Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Üre Katılmış Rasyonlarla Beslenen Koçlarda Sperma Verimi ve Özellikleri Üzerinde Araştırmalar


ÜRE KATILMIŞ RASYONLARLA BESLENEN KOÇLARDA SPERMA VERİMİ VE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hazım GÖKÇEN Hüseyin ERDİNÇ Hayati ÇAMAŞ ( Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3 (1),1984) Bu araştırmada ürenin sperma verimi ve özelliklerine etkisini araştırmak amacıyla 8 erden iki grup halinde toplam 16 adet Karacabey Merinos koçu kullanıldı.Birinci gruba bir ay süreyle normal rasyon,sonra aynı süreyle üreli rasyon;ikinci gruba ise önce bir ay süreyle üreli rasyon ,sonra aynı süreyle normal rasyon verildi.Yapılan spermatolojik muayenelerde ürenin sperma miktarı,massaktivite,pH,motilite,anormal spermatozoon oranı,canlı spermatozoon oranı ve laktat dehidrogenaz enzimi miktarı üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığı saptandı.

Koç Rasyonlarına Katılan Pamuk Tohumu Küspesinin Sperma Verimi ve Özelliklerine Etkisi


KOÇ RASYONLARINA KATILAN PAMUK TOHUMU KÜSPESİNİN SPERMA VERİMİ VE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hazım GÖKÇEN Hüseyin ERDİNÇ Hayati ÇAMAŞ (Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,3(1),1984) Bu araştırmada pamuk tohumu küspesinin sperma verimi ve özelliklerine etkisini araştırmak için 8 erden 2 grup halinde toplam 16 adet Karacabey Merinos koçu kullanıldı.Birinci gruba bir ay süreyle normal rasyon,daha sonra aynı süre ile pamuk tohumu küspeli rasyon;ikinci gruba ise önce bir ay süreyle pamuk tohumu küspeli,ikinci ay da normal rasyon verildi.Yapılan spermatolojik incelemelerde pamuk tohumu küspesinin sperma miktarı,pH,massaktivite,anormal spermatozoon oranı ,canlı spermatozoon oranı ve laktat dehidrogenaz enzimi miktarı enzimi üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığı saptandı.

Koyunlarda Servikal Mukustan Yararlanılarak Kızgınlığın Saptanması


KOYUNLARDA SERVİKAL MUKUSTAN YARARLANARAK KIZGINLIÐIN SAPTANMASI Reşat Nuri AŞTI Hazım GÖKÇEN (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,Cilt:XXVII,No:3-4,Yıl:1980) Bu çalışmada servikal mukusun ısıtılması ve histolojik bakısı yöntemleriyle koyunlarda kızgınlık saptandı.Kızgın koyunların servikal mukusu ısıtmadan sonra dağılmadığı halde,kızgın olmayan koyunların servikal mukusunda ısıtmadan sonra dağılma görüldü. Histolojik bakıda kızgınolmayan koyunların servikal mukusunda tek tük hücreye rastlanmasına karşın,kızgın koyunların servikal mukusunda özellikle yassı epitel hücrelerinin sayıca arttığı saptandı.

Sulandırıcıya Değişik Oranlarda Katılan Gliserolün Dondurma İşleminin Çeşitli Evrelerinde Koç Spermatozoonlarının Motilitesi ve Akrozom Morfolojisi Üzerine Etkisi


SULANDIRICIYA DEÐİŞİK ORANLARDA KATILAN GLİSEROLÜN DONDURMA İŞLEMİNİN ÇEŞİTLİ EVRELERİNDE KOÇ SPERMATOZOONLARININ MOTİLİTESİ VE AKROZOM MORFOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİSİ Hazım GÖKÇEN Reşat N.AŞTI Mehmet KOZANDAÐI ( Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi dergisi,Cilt:2,Sayı:3,Yıl:1983) Merinos koçlarının sperması değişik oranlarda gliserol içeren sodyum sitrat-glikoz-yumurta sarısı sulandırıcısı ile sulandırılıp sıvı azotta donduruldu.Dondurulan ejekülatlarda dondurma işleminin değişik evrelerinde spermatozoon motilitesi ve akrozom bozuklukları oranları saptandı.Spermatozoon motilitesinin özellikle dondurma evresinden sonra önemli ölçüde düştüğü,akrozom bozukluklarında ise gliserolizasyon evresinden sonra önemli artışlar oluştuğu gözlendi.Sulandırıcıya katılan değişik gliserol oranları arasında gerek motilite gerek akrozom morfolojisi bakımından önemli bir fark bulunmamakla birlikte,sulandırıcıya %5 oranında gliserol katmanın daha iyi sonuç verdiği saptandı.

Çeşitli Ekilibrasyon Süreleri ve Çözme Isılarının Koç Spermatozoonlarının Motilitesi ve Akrozom Bozuklukları Üzerine Etkisi


ÇEŞİTLİ EKİLİBRASYON SÜRELERİ VE ÇÖZME ISILARININ KOÇ SPERMATOZOONLARININ MOTİLİTESİ VE AKROZOM BOZUKLUKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Hazım GÖKÇEN Reşat N.AŞTI Mehmet KOZANDAÐI ( Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,Cilt:2,Sayı:3, 1983) Bu çalışmada iki ve üç saatlik ekilibrasyon süreleri ile çeşitli çözme ısılarının donmuş koç spermatozoonlarının motilitesi ve akrozom bozuklukları üzerine etkisi araştırıldı. İki merinos koçundan alınan toplam 10 ejekülat sodyum sitrat-glikoz-yumurta sarısı sulandırıcısı ile sulandırıldı,gliserolizasyon ve 2 ve 3 saatlik ekilibrasyondan sonra payetler içinde ve sıvı azot buharında dondurulup sıvı azot içinde saklandı.Dondurma işleminin ilk sulandırma,5 dereceye soğutma,gliserolizasyon ve 2 ve 3 saatlik ekilibrasyon evrelerinde alınan sperma örneklerinde spermatozoon motilitesi ve giemsa ile […]

Sıvı Azot Buharında Dondurma Yönteminin Çeşitli Evrelerinde Koç Spermatozoitlerindeki Akrozom Bozukluklarının Sptanması


SIVI AZOT BUHARINDA DONDURMA YÖNTEMİNİN ÇEŞİTLİ EVRELERİNDE KOÇ SPERMATOZOİTLERİNDEKİ AKROZOM BOZUKLUKLARININ SAPTANMASI Hazım GÖKÇEN Reşat Nuri AŞTI (Ankara Üniversitesi Vetetiner Fakültesi Dergisi,Cilt:XXVII, No:3-4,Yıl:1980) Bu çalışmada,4 merinos koçunun toplam 12 ejekülatında düşük ısıda dondurma yönteminin çeşitli evrelerinde spermatozoitlerde oluşan akrozom bozukluklarının biçimleri ve oranları saptandı. Sperma payet yöntemiyle donduruldu.Dondurmanın çeşitli evrelerinde frotiler yapılarak Giemsa ile boyandı ve ışık mikroskopta incelendi.Ayrıca motilite oranları da saptandı. Koç spermatozoitlerindeki akrozom bozukluklarının spermaya gliserol katılmasıyla arttığı,bu bozukluklarla spermatozoit motilitesi arasında bir ilişinin bulunmadığı saptandı.

Sıvı Azot Buharında Dondurmanın Koç Spermatozoonlarının İnce Yapısı Üzerine Etkisi


SIVI AZOT BUHARINDA DONDURMANIN KOÇ SPERMATOZOON’LARININ İNCE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ Reşat Nuri AŞTI Hazım GÖKÇEN (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,Cilt: XXVI,No:3-4,Yıl:3-4) Bu çalışmada sıvı azot buharında dondurulan koç spermatozonlarının ince yapısı üzerine dondurmanın etkisi elektron mikroskopta araştırıldı. Donmuş koç spermatozoonlarının akrozomunda şişme,madde yitimi ve dış membranlarında bozulma saptandı.Donmuş spermaya ait elektron mikroskopik kesitlerde hem zarara uğramış hem de uğramamış spermatozoonlar görüldü.

Döl Verimi ve Döl Verimi Düşüklüğü


DÖLVERİMİ VE DÖLVERİMİ DÜŞÜKLÜĞÜ Prof. Dr. Haz&ım Gökçen Ekonomik amaçla yetiştirilen çiftlik hayvanlar&ın&ın o arada da ineklerin en önemli verimi döl verimidir. Çünkü, et, süt gibi ekonomik önem taş&ıyan döl verimi üstün kuşaklar&ın varl&ığ&ı ile mümkündür. İneklerde döl verinin diğer önemli bir yan&ı da yavrulamayan ineğin süt veremeyeceği gerçeğinden kaynaklanmaktad&ır. İneklerde döl verimi çok çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörlerin başl&ıcalar&ı aras&ında genetik yap&ı, menengment (bak&ım-beslenme-yönetim-bar&ınd&ırma ), hastal&ıklar, tohumlamac&ı yada boğa,hijyeni say&ılabilir. İneklerde döl verimi öteki çiftlik hayvanlar&ına bak&ınca daha da önemlidir. Çünkü, bir ineğin yavrusu ve sütü pazarda hem rağbet görmekte hem de değer fiyat&ına sat&ılabilmektedir. İneklerde döl veriminin dikkate […]
css.php