SULANDIRICIYA DEÐİŞİK ORANLARDA KATILAN GLİSEROLÜN DONDURMA İŞLEMİNİN ÇEŞİTLİ EVRELERİNDE KOÇ SPERMATOZOONLARININ

MOTİLİTESİ VE AKROZOM MORFOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

Hazım GÖKÇEN Reşat N.AŞTI Mehmet KOZANDAÐI

( Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi dergisi,Cilt:2,Sayı:3,Yıl:1983)

Merinos koçlarının sperması değişik oranlarda gliserol içeren sodyum sitrat-glikoz-yumurta sarısı sulandırıcısı ile sulandırılıp sıvı azotta donduruldu.Dondurulan ejekülatlarda dondurma işleminin değişik evrelerinde spermatozoon motilitesi ve akrozom bozuklukları oranları saptandı.Spermatozoon motilitesinin özellikle dondurma evresinden sonra önemli ölçüde düştüğü,akrozom bozukluklarında ise gliserolizasyon evresinden sonra önemli artışlar oluştuğu gözlendi.Sulandırıcıya katılan değişik gliserol oranları arasında gerek motilite gerek akrozom morfolojisi bakımından önemli bir fark bulunmamakla birlikte,sulandırıcıya %5 oranında gliserol katmanın daha iyi sonuç verdiği saptandı.