İNEKLERDE Gn-RH ve HCG’NİN DÖL VERİMİNE ETKİSİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

(A study on the effects of Gn-Rh and HCG on the fertility of cow)

(U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:1,Cilt:12,1993)

Hazım Gökçen Hüseyin Tümen

Materyal olarak yetiştirici elinde bulunan 61 inek kullanıldı.İneklere 11 gün ara ile iki kez Luprostiol enjekte edildi.Östrus gösterenler 4 gruba ayrıldı.Birinci grupta bulunanlara tohumlamadan hemen sonra 10 mcg Busarelin, 2. ve 3. gruptakilerede 2500 veya 5000 IU HCG uygulandı.4.grup ise kontrol olarak bırakıldı.İnekler birincisi östrusun başlamasından 6-12 saat sonra,ikinciside ilk tohumlamadan 8-12 saat olmak üzere iki kez tohumlandı.60 gün sonra rektal muayene ile gebe olanlar belirlendi.Dört grupta sırasıyla % 73.9,70.0,70.0 ve 50.0 gebelik oranı saptandı.