Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

İneklerde Döl Verimini Etkileyen Faktörler ve Başarılı Bir Sun’i Tohumlama Uygulamasının Koşulları


İNEKLERDE DÖLVERİMİNİ ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER VE BAŞARILI BİR SUNİ TOHUMLAMA UYGULAMASININ TEMEL KOŞULLARI ( Performans Dergisi,Kasım-Aralık 1999,Sayı:18) Havanların en önemli verimi döl verimidir.Et,süt gibi öteki verimlerin sürekliliği ancak döl verimi üstün kuşakların varlığı ile sağlanabilir.İneklerde gebeliğin ölçütü her yıl gebe kalıp bir yavru doğurmalarıdır.Ne var ki Dünyada ineklerin kısırlık oranı süt verimindeki yükselişe parelel olarak gittikçe artmakta,ineklerin yaklaşık %30 u sırf kısır oldukları için kesilmektedir.Türkiye’de ise bu oran yaklaşık %50 civarındadır. Kısırlık döl verimi düşüklüğüne nazaran daha çözümsüz bir olgudur.Döl verimi düşük bir hayvandan sağıtılıp yavru alınabildiği halde kısır hayvan kesinlikle yavru vermez.Dölverimi düşüklüğü ve kısırlık bir sürü sorunu olup […]

Sığır Sun’i Tohumlaması Pratiğinde Kaliteli Sperma Kullanımının Özendirilmesi


SIÐIR SUNİ TOHUMLAMASI PRATİÐİNDE KALİTELİ SPERMA KULLANIMININ ÖZENDİRİLMESİ ÜSTÜNE KİMİ DEÐERLENDİRMELER (Performans Dergisi,Ağustos 2000,Sayı:26) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğü yayınladığı bir genelge ile 30 Ocak 1985 tarihli “Sığır Suni Tohumlaması Yapacak Özel ve Tüzel Kişilerin Uyacakları Esaslara Dair Yönetmelik” e bir hüküm eklenmiştir.Sperma ithalatına AB kriterlerine uyum sağlamak amacının güdüldüğü bu hükümde ithalat yapılacak ülkelerdeki ineklerin ırklara göre verimlerinin ve öteki genetik özelliklerinin belli düzeylerin altında olmaması koşulu getirilmiştir.Bu hüküm bence son derece doğru ve yerinde alınmış ,yıllardır eksikliği duyulan konulara bir ölçüde olsa çözüm getirebilecek bir karardır.Umarım bundan böyle Avrupa ülkelerinin progeny testing’den geçmemiş boğaları […]

Döl Tutmayan İnek ve Düvelerde Penetrasyon Testinin Kullanım Olanakları


DÖL TUTMAYAN İNEK VE DÜVELERDE PENETRASYON TESTİNİN KULLANIM OLANAKLARI (The using possibilities of penetration test in repeat breeder cows and heifers) İbrahim Doğan Hazım Gökçen (J.Fac.Vet.Med.20(2001)91-98) Bu çalışmada Servikal Mukus Penetrasyon Testi uygulanan 50 döl tutmayan inek ve düvenin servikal mukus ve kan serumlarında aglutinasyon reaksiyonunun saptanması ve anılan olgunun spermatozoon motilitesi ve migrasyon değerleri üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlandı.Deneme grubunu tohumlamada kullanılan,kontrol grubunu ise tohumlamada kullanılmayan dondurulmuş boğa spermaları oluşturdu. Deneme grubunda aglutinasyon reaksiyonu servikal mukus örneklerinin 9 unda(518) pozitif,41 inde (%82)negatif olarak saptandı.Kontrol grubunda ise aglütinasyon reaksiyonu servikal mukus örneklerinin hepsinde negatif olarak tesbit edildi. Sonuç olarak servikal […]

Bursa ve İlçelerinde Yetiştirilen Koyunlarda Yıl Boyunca Ovariel Aktivitenin Belirlenmesi ve En Uygun Tohumlama Zamanının Saptanması


BURSA VE İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN KOYUNLARDA YIL BOYUNCA OVARYEL AKTİVİTENİN BELİRLENMESİ VE EN UYGUN TOHUMLAMA ZAMANININ SAPTANMASI ( Investigation on detection of ovarian activity during a year and determination of optimum insemination time of ewes bred in Bursa counties) Hazım Gökçen M.Kemal Soylu İbrahim Doğan Ferudun Erzurum (Veterinarim,Cilt:9,Sayı:1,Ocak-Aralık) Araştırmada 559 adet koyun ve iki adet koç materyal olarak kullanıldı.Çalışma üç aşamada gerçekleştirildi.Birinci aşamada 60 adet Karacabey Merinos Koyunu ve aynı ırktan iki koç kullanıldı.Koyunlar 20 şer başlık üç gruba ayrıldılar.Bir kızgınlık siklusunda 1,2 ve 3 kez taze sulandırılmış sperma ile tohumlandılar.Gebelik oranları sırasıyla %70,80 ve 70 olarak saptandı.İkinci aşamada 80 adet […]

İneklerde Gn-RH ve HCG’ nin Döl Verimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma


İNEKLERDE Gn-RH ve HCG’NİN DÖL VERİMİNE ETKİSİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA (A study on the effects of Gn-Rh and HCG on the fertility of cow) (U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:1,Cilt:12,1993) Hazım Gökçen Hüseyin Tümen Materyal olarak yetiştirici elinde bulunan 61 inek kullanıldı.İneklere 11 gün ara ile iki kez Luprostiol enjekte edildi.Östrus gösterenler 4 gruba ayrıldı.Birinci grupta bulunanlara tohumlamadan hemen sonra 10 mcg Busarelin, 2. ve 3. gruptakilerede 2500 veya 5000 IU HCG uygulandı.4.grup ise kontrol olarak bırakıldı.İnekler birincisi östrusun başlamasından 6-12 saat sonra,ikinciside ilk tohumlamadan 8-12 saat olmak üzere iki kez tohumlandı.60 gün sonra rektal muayene ile gebe olanlar belirlendi.Dört grupta sırasıyla % 73.9,70.0,70.0 ve […]

Koyunlarda Farklı Zamanlarda Uygulanan Gn-RH’ nın Döl Verimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma


KOYUNLARDA FARKLI ZAMANLARDA UYGULANAN Gn-RH’NIN DÖL VERİMİNE ETKİSİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA M.Kemal Soylu Hazım Gökçen Hüseyin Tümen İbrahim Doğan (An investigation on the effect of Gn-RH applied different times on the fertility of ewes) (U.Ü.Vet.Fak.Derg.,Sayı:1,Cilt:12,1993) Otuz koyuna 12 gün ara ile 7.5 mg Luprostiol enjekte edildi.Koyunların hepsi kızgınlık gösterdi ve tohumlandı.Tohumlama sırasında üç gruba ayrılan koyunlara tohumlamadan 6 saat önce,tohumlama sırasında ve tohumlamadan 6 saat sonra 25 mcg Gonadorelin enjekte edildi.Koyunların tohumlanmasında 0.25 cc lik dozda 200 milyon motil spermatozoon bulunacak biçimde Glikoz-Fosfat ile sulandırılan taze sperma kullanıldı.Üç grupta gebelik oranları sırasıyla % 80, 30 ve 70 olarak bulundu.

Koçlarda Ejekülasyon Sıklığının Kimi Spermatolojik Özelliklere Etkisi


KOÇLARDA EJEKÜLASYON SIKLIÐININ KİMİ SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ (Effect of ejaculation frequency on some spermatological characteristics in rams) Hay.Araş.Derg.(1991),1,1,35-37 Hazım Gökçen M.Kemal Soylu Hüseyin Tümen İbrahim Doğan Koçlarda ejekülasyon sıklığının spermaya etkisini araştırmak amacıyla 9 merinos koçundan birer hafta arayla ve üç zaman diliminde tek,ard arda iki ve ard arda üç ejekülat alınarak spermatolojik özellikleri incelendi.Ejekülasyon sayısı arttıkça sperma hacmi ve spermatozoon yoğunluğunda düşme görüldü.Öteki özellikler değişmedi.

Değişik Irklardan Koçların Bazı Androlojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar


DEÐİŞİK IRKLARDAN İTHAL KOÇLARIN BAZI ANDROLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR (Studies on some androlojical characteristics of imported rams from differet breeds) M.Kemal Soylu Hazım Gökçen Hüseyin Tümen İbrahim Doğan (Hay.Araş.Derg.(1991),1,1,15-18) Bu araştırmada 5 değişik ırktan toplam 77 ithal koçun androlojik özellikleri saptandı.Koçlar testis ölçüleri,scrotum,testis ve epididimislerin klinik muayeneleri ,reproduktiv davranışlar ve spermatolojik özellikler yönümden incelendi.Sonuçta incelenen özelliklerin normal sınırlar içinde bulunduğu ancak ırklar arasında farklılıkların bulunduğu tesbit edildi.

Sıvı Azotta Dondurulan Koç Spermasının Spermatolojik Özellikleri ve Değişik Yöntemlerle Tohumlamada Kullanılması Üzerinde Araştırmalar


SIVI AZOTTA DONDURULAN KOÇ SPERMASININ SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE DEÐİŞİK YÖNTEMLERLE TOHUMLAMADA KULLANILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (Investigation on the spermatological characteristics of ram semen frozen in liquid nitrojen vapour and used for insemination with different methods) Hazım Gökçen M.Kemal Soylu İbrahim Doğan (Türk J.Vet.Anim.Sci.24(2000)539-544,Tübitak) Çalışmanın birinci aşamasında sperma örnekleri Tris-sitrik asit-fruktoz-yumurta sarısı ve sodyum sitrat-yumurta sarısı sulandırıcıları ile sulandırılarak sıvı azot buharında donduruldu.İkinci aşamada 120 merinos koyununa FGA içeren süngerler 14 gün uygulandı ve süngerlerin çıkarıldığı gün 500IU PMSG verilerek östrusları sinkronize edildi.Koyunlar gruplara ve alt gruplara ayrıldı.Alt grupların yarısına kızgınlığın başlangıcında Gn-Rh enjekte edildi.Tohumlamalar taze ve dondurulmuş sperma ile yapıldı.En yüksek […]

Değişik Sulandırıcılar İle Sulandırılarak 5 Derecede 24 Saat Saklanan Aygır Spermalarının Spermatolojik Özellikleri


DEÐİŞİK SULANDIRICILAR İLE SULANDIRILARAK 5 DERECEDE 24 SAAT SAKLANAN AYGIR SPERMALARININ SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ (Spermatological Characteristics of Stallion Semen Diluted With Different Diluents and Stored at 5 C for 24 Hours) Hazım Gökçen Hüseyin Tümen İbrahim Doğan (U.Ü.Vet.Fak.Derg.,Sayı:1,Cilt:12,1993 Altı aygırdan alınan spermalar üç bölüme ayrıldı ve üç ayrı sulandırıcı ile sulandırıldı.Sperma alındıktan hemen sonra yapılan spermatolojik muayeneler sulandırıldıktan sonra, 5 derecede ve 12. ile 24. saatlerde tekrarlandı.Ortalama motilite,ölü,anormal ve akrozom yapısı bozulmuş spermatozoon oranları 24. saatte sırsıyla % 15.7, 51.0, 36.1 ve 2.7 olarak bulundu.
css.php