Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Kendini Arayan Kadim Meslek


Kadim deyimi Osmanlıca’da “ Başlangıcı geçmişin derinliğinde bulunan, uzun zamanlardan beri var olan “ anlamına gelir. Ben yazılarımın çoğunda “Kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal mesleğimiz” sözünü kullanırım. Bu sözün ilk bölümü yukarıda da değindiğim gibi veteriner hekimliğin kadim bir meslek olduğunu tanımlar. Dünyada veteriner hekimliği mesleğinin evcilleştirme ile başladığı, büyücülük, ocakçılık ve ampriklikle devam ettiği, 1762 yılında Lyon’da ilk veteriner fakültesinin kurulmasıyla birlikte bilimsel bir boyuta evrildiği tarihçiler tarafından bildirilmektedir. Bilindiği üzere Türkiye’de ilk veteriner hekimliği öğretimi Avrupa’dan 80 yıl sonra yani 1842 yılında İstanbul’daki Süvari Okuluna bir veteriner sınıfı ilave edilmesiyle başlamıştır. Türkiye’de veteriner hekimliği öğretiminin ve aydınlanmanın başlaması eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Osman Bahadır “Osmanlılardan Cumhuriyete Bilim” adlı kitabında mesleğimiz hakkında […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliğin Güncel Sorunları


Türk veteriner hekimliğinin içte ve dışta çok büyük sorunları mevcuttur. Dıştaki sorunlar arasında beşeri hekimler tarafından Tek Sağlık konseptinden dışlanmamız, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kesin hüküm bulunmasına rağmen sağlık sınıfında sayılmamamız, Sağlıkta Şiddet Yasasına dahil edilmeyişimiz, tüm sağlık çalışanlarına tanınan yıpranma payı ve emekli maaş zammı gibi özlük haklarından mahrum bırakılmamız, Sağlık Bakanlığında özellikle veteriner halk sağlığı alanında etkin kılınmamamız, en son olarak da Covid-19 aşılamalarında diğer sağlık çalışanları gibi öncelik almamamız sayılabilir. Bu sorunlara mesleki örgütlerimiz basın bildirisi ve ziyaretlerle, duyarlı meslektaşlarımız da sosyal medyada özellikle de twitter’deki organize faaliyetlerle çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. Ancak görüyoruz ki bu çabalar […]

Veteriner Hekimliğe Karşı Saldırılar ve Mesleki Tepki


Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz gibi geçenlerde Ebru Emsen adlı bir zooteknist ziraat profesörü Çiftçi TV’de yayınlanan Kuzu Fabrikası adlı programda temel veteriner hekimlik uygulamaları olan suni tohumlama, enjeksiyon, siklus sinkronizasyonu, embriyo transferi ve gebelik ultrasonografisi gibi teknikleri koyunlarda bizzat tatbik ederek 6343 sayılı meslek yasamıza aykırı hareket etmiş ve suç işlemişti. Bunun üzerine başta meslek örgütlerimiz olmak üzere çok sayıda meslektaşımız bu duruma duyarsız kalmamak adına gerek yargıya suç duyurusunda bulunarak gerekse çeşitli sosyal medya ortamlarında, YÖK ve adı geçen kişinin mensubu olduğu Erzurum Atatürk Üniversitesi nezdinde protestolarda bulunmak suretiyle tepkilerini ortaya koymuşlardı. Bu toplu mesleki tepkinin olumlu sonuç verdiğini dün […]

Türkiye’deki Veteriner Fakülteleri Üzerine Kimi Değerlendirmeler


Türkiye’de veteriner hekimliği öğretimi her ne kadar ilk kez 1842 yılında başlamış olarak kabul edilse de asıl bilimsel öğretimin başlaması İstanbul Yüksek Baytar Mektebinin 1933 yılında Ankara’da açılan Yüksek Ziraat Enstitüsüne Baytar Fakültesi adıyla katılması ile eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Daha sonra Veteriner Fakültesi adını alan bu okul 1948 yılında Ankara Üniversitesine bağlanarak batılı anlamda bir akademik kimlik kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tam 22 yıl Türkiye’de tek fakülte olarak faaliyet göstermiştir. Ancak, 1970 yılında Elazığ’da, 1972 yılında İstanbul’da, 1978 yılında da Bursa’da yeni veteriner fakülteleri açılmış ve böylece sayı kısa sürede 4 e yükselmiştir. Ne var ki, 1982 yılında […]

Türkiye’de ve Dünya’da Veteriner Hekimlik Üstüne Kimi Değerlendirmeler


Kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal Türk veteriner hekimliği 19.Yüzyılda harbiye, mülkiye, tıbbiye gibi çağdaş eğitim kurumları ile birlikte, hatta onlarla iç içe öğretime başlamış ve gelişimini 1933’de Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1948’de de Ankara Üniversitesi ile taçlandırmıştır. Osman Bahadır, Osmanlılardan Cumhuriyete Bilim adlı kitabında mesleğimiz hakkında şu ifadelerde bulunmuştur, “Osmanlılarda bilim, bilimsel düşünce ve metot esas olarak matbaanın kuruluşundan sonra, 18.Yüzyılda tıbbiye, harbiye, baytariye, mülkiye, mühendis mekteplerinin ve Darulfünun’un kurulmasıyla ve bu kurumlar aracılığıyla doğmuş ve gelişmeye başlamıştır. Bilimsel ve daha sonra da modern siyasal düşüncenin doğuşu ve yayılışı, bu okulların ve kurumların etkisinin ve […]

Dünya Veteriner Hekimler Günü


Dünyada veteriner hekimliğin ortaya çıkması neredeyse evcilleştirme tarihi kadar eskidir. İlk insanlar kendilerinde kullandıkları tedavi yöntemlerini evcilleştirdikleri hasta hayvanlarına da uygulamak suretiyle veteriner hekimliği mesleğini başlatmışlardır. Dünyadaki ilk modern veteriner hekimliği öğretimi, 1762 yılında, Avrupa’da büyük salgınlara neden olan sığır vebası hastalığını önlemek amacıyla Fransa’nın Lyon kentinde bir veteriner fakültesinin açılması ile ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ise ilk veteriner hekimliği öğretimi 1842 yılında İstanbul’da Süvari Okuluna bir askeri veteriner sınıfının açılması ile hayata geçmiştir. Ancak bilimsel anlamdaki ilk veteriner hekimliği öğretimi, İstanbul’ daki yüksek veteriner okulunun 1933 de Ankara’da açılan Yüksek Ziraat Enstitüsüne veteriner fakültesi adıyla bağlanmasıyla gerçekleşmiştir. Veteriner Fakültesi 1948 […]

Türk Veteriner Hekimliği Nereye Gidiyor?


Değerli Meslektaşlarım, Kökü insanlık tarihi kadar eski, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal mesleğimiz son bir yıldır tarihinde görülmedik biçimde büyük bir kriz daha doğrusu beka sorunu yaşıyor. Bizler ise birlik ve beraberlik içinde olmaya en çok muhtaç olduğumuz bir dönemde sosyal medyada kişileri ve olayları tartışıyoruz. Artık silkinip kendimize gelmemiz ve aşağıda sıralayacağım herkesçe de bilinen sorunlara odaklanmamız gerekiyor. Aksi takdirde, geçmişte mesleğimize hizmet etmiş, hatta bu uğurda şehit olmuş hayatta olan ya da olmayan büyüklerimizin ve gelecek kuşakların vebali üzerimizde olacaktır. Tam elli yıllık mesleki yaşamımdan güç alarak bu yazıyı yazmaya kendimi mecbur hissetmekteyim. Büyükbaş hayvancılık günümüzde büyük […]

Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretimi Üstüne Kimi Değerlendirmeler


Öğrenciliğimizde yani bundan yaklaşık elli yıl önce fakültede Yem Bitkileri ve Hayvan Besleme dersi okumuştuk. Rahmetli hocamız Prof.Dr. Sabri Dilmen Yüksek Ziraat Enstitüsünde yetişmiş değeri bir insandı. Fakat o yıllarda hayvan besleme biliminin değeri tam manasıyla anlaşılamıyordu. Bu nedenle aldığımız bilgiler sınırlı kaldı. Ayrıca, bizler de öğrencilik psikolojisi içerisinde hocamızdan gereğince yararlanamamıştık. Yani açıkçası hayvan besleme konusunda bende yeterli bir bilgi birikimi oluşmamıştı. Sonraları akademik yaşamda branşlaştığımız için ben daha çok kendi konum olan suni tohumlamaya yoğunlaştım. Aradan yıllar geçti ve emekli olduktan sonra İneklerde İnfertilite adlı bir kitap yazdım. Bu kitabı yazarken doğal olarak birçok kaynaktan yararlandım. Sonunda hayvan […]

Türk Veteriner Hekimliğinde On Sorun, On Çözüm


SORUN 1 – VETERİNER FAKÜLTESİ SAYISI GEREĞİNDEN ÇOK FAZLADIR:  Günümüzde Türkiye’de öğretime devam eden 28, yeni dönemde öğretime başlayacak 2, faaliyete geçtiği halde öğretime başlamayan 1, kararnamesi çıktığı halde faaliyete başlamayan 3 olmak üzere toplam 34 adet veteriner fakültesi mevcuttur. Türkiye veteriner fakültesi sayısı bakımından Çin’i saymazsak (Çin’de veteriner hekimliği yükseköğretimi klasik fakülte bünyesinde değildir) Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan ile birlikte Dünya’nın ilk üç ülkesi arasında yer almaktadır. Faaliyete geçmeyenler de öğretime başladığı takdirde Türkiye veteriner fakültesi sayısı bakımından Dünyada birinci sıraya yükselecektir. Bu asla kabul edilemeyecek, akıl ve mantık dışı bir durumdur. Türkiye’de Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş […]

Biz Veteriner Hekimleri Kimiz? Tıpçı mı,Tarımcı mı?


Son günlerde özellikle facebook gruplarında hayvancılığın tarım (=ziraat)’den ayrılması, bağımsız bir hayvan ya da hayvan sağlığı bakanlığının kurulması, kamu veteriner otoritesinin Sağlık Bakanlığına bağlanması, hatta tarım üniversiteleri kurulup veteriner fakültelerinin bu üniversiteler bünyesine dahil edilmesi gibi görüşler ileri sürülmektedir. Yıllardır konuya ekonomik açıdan bakan kimi çevreler hayvancılığı tarım (=ziraat)’in bir alt kolu olarak görmüşlerdir. Öncelikle tarım ile ziraatın ayrı şeyler olduğunu, hayvancılığın ziraata değil tarıma bağlı olduğunu iddia edenlere yabancı dillerden örnekler vermek istiyorum. Tarım ve ziraat İngilizcede agriculture, Almancada landwirtschaft, Fransızcada agriculture olarak geçmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere tarım ve ziraat aynı şeylerdir. Oysa tarım (=ziraat) ile hayvancılığın benzer […]
css.php