Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Değişik Düzeylerde Vitamin-E Katılarak Sulandırılan Koç Spermasının Spermatolojik Özellikleri ve Döl Verimi Üzerinde Araştırmalar


DEÐİŞİK DÜZEYLERDE VİTAMİN E KATILARAK SULANDIRILAN KOÇ SPERMASININ SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE DÖLVERİMİM ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR (Investigation of Spermatological Characteristics and Fertility of Ram Semen Diluted By Adding Various Level of Vitamin E) Hüseyin Tümen Hazım Gökçen M.Kemal Soylu İbrahim Doğan Bu araştırmada Merinos ırkından 2 koç ve 160 koyun kullanıldı.Her iki koçtan alınan spermalar 4 eşit bölüme ayrıldıktan sonra her bölüm Vit.E içermeyen ve 0.3,0.4,0.6 cc/ml düzeyinde Vit.E içeren glikoz-fosfat sulandırıcısı ile 0.2 cc lik bir tohumlama dozunda 150 milyon motil spermatozoon bulunacak biçimde sulandırıldı ve ısısı 5 dereceye düşürüldü.Spermatolojik muayeneler sulandırılmadan önce,sulandırdıktan sonra ve 5 derecede olmak üzere üç aşamada […]

Erkek Köpeklerin Kimi Spermatolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar


ERKEK KÖPEKLERİN KİMİ SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR (Investigations on Some Spermtological Caracteristics of Male Dogs) Hazım Gökçen M.Kemal Soylu Hüseyin Tümen (U.Ü.Vet.Fak.Derg.,Sayı:1-2-3,Cilt:10,Yıl:11,1991) Hayvan materyalini oluşturan 11 köpekten masaj yöntemiyle alınan spermada makroskopik ve mikroskopik özellikler saptandıktan sonra ölü,anormal,akrozomu defektli spermatozoon oranlarının tesbiti için boyalı preperatlar hazırlandı.Sonuçta sperma hacmi 2.24 cc, pH 6.16,spermatozoon yoğunluğu 0.68 milyon/cc,spermatozoon motilitesi %60,ölü spermatozoon oranı %32.24,anormal spermatozoon oranı %25.62, akrozom defektli spermatozoon oranı da %0.24 bulundu.

Ramlıç ve Dağlıç Koyunlarında Temel Dölerme Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar


RAMLIÇ VE DAÐLIÇ KOYUNLARINDA TEMEL DÖLERME ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR (Investigation of The Basic Reproduktive Parameters in Ramlıç and Dağlıç Ewes) Hazım Gökçen Kemal Çetinkaya (U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:1-2-3(1989),1-2-3(1990),Cilt:8-9,Yıl:9-10,1989-1990) Araştırma Çifteler Harasındaki 23 Ramlıç ve 23 Dağlıç koyunu üzerinde bir yıl süreyle yürütülmüştür.Kızgınlık taramaları 6 saat arayla ve günde 4 kez arama koçu kullanılarak uygulanmıştır. Sıfat sezonu süresi Ramlıç Koyunlarında 151.17+-6.09 gün,Dağlıç koyunlarında 144.35+-9.66 gün olarak saptanmıştır.Kızgınlık Süresi Ramlıç koyunlarında 35.38+-1.51 saat,Dağlıç koyunlarında 27.68+-0.96 saat olarak bulunmuştur.Kızgınlık siklusu süresi ise Ramlıç koyunlarında 16.63+-0.13 gün,Dağlıç koyunlarında 16.89+-0.20 gün hesaplanmıştır.Kızgınlık süresi Ramlıç koyunlarında Dağlıç koyunlarından istatistiki olarak daha yüksek bulunmuştur.Sıfat sezonu ve kızgınlık süreleri bakımından […]

Donmuş Sperma İle Tohumlanan İneklerde Motil Spermatozoon Sayısı İle Döl Verimi Arasındaki İlişkiler


DONMUŞ SPERMA İLE TOHUMLANAN İNEKLERDE MOTİL SPERMATOZOON SAYISI İLE DÖLVERİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Mustafa İşler Hazım Gökçen (U.Ü.Vet.Faf.Derg.Sayı1-2-3,Cilt:10,Yıl:11,1991) Önceden spermatolojik özellikleri saptanan boğa spermaları Laiciphos sulandırıcısı ile bir tohumlama dozunda 10,15,20,25 motil spermatozoon bulunacak biçimde sulandırılıp midi payetlerde donduruldu.Kontrol grubunu oluşturan doz grubunda 150,deneme gruplarını oluşturan 10,15,20 milyonluk doz gruplarındada 100 er inek tohumlandı.Sonuçta,25 milyonluk kontrol ve 10,15,20 milyonluk deneme gruplarında tohumlanan ineklerde sırasıyla %63.0,%51.0,%73.0 ve %59.0 gebelik elde edildi.

Koçlarda Rasyona ve Spermaya Katılan Vitamin-E ve Selenyumun Dondurulmuş Spermatozoonların Akrozom Morfolojisi,Enzim Aktivitesi ve Döl Verimine Etkisi Üzerinde Araştıralar


KOÇLARDA RASYONA VE SPERMAYA KATILAN VİTAMİN E VE SELENYUM’UN DONDURULMUŞ SPERMATOZOON’LARIN AKROZOM MORFOLOJİSİ ;ENZİM AKTİVİTESİ VE DÖLVERİMİNE ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hazım Gökçen, Hayati Çamaş, Reşat Aştı Erdoğan Şener (Doğa Dergisi,14(1990),207-218 Araştırmada kullanılan 32 merinos koçu biri kontrol,üçü deneme olmak üzere dört gruba ayrıdı.Deneme gruplarındaki koçlar Vit.E,Selenyum ve Vit.E+Selenyum katılan rasyonlarla 2.5 ay süreyle beslendiler.Ayrıca,deneme gruplarından birer koçun spermaları payet yöntemiyle dondurularak spermatozoon motilitesi ve akrozom morfolojisi incelendi.Yinr koç spermalarına Vit.E,Selenyum ve Vit.E+Selenyum katılarak donduruldu ve spermatozoon motiliteleri ile akrozom morfolojileri incelendi. Sonuçta Vit.E katılan rasyonlarla beslenen koçların spermatolojik özelliklerinin özellikjle de akrozom morfoşojilerinin kontrol grubuna ve öteki deneme gruplarına nazaran […]

Boğalarda Bazı Spermatolojik Özellikler İle İklim Faktörleri Arasındaki İlişkileri Üzerinde Araştırmalar


BOÐALARDA BAZI SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER İLE İKLİM FAKTÖRLARİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hazım Gökçen Mustafa İşler Kemal Soylu (U.Ü.Vet.Fak.Derg.,Cilt:8-9,Sayı:9-10,1989-1990) Bornova Suni Tohumlama Laboratuvarında mevcut 9 Holştayn ve 3 Esmer ırk boğada ejekülat hacmi,spermatozoon yoğunluğu ve spermatozoon motilitesi gibi spermatolojik özelliklerle,nem,basınç ve ısı gibi iklim özellikleri incelendi.Sonuçta spermatolojik özellikler ile iklim faktörleri arasında ilişkinin bulunduğu saptandı.

Farklı Sulandırıcılarla Sulandırılan Koç Ejekülatlarında Değişik Katkı Maddelerinin Spermatolojik Özellikler ve Canlı Kalma Süresi Üzerine Etkisi


FARKLI SULANDIRICILARLA SULANDIRILAN KOÇ EJEKÜLATLARINDA DEÐİŞİK KATKI MADDELERİNİN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE CANLI KALMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ Hazım Gökçen M.Kemal Soylu Hüseyin Tümen Bülent Ilgaz (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,1989,1-2-3 1990,Cilt:8-9,Yıl:9-10,1989-1990) Koç spermaları Glukoz-Fosfat,Tris,Sodyum Sitrat ve Süt Tozu sulandırıcıları ile sulandırıldıktan sonra 4 eşit parçaya bölündü.Her bölüme sığır serum albumini,Prostaglandin F2alfa ve Vit.E katılıp ısı 5dereceye düşürüldü.Her ejekülat bölümünde 12 saat aralıklarla motilite,ölü ve anormal spermatozoon oranları saptandı.Sonuçta Prostaglandin katılan ejekülat bölümünde en iyi sonuçların alındığı saptandı.

Merinos Erkek Kuzularda Testesteron Düzeyi İle Canlı Ağırlık Artışı Arasında İlişkiler


MERİNOS ERKEK KUZULARDA TESTESTERON DÜZEYİ İLE CANLI AÐIRLIK ARTIŞI ARASINDA İLİŞKİ Hazım Gökçen Hayati Çamaş Hüseyin Erdinç Kemalettin Yaman Hasan Başpınar (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3, Cilt:5-6,Yıl:6-7,1986-1987) Merinos ırkından 88 erkek kuzunun besi sonu canlı ağırlık ortalaması 53.60 kg olarak bulundu.Plazma örneklerinde RIA yöntemiyle testesteron düzeyleri incelendi.Ortalama serbest testesteron düzeyi 8.43 pg/ml olarak belirlendi.Üç ayrı grup olarak belirlenen testesteron düzeyleri ile canlı ağırlık artışları arasında istatistik bakımdan önemli bir ilişki bulunamadı.

Merinos Erkek Kuzularda Glutatyon (GSH) Düzeyi İle Canlı Ağırlık Artışı Arasında İlişkiler


MERİNOS ERKEK KUZULARDA GLUTATYON (GSH ) DÜZEYİ İLE CANLI AÐIRLIK ARTIŞI ARASINDA İLİŞKİ Kemalettin Yaman Hayati Çamaş Hüseyin Erdinç Hazım Gökçen (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3, Cilt:5-6, Yıl:6-7, 1986-1987) Alınan kan örnekleri spektrofotometrik yöntemle GSH düzeyleri yönünden incelendi.Kuzularda düşük GSH ve yüksek GSH sırasında 34.85 ve 72.74 mg/100 ml GSH değerleri elde edildi.Süt kesimi canlı ağırlıkları ile üç aylık besi sonu canlı ağırlık artışları GSH tipleri sırasında 41.53-53.62, 42.00-54.45 kg bulundu.Bu araştırmada GSH tipleriyle canlı ağırlık artışı arasında istatistik önemde bir ilişki bulunamadı

Merinos Erkek Kuzularda Hemoglobin Tipleri İle Canlı Ağırlık Artışı Arasında İlişkiler


MERİNOS ERKEK KUZULARDA HEMOGLOBİN TİPLERİ İLE CANLI AÐIRLIK ARTIŞI ARASINDA İLŞKİ Kemalettin Yaman Hüseyin Erdinç Hasan Başpınar Hayati Çamaş Hazım Gökçen (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:5-6,Yıl:6-7,1986-1987) Merinos kuzulardan alınan kan örnekleri elektroforez yöntemi il Hb tipleri yönünden incelenmiştir.Hb A(10),AB(12),B(153) tipleri elde edilmiş,süt kesimi canlı ağırlıkları ile üç aylık besi sonu ağırlıkları a ,AB, B tiplerine göre sırasıyla 41.55-55.35,41.54-53.54,41.76-53.96 kg olarak bulunmuştur.Merinos kuzularda hb tipleri ile canlı ağırlık artışı arasında istatistik önemde bir ilişki bulunmamıştır.
css.php