Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Cumhuriyetin 100.Yılında Türkiye Hayvancılığına ve Veteriner Hekimliğine Bir Bakış


   GİRİŞ: Hayvancılık ve veteriner hekimlik bir bütünün ayrılmaz iki parçasıdır. O nedenle, hayvancılığın sorunları çözülmeden veteriner hekimliğin sorunları çözülemez. Özellikle son bir yıldır hayvancılıkta yaşanan kriz veteriner hekimliği de olumsuz yönde etkilemiştir. Şu anda Türk veteriner hekimliği 180 yıllık tarihinin en kötü dönemini yaşamaktadır. Cumhuriyetimizin 100.Yılı ve Dünya Veteriner Hekimler Günü için hazırladığım bu yazı günümüzde hayvancılıkta ve veteriner hekimlikte yaşanan krizin tarihsel nedenleri ile geleceğe dair çözüm önerilerini içermektedir. MEVCUT DURUM: Günümüzde hayvancılık deyim yerindeyse can çekişmektedir. Yaklaşan seçimler nedeni ile baskı altında tutulan döviz kurları ve fiyatların serbest kalması halinde sorunlar büsbütün büyüyecektir. Bugün üreticinin sattığı çiğ […]

Veteriner Hekimliğin 180. Yıldönümünü Kutlayamamak


Değerli meslektaşlarım, 23 Ekim 2022’de Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 180.Yıldönümünü buruk bir şekilde kutladık. Buruk diyorum çünkü 52 yıllık meslek yaşamımda Türk Veteriner Hekimliğinin bu dönemde olduğu kadar kötü bir duruma düştüğünü hiç görmemiştim. Öncelikle sizlere Türkiye’de veteriner hekimliği öğretiminin ve kamu örgütlenmesinin gelişim sürecinden kısaca söz etmek istiyorum. Türkiye’de veteriner hekimliği öğretimi Lyon’daki dünyanın ilk veteriner fakültesinin açılışından tam 60 yıl sonra, yani 1842 yılında Prusyalı bir askeri veteriner hekim olan Godlewsky’nin süvari okulunda okuma yazma bilen askerlerden oluşan bir sınıf açmasıyla başlamıştır. Önce askeri veteriner okulu, sonra da sivil veteriner okulu açılmış ve bu iki okul 1920 yılında […]

2022 YKS Veteriner Fakülteleri Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Değerli meslektaşlarım, 2022 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda veteriner fakültelerine giriş taban ve tavan puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk verilere dayanarak yapmış olduğum kısa bir analizi bilgilerinize sunuyorum. – Puana göre yaptığım sıralamada 29 fakülte içinde ilk beş sırayı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi almıştır. Puana göre son beş sırada ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bingöl Üniversitesi […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliğin Sorunlarına Farklı Bir Yaklaşım


Bir ülke düşünün, hayvan yetiştiricisinin biri ilçeden köyüne dönmek için taksiye fiyat sorar, 600 TL olduğunu öğrenince vaz geçer. Aklına parlak bir fikir gelir. Hemen tanıdığı veteriner hekimi telefonla arayarak ilçede olduğunu, köyden ineğinin kızgın olduğuna dair haber aldığını, tohumlama için gelip gelemeyeceğini, eğer gelebilecekse kendisini de yoldan almasını rica eder. Veteriner hekim kabul eder, yetiştiriciyi alır, köye gelir, ineği muayene eder, kızgın olmadığını söyler. Yetiştirici “Kusura bakmayın, yanlış bilgi vermişler, ben sizin yol paranızı ödeyeyim” diyerek veteriner hekime 150 TL verir. Böylece şark kurnazlığı ile 450 TL kar etmiş olur.(Yaşanmış gerçek bir olaydır) Bir ülke düşünün, veteriner hekimler 85 […]

Mesleğimizde Tehlike Çanları daha Hızlı Çalıyor


Kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal mesleğimiz günümüzde ne yazık ki şimdiye kadar örneği görülmemiş biçimde büyük bir varoluş sorunu yaşamakta, tarihinin en önemli yol ayırımına gelmiş bulunmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse mesleğimizde tehlike çanları hızlı bir şekilde çalmaktadır. Bu sözleri Türk veteriner hekimliğinin son 57 yılına gerek öğrencilik, gerek hocalık, gerekse örgütlerde ve fakültelerde yöneticilik yaparken yakından tanıklık etmiş bir kişi olarak söylüyorum. Mesleğimizin güncel sorunlarını bizzat yaşadığınız için benden daha iyi biliyorsunuz. O nedenle bu yazımda o sorunlara hiç girmeden sadece çözüm bağlamında önemli gördüğüm iki hususa değinmek istiyorum. Bugün mesleğimizde yaşanan en önemli […]

Dünya Veteriner Hekimler Gününde Sorunlar ve Çözümleri


Türkiye hayvancılığı son günlerde üç büyük kriz ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bunlardan birincisi günümüzde yoğun olarak yaşanan maliyet krizidir. Son altı ay içerisinde olağan üstü artan girdi maliyetleri hayvancılığı büyük bir darboğaza sokmuş, binlerce işletme kapanmış, yüz binlerce damızlık inek kesilmiştir. Hayvancılıktaki ikinci kriz günümüzde yaşanan, gelecekte ise artması beklenen iklim değişikliği ve küresel ısınmadır. Bu krizin sonucu ortaya çıkan kuraklık ve susuzluk sorunu meraların kurumasına, yem bitkileri üretiminde verimin düşmesine neden olmaktadır. Üçüncü ve en büyük kriz ise köyden kente genç nüfus göçüdür. Bu kriz sonucu kısa bir süre içinde köylerde genç nüfus kalmayacağından hayvancılık ve yem bitkileri üretimi […]

30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Gününü Kutlayamamak


Türk Veteriner Hekimliği kadim yani geçmişi çok eskilere dayanan bir meslektir. 92 yıllık bir Dernek, 68 yıllık bir Birlik, 180 yıllık bir öğretim kurumu, 136 yıllık bir kamu örgütü deneyimi vardır. Osman Bahadır “Osmanlılardan Cumhuriyete Bilim” adlı kitabında Türk Veteriner Hekimliği hakkında şu ifadelerde bulunmaktadır. “Osmanlılarda bilim, bilimsel düşünce ve metot esas olarak matbaanın kuruluşundan sonra 18.Yüzyılda tıbbiye, harbiye, baytariye, mülkiye, mühendis mekteplerinin, Darülfünun’un kurulmasıyla doğmuş ve gelişmeye başlamıştır. Bilimsel ve daha sonra da modern siyasal düşüncenin doğuşu ve yayılışı, bu okulların etkisiyle ve mensuplarının kitleselleşmesiyle birlikte gitmiştir”. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1943 yılında söylediği  “Milletin fende gelişmesinde veteriner hekimler başrol sahibi […]

Kendini Arayan Kadim Meslek


Kadim deyimi Osmanlıca’da “ Başlangıcı geçmişin derinliğinde bulunan, uzun zamanlardan beri var olan “ anlamına gelir. Ben yazılarımın çoğunda “Kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal mesleğimiz” sözünü kullanırım. Bu sözün ilk bölümü yukarıda da değindiğim gibi veteriner hekimliğin kadim bir meslek olduğunu tanımlar. Dünyada veteriner hekimliği mesleğinin evcilleştirme ile başladığı, büyücülük, ocakçılık ve ampriklikle devam ettiği, 1762 yılında Lyon’da ilk veteriner fakültesinin kurulmasıyla birlikte bilimsel bir boyuta evrildiği tarihçiler tarafından bildirilmektedir. Bilindiği üzere Türkiye’de ilk veteriner hekimliği öğretimi Avrupa’dan 80 yıl sonra yani 1842 yılında İstanbul’daki Süvari Okuluna bir veteriner sınıfı ilave edilmesiyle başlamıştır. Türkiye’de veteriner hekimliği öğretiminin ve aydınlanmanın başlaması eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Osman Bahadır “Osmanlılardan Cumhuriyete Bilim” adlı kitabında mesleğimiz hakkında […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliğin Güncel Sorunları


Türk veteriner hekimliğinin içte ve dışta çok büyük sorunları mevcuttur. Dıştaki sorunlar arasında beşeri hekimler tarafından Tek Sağlık konseptinden dışlanmamız, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kesin hüküm bulunmasına rağmen sağlık sınıfında sayılmamamız, Sağlıkta Şiddet Yasasına dahil edilmeyişimiz, tüm sağlık çalışanlarına tanınan yıpranma payı ve emekli maaş zammı gibi özlük haklarından mahrum bırakılmamız, Sağlık Bakanlığında özellikle veteriner halk sağlığı alanında etkin kılınmamamız, en son olarak da Covid-19 aşılamalarında diğer sağlık çalışanları gibi öncelik almamamız sayılabilir. Bu sorunlara mesleki örgütlerimiz basın bildirisi ve ziyaretlerle, duyarlı meslektaşlarımız da sosyal medyada özellikle de twitter’deki organize faaliyetlerle çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. Ancak görüyoruz ki bu çabalar […]

Veteriner Hekimliğe Karşı Saldırılar ve Mesleki Tepki


Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz gibi geçenlerde Ebru Emsen adlı bir zooteknist ziraat profesörü Çiftçi TV’de yayınlanan Kuzu Fabrikası adlı programda temel veteriner hekimlik uygulamaları olan suni tohumlama, enjeksiyon, siklus sinkronizasyonu, embriyo transferi ve gebelik ultrasonografisi gibi teknikleri koyunlarda bizzat tatbik ederek 6343 sayılı meslek yasamıza aykırı hareket etmiş ve suç işlemişti. Bunun üzerine başta meslek örgütlerimiz olmak üzere çok sayıda meslektaşımız bu duruma duyarsız kalmamak adına gerek yargıya suç duyurusunda bulunarak gerekse çeşitli sosyal medya ortamlarında, YÖK ve adı geçen kişinin mensubu olduğu Erzurum Atatürk Üniversitesi nezdinde protestolarda bulunmak suretiyle tepkilerini ortaya koymuşlardı. Bu toplu mesleki tepkinin olumlu sonuç verdiğini dün […]
css.php