Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Aygır ve Merkeplerde Spematolojik Özellikler


AYGIR VE MERKEPLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER (Spermatological Characteristics in Stallions and Donkeys) (U.Ü.Vet.Fak.Derg.,Sayı:1,Cilt:12,1993) Hazım Gökçen Hüseyin Tümen İbrahim Doğan Araştırmada materyal olarak 10 adet safkan ingiliz aygırı ve üç adet merkep kullanıldı.Hacim, pH, Spermatozoon yoğunluğu,motilite,ölü,anormal,akrozom defektli spermatozoon oranları aygırlarda sırasıyla 47.5 cc, 6.96, 50.5 milyon/cc,%69.5,%22.7, %21.7 ve %1.4; merkeplerde sırasıyla 71.6 cc, 6.83, 40.6 milyon/cc, %70.0, %31.5, %19.0 ve %0.33 olarak bulunmuştur.

Koyunlarda Gebe Kısrak Serumu Gonadotropini (PMSG) ve Gonadotropin Salgılayıcı Hormonun (Gn-RH) Sinkronizasyon ve Döl Verimine Etkisi


KOYUNLARDA GEBE KISRAK SERUM GONADOTROPİNİ(PMSG) VE GONADOTROPİN SALGILAYICI HORMONUN(GNRH) SİNKRONİZASYON VE DÖL VERİMİNE ETKİSİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA (A Study on the effekct of PMSG and Gn-Rh on the Synchronization and Fertility of Ewes) (U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:3,Cilt:11,1992) Hazım Gökçen Hüseyin Tümen M.Kemal Soylu İbrahim Doğan Bu araştırmada kullanılan 25 merinos koyununa 14 gün süre ile 30 mg Cronolone içeren vaginal süngerler uygulandı.Süngerlerin alınmasından bir gün önce iki gruba ayrıldı.Birici gruptakilere 100 mcg Gonaderelin,ikinci gruptakilere 500 IU PMSG enjekte edildi.İki gruptaki koyunların hepsi kızgınlık gösterdi.Aynı koçtan alınan ve glukoz-fosfat sulandırıcısı ile sulandırılan spermanın 0.25 cc lik bölümleri ilekoyunlar tohumlandı.Tohumlamadan sonra 40 gün içinde dönmeyenlerin […]

İthal Kökenli Koyunlarda Kızgınlığın Uyarılması ve Sun’i Tohumlama Üzerinde Bir Araştırma


İTHAL KÖKENLİ KOYUNLARDA KIZGINLIÐIN UYARILMASI VE SUNİ TOHUMLAMA ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA (An Investigation on Estrus Induktion and Artificial Insemination of Imported Ewes) (U.Ü.Vet.Fak.Derg.,Sayı:3,Cilt:11,1992) Hazım Gökçen Hüseyin Tümen M.Kemal Soylu İbrahim Doğan Bu çalışmada progestagenler kullanılarak yapılan kızgınlık sinkronizasyonu ile koyun ırkları arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı araştırıldı.Bu amaçla 26 Hampshire, 33 Dorset ve 26 Siyah Baş Alman Koyununa her biri 30 mg Cronolon içeren süngerler 12 gün süreyle intravaginal olarak uygulandı.Süngerlerin geri alınması sırasında her koyuna 500 IU PMSG enjekte edildi.Kızgınlık gösteren koyunlar arama koçları ile saptandı ve ilki kızgınlığın başında, diğeri ise ilkinden 8-10 saat olacak şekilde 0.1 cc […]

Anöstrus Dönemindeki Koyunlarda Östrus Sinkronizasyonu ve Döl Verimi


ANÖSTRUS DÖNEMİNDEKİ KOYUNLARDA ÖSTRUS SİNKRONİZASYONU VE DÖL VERİMİ (Estrus Syncronization and Fertility of Anestrus Ewes) Hazım Gökçen Hüseyin Tümen M.Kemal Soylu (U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:3,Cilt:11,1992) Koyunlara 13 gün süreyle Cronolone içeren vaginal sünger uygulandı.Süngerler çıkartıldığında 500 IU PMSG enjekte edildi.I.,2.,3. gruptaki koyunlarda östrus oranı % 100, 83, 90 bulundu.I. ve 2. grup sürülerde doğum oranı % 87.5 ve 30.0 olarak saptandı.

Emzirmenin Östrus Sinkronizasyonu ve Döl Verimi Üzerine Etkisi


EMZİRMENİN ÖSTRUS SİNKRONİZASYONU VE DÖL VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ (Effect of sucling on Estrus Syncronization and Fertiliy) Hüseyin Tümen Hazım Gökçen (U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:3,Cilt:11,1992) Araştırmada materyal olarak 14 ü emziren(I.Grup), 15 i kuru dönemde (2.Grup) toplam 29 koyun ve 2 koç kullanıldı.Koyunlara 12 gün süreyle 40 mg Flugestone acetate içeren vaginal sünger(Ovakron) uygulandı.Süngerler geri alındığında her koyuna 600 IU PMSG enjekte edildi.İki grupta östrus oranı %100 bulundu.Koyunlar 0.2 cc lik sperma verilerek servikal yolla tohumlandı.Kırk gün sonra kızgınlık göstermeyen koyunlar gebe olarak kabul edildi.Gebelik oranı emziren koyunlarda %92.8, kurudaki koyunlarda da %86.6 bulundu.

Cronolone İçeren Vaginal Sünger ya da Prostaglandin F2A nın Sinkronizasyon ve Döl Verimine Etkisi


CRONOLONE İÇEREN VAGİNAL SÜNGER YA DA PROST:F2a’NIN SINKRONIZASYON VE DÖLVERİMİNE ETKİSİ (The Effects of Cronolene Containing Vaginal Sponges or Prost.F2a on Synchronization and Fertility) Hüseyin Tümen Hazım Gökçen İbrahim Doğan (U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:3,Cilt:11,1992) Araştırmada 52 koyun kullanıldı.Birinci gruptaki 32 kotuna iki doz Prost.F2a,ikinci gruptaki 20 koyuna da vaginal sünger uygulandı.12 gün sonra sünger alındığında 700 IU PMSG enjekte edildi.İki grupta östrus oranı %84.3 ve 90.0 bulundu.Koyunlar 0.1 cc taze sperma ile tohumlandı.Sırasıyla %81.4 ve 76.4 gebelik elde edildi.İkinci grupta sünger uygulanan koyunlar iki alt gruba ayrıldı ve bir bölümüne sünger alındıktan sonra vaginal lavaj yapıldı.<<<<<gebelik oranı % 87.5 ve 66.6 oldu.

Prid Kullanımı İle İnek ve Düvelerde Anöstrusun Sağıtımı


PRID KULLANIMI İLE İNEK VE DÜVELERDE ANÖSTRUSUN SAÐITIMI (Behandlug Der Anöstrie Bei Kühen und Fearsen Mit Der Prid Spirale) E.Fatih Ünal Hazım Gökçen Yavuz Nak Hüseyin Tümen (U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:2,Cilt:11,1992) Doğum yaptıktan sonra 60 gün geçtiği halde kızgınlık göstermeyen 32 inek ve iki yaşına yaklaştığı halde kızgınlık göstermeyen 16 düve üç gruba ayrılarak sırasıyla şu işlemler uygulandı.Birinci gruba intra vaginal prid takılarak 14.günde çıkartıldı.İkinci ve üçüncü gruplara da aynı işlemler uygulandı.İlave olarak prid çıkarıldığında ikinci grup inek ve düvelere PG, üçüncü gruptakilere de PMSG i.m olarak verildi.Tüm gruplara prid çıkarıldıktan 56 saat sonra suni tohumlama yapıldı. Uygulamalar sonucunda I.,2.,3. gruplarda sırasıyla % […]

Kızgınlıkları Değişik Yöntemlerle Sinkronize Edilerek Tohumlanan Merinos Koyunlarında Döl Verimi Üzerinde Araştırmalar


KIZGINLIKLARI DEÐİŞİK YÖNTEMLER İLE SİNKRONİZE EDİLEREK TOHUMLANAN MERİNOS KOYUNLARINDA DÖLVERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR (Investigation on Fertility of Merino Ewes Syncronized with Different Methods and Inseminated) Hazım Gökçen E.Fatih Ünal Hüseyin Tümen M.Kemal Soylu (U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:2,Cilt:11,1992) Bu araştırmada materyal olarak kullanılan 75 koyun 3 gruba ayrıldı.Gruplar tek doz Prost.F2a,11 gün ara ile çift doz Prost.F2a ve vaginal sünger+500IU PMSG idi.Üç grupta östrus oranı % 76,64,92 bulundu.Kızgınlık gösteren koyunlar elde sıfat yöntemiyle tohumlandı.Üç grupta sinkronize ve bunu izleyen doğal östrusta yapılan tohumlamalardan sırasıyla %69.2 ve 75.0;86.4 ve 90.0;86.4 ve 75.0 gebelik oranı elde edildi.

Üreme Mevsimi Sonunda Koyunlarda Östrus ve Ovulasyonun Dinoprost Tromethamin ( Dinolitik ) İle Uyarılması Üzerinde Araştırmalar


ÜREME MEVSİMİ SONUNDA KOYUNLARDA ÖSTRUS VE OVULASYONUN DİNOPROST TROMETHAMİNE(DINOLYTIC) İLE UYARILMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA (An Investigation on Stimulation of Estrus and Ovulasyon with Dinoprost Thromethamine (Dinolytic)in Ewes at The and of the Breeding Season) Hüseyin Tümen Hazım Gökçen Östrus oluşturmak amacıyla 35 kıvırcık koyuna 9 gün ara ile iki kez 15 mg Dinoprost Thromethamine(Dinolytic) kas içi enjekte edildi.Enjeksiyondan bir gün sonra sürüye arama koçu katılarak kızgın koyunlar saptandı.Prstaglandin F2a verilen 35 koyundan 12 si ikinci enjeksiyondan sonraki 8 gün içinde kızgınlığa geldi ve östrus gösterenlerin oranı %34.2 oldu.Elde sıfat yöntemiyle çiftleştirilen 12 koyundan 8 i doğurdu ve doğum oranı %66.6 […]

Değişik Düzeylerde a-Chimotrypsin Katılan Sulandırılmış Koç Spemasının Bazı Spermatolojik Özellikleri ve Döl Verimi Üzerinde Araştırmalar


DEÐİŞİK DÜZEYLERDE a-CHIMOTRYPSIN KATILAN SULANDIRILMIŞ KOÇ SPERMASININ BAZI SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE DÖLVERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR (Investigation of Some Spermatological Characteristics and Fertiliy of Ram Semen Diluted By Adding Various Levels of a-Chimotrypsin) M.Kemal Soylu Hazım Gökçen Hüseyin Tümen İbrahim Doğan Kontrol grubunu oluşturan 20 koyun glikoz-fosfat sulandırıcısı ile sulandırılan enzim katılmamış sperma ile,deneme grubunu oluşturan 20 koyundan 10 u 0.2 mg/ml ,10 u da 0.4 mg/ml enzim içeren sulandırılmış sperma ile tohumlandı.Tohumlamalar 0.2 cc lik tohumlama dozunda 150 milyon motil spermatozoon bulunacak biçimde servikal yolla yapıldı.Kontrol,0.2 ve 0.4 mg/ml tripsin katılmış sperma ile elde edilen gebelik oranları sırasıyla %55,70 ve 80 […]
css.php