Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Sulandırılmış Koç Spermasında Bir Tohumlama Dozundaki Aktif Spermatozoon Sayısı İle Döl Verimi Arasındaki İlişkiler


SULANDIRILMIŞ KOÇ SPERMASINDA BİR TOHUMLAMA DOZUNDAKİ AKTİF SPERMATOZOON SAYISI İLE DÖLVERİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hazım Gökçen Erol Çekgül Erdoğan Şener Kemal Soylu (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:4,Sayı:5,1985) Koçlardan suni vajen ile alınan sperma gerekli makroskopik muayeneleri yapıldıktan sonra üçe bölündü ve her bir bölüm 0.2 ml lik tohumlama dozunda sırasıyla 5, 100, 150 milyon motil spermatozoon bulunacak biçimde glikoz-fosfat çözeltisi ile sulandırılıp dozland ve ısısı 5 dereceye düşürüldü.Her doz grubundan spermalarla yapılan tohumlamalardan sırasıyla % 50, %38 ve %38 oranında gebelik elde edildi.

Koç Spermasında Anormal Spermatozoitler ve Bunların Döl Verimi İle İlişkisi


KOÇ SPERMASINDA ANORMAL SPERMATOZOİTLER VE BUNLARIN DÖLVERİMİ İLE İLİŞKSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hazım Gökçen Bu çalışmamızda bir yandan kullanılan koçların spermalarındaki anormal spermatozoitleri araştırmayı,diğer yandan da anormal spermatozoitler ile dölverimi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık Kullanılan koçların spermalarındaki anormal spermatozoit oranları sırasıyla % 5.00, 4.30, 3.23, 3.17 ;bu koçların donmuş spermaları ile elde edilen doğum oranları da sırasıyla % 8.33, 20.83. 29.12, 33.33 olmuştur.

Değişik Sürelerde 5 Santigrad Derecede Saklanan Koç Spermasının Kimi Spermatolojik Özellikleri İle Döl Verimi Üzerinde Araştırmalar


5 C’ DE DEÐİŞİK SÜRELERDE SAKLANAN SULANDIRILMIŞ KOÇ SPERMASININ KİMİ SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE DÖLVERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hazım GÖKÇEN ( Doçentlik Tezi,1982) Bu araştırma Karayavşan ve Çırpan Köyleri ile Konya Harasında yapıldı.Hayvan materyalini toplam 6 koç ve 360 koyun oluşturdu.Genel sonuçlar olarak. – Araştırmanın yürütüldüğü her üç deneme yerinde de sulandırıcılar ve saklama süreleri arasında yaptığımız karşılaştırmada sodyum sitrat-yumurta sarısı sulandırıcısı ile elde edilen spermatolojik değerlerin öteki sulandırıcılara bakınca daha üstün olduğunu gözlemledik. – Her üç deneme yerinde kullanılan tüm sulandırıcılarla sulandırılan koç spermalarında 5 C de 24 saat saklamanın incelenen spermatolojik özellikler bakımından bir olumsuzluğa yol açmadığı saptandı. – Suni […]

Koç Spermasının Mini Tüp’te Dondurulması Olanakları


KOÇ SPERMASININ MİNİ TÜPTE DONDURULMASI OLANAKLARI Afif Sevinç Hazım Gökçen Erdoğan Şener (Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma Kesin Raporu,1984,ST.83-7) Dört koçun onar ejekülatı ikiye bölünerek Laiciphos ve Tris sulandırıcıları ile mini-tüp içinde sıvı azotta dondurulmuştur.Koçların Laiciphos ve Tris sulndırıcıları ile sulandırılıp dondurulan spermaları ile tohumlanan toplam 200 koyundan 53 ü(%26.5) gebe kalmış,33 ü(%16.5) de doğurmuştur.

Sığırlarda Donmuş Sperma Uygulamasında Bir Tohumlama Dozundaki Aktif Spermatozoon Sayısı İle Döl Verimi Arasındaki İlişkiler


SIÐIRLARDA DONMUŞ SPERMA UYGULAMASINDA BİR TOHUMLAMA DOZUNDAKİ AKTİF SPERMATOZOON SAYISI İLE DÖLVERİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Afif Sevinç Hazım Gökçen Mehmet Kozandağı Muammer Akın /TÜBİTAK Projesi Kesin Rapor,VHAG-497/ L.Z.A.E de iki boğadan alınan spermalar 0.5 ml lik payetlerde 3 milyon,10 milyon ve 25 milyon aktif spermatozoit bulunacak biçimde donduruldu.Üç ayrı dozda dondurulan spermalar ile Karacabey Harasında toplam 179 inek tohumlandı.Gebelik sonuçlarına göre 10 ve 25 milyonluk doz grupları arasında bir farklılık bulunmadı.Üç milyonluk doz grubunda dölverimi oranı çok düşük saptandı

Çeşitli Sulandırıcılar ve Ekilibrasyon Süreleri Kullanılarak Sıvı Azotta Dondurulan Koç Spermasının Döl Verimi


ÇEŞİTLİ SULANDIRICILAR VE EKİLİBRASYON SÜRELERİ KULLANARAK SIVI AZOTTA DONDURULAN KOÇ SPERMASININ DÖLVERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Afif Sevinç Hazım Gökçen Kemal Çetinkaya Osmam Yorul ( TÜBİTAK Kesin Rapor, VHAG-384 ) Merinos koçlarının sperması çeşitli sulandırıcılar,farklı alışım süreleri kullanılarak mini payette ve sıvı azot buharında donduruldu.Her gruptan onar olmak üzere toplam 150 koyun bir bölümü derin servikal bir bölümü de intra uterin yolla tohumlandı. Birinci tohumlamaya dayalı olarak elde edilen dölverimi sonuçları 0 ile %20 arasında değişmiştir.Bu oldukça düşük dölverimi sonuçları daha çok kullanılan koçların spermalarının donmaya dayanıksızlığı nedenine bağlanmıştır.

Koç Spermasının Kimi Özellikleri, Dondurulması ve Dondurulan Spermanın Döl Verimi Üzerinde Araştırmalar


KOÇ SPERMASININ KİMİ ÖZELLİKLERİ,DONDURULMASI VE DONDURULAN SPERMANIN DÖLVERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hazım GÖKÇEN (Doktora Tezi,1976,L.Z.A.E Matbaası) Araştırmada hayvan materyali olarak L.Z.A.E de bulunan merinos ırkından 4 koç ve 96 koyun kullanıldı.Sperma koçlardan suni vajen ile alındı.Alınan spermalarda spermatozoitlerin toplu hareketi ve bir yönde hızlı hareketleri muayene edildi.Kullanılan koçların her birinden alınan 10 ejekülattan frotiler yapılarak çini mürekkebi ile boyandı.Her frotiden 300 spermatozoit sayılarak anormal spermatozoitlerin sayıları,çeşitleri ve oranları saptandı. Araştırmada kullanılan koçların belli sayıdaki ejekülatlarını dondurarak 20 ve 40 gün sıvı azot içerisinde muhafaza ettik.Her koçun gerek 20 gerek 40 günlük donmuş spermaları ile 12 şer koyun tohumlayarak elde edilen gebelik […]

Karacabey Harası Sun’i Tohumlama Boğalarında Klinik, Spermatolojik ve Bakteriyolojik Araştırmalar


KARACABEY HARASI SUNİ TOHUMLAMA BOÐALARINDA KLİNİK,SPERMATOLOJİK VE BAKTERİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR Hazım GÖKÇEN Ahmet MİNBAY Erol ÇEKGÜL (Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi dergisi,Cilt:4, Sayı:1-2-3,Yıl:1985) Karacabey Harası Donmuş Sperma Laboratuvarındaki 11 boğanın spermatolojik ve klinik muayeneleri yapılmış,ayrıca prepüsyal yıkantı sıvısı ve sperma örneklerinden ekim yapılarak mevcut mikroorganizmalar izole edilmiştir.   Sonuçta,boğalar sperma verimi ve özellikleri bakımından yeterli bulunmuş,klinik muayenelerinde de herhangi bir bozukluğa rastlanmamıştır.Prepusyal yıkantı sıvısı ve spermanın bakteriyolojik muayenesinde E.coli,Stafiokoklar ve B.subtulis’e rastlanmıştır.

Prostaglandin F 2 Alfa ve Vitamin E Katılarak Dondurulan Koç Spermalarında Akrozom Morfolojisi ve Döl Verimi Üzerinde Araştırmalar


PROSTAGLANDİN F2 ALFA VE VİT.E KATILARAK DONDURULAN KOÇ SPERMALARINDA AKROZOM MORFOLOJİSİ VE DÖLVERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hazım GÖKÇEN Reşat N.AŞTI Erol ÇEKGÜL Erdoğan ŞENER ( Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,Cilt:4,Sayı:1-2-3, Yıl:1985) Çeşitli hormonların ve antioksidanların koç spermatozoonlarının akrozom bozukluğu oranı ve dölverimine etkisini araştırmak üzere tertiplenen bu çalışma Karacabey Merinosu ırkından 4 koç ve 34 koyun üzerinde yapıldı.Koçlardan alınan sperma gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra üçe ayrıldı.Birinci bölüm olduğu gibi bırakıldı.İkinci bölüme prostaglandin,üçüncü bölüme de Vit.E katıldıktan sonra sıvı azot buharında dondurulup sıvı azotta saklandı.Daha sonra koçlardan birinin donmuş sperması ile koyunlar tohumlandı.Sonuçta akrozom bozuklukları oranının donmadan sonra değil de,gliserolizasyondan sonra oluştuğu […]

Çeşitli Yöntemlerle Sun’i Tohumlamada Kullanılan Sulandırılmış Koç Spermasının Döl Verimi Üzerinde Araştırmalar


ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE TOHUMLAMADA KULLANILAN SULANDIRILMIŞ KOÇ SPERMASININ DÖLVERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hazım GÖKÇEN Erol ÇEKGÜL Erdoğan ŞENER ( Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,Cilt:4,Sayı:1-2-3, Yıl:1985) Koç spermasının sulandırılarak ve değişik yöntemler uygulayarak tohumlamada kullanılmasından elde edilecek dölveriminin saptanması amacıyla yapılan bu çalışmada 4 merinos koçu ve 250 merinos koyunu kullanıldı. Koçlardan alınan spermalar gerekli makroskopik ve mikroskopik muayeneleri yapıldıktan sonra süt tozu sulandırıcısı ile sulandırıldı ve ısısı 5 dereceye düşürüldükten sonra 5 değişik yöntemle koyunların tohumlamasında kullanıldı. Sonuç olarak sulandırılmış sperma uygulamasının taze spermaya nazaran düşük dölverimi sonuçları verdiği,sulandırılmlş spermanın payetler içinde ya da prostaglandin katıldıktan sonra tohumlamada kullanılmasının dölverimi sonuçları bakımından […]
css.php