Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Merinos Erkek Kuzularda Bazı Kan Parametreleri ( Transferrin, Hemoglobin, Glutatyon, Testesteron ) Arasında İlişkiler Üzerinde Araştırmalar


MERİNOS ERKEK KUZULARDA BAZI KAN PARAMETRELERİ(TRANSFERRİN,HEMOGLOBİN,GLUTATYON, TESTOSTERON)ARASINDA İLİŞKİLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Kemalettin Yaman Hazım Gökçen Hayati Çamaş Hasan Başpınar Hüseyin Erdinç (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:5-6,Yıl:6-7,1986-1987) Kan örnekleri nişasta jeli elektroforez yöntemi ile Tf tipleri yönünden incelendi.Merinos kuzularda Tf AA,AB,AC,AD,AE,BB,BC,BD,BE,CC,CD,DD,DE,EE tipleri elde edilmiş,süt kesimi canlı ağırlıkları ile üç aylık besi sonu canlı ağırlık artışları,tipler sırasıyla 41.29-54.95,42.14-54.04,43.06-54.93,41.08-53.34,45.16-54.83,41.76-55.11,38.25-48.18,43.90-56.26,36.00-47.62,42.70-54.65,41.20-51.70,39.87-53.43,41.16-55.00,37.65-54.83 kg olarak bulunmuştur.Bu çalışmada Tf tipleri ile canlı ağırlık artışı arasına istatistik önemde bir ilişki bulunmamıştır.

Merinos Kuzularda Hemoglobin Tipleri İle Bazı Yapağı Özellikleri Arasında İlişkiler


MERİNOS KUZULARDA HEMOGLOBİN TİPLERİYLE BAZI YAPAÐI ÖZELLİKLERİ ARASINDA İLŞKİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hasan Başpınar Kemalettin Yaman Hayati Çamaş Hazımö Gökçen Hüseyin Erdinç (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3, Cilt:5-6,Sayı:6-7,1986-1987) Araştırmada 178 erkek merinos kuzu kullanıldı.Kan örnekleri nişastalı jel elektroforez yöntemiyle Hg tipleri yönünden incelendi.Kuzularda Hb A(11),AB(12),B(155) tipleri elde edildi.Hb A,AB,B tipleri sırasında elyaf çapı,lüle uzunluğu ve kirli yapağı verimi 21.56,20.81,21.88 mikron;4.22,4.16,4.24 cm;1.78,1.85,1.81 kg olarak bulundu.Araştırmada Hb tipleri ile incelenen yapağı özellikleri arasında istatistik önemde bir ilişki tesbit edilemedi.

Merinos Kuzularda Glutatyon Düzeyleri İle Bazı Yün Özellikleri Arasında İlişkiler


MERİNOS KUZULARDA GLUTATYON DÜZEYLERİ İLE BAZI YÜN ÖZELLİKLERİ ARASINDA İLİŞKİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Kemalettin Yaman Hasan Başpınar Hüseyin Erdinç Hayati Çamaş Hazım Gökçen (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:5-6,Yıl:6-7,1986-1987) Toplam 172 erkek kuzudan alınan kan örnekleri spektrofotometrik yöntem ile GSH düzeyleri yönünden incelendi.Kuzularda düşük GSH ve yüksek GSH sırasında 34.80 ve 72.70mg/100ml GSH değerleri bulundu.Yüksek GSH ve düşük GSH sırasında kirli yapağı verimi 1.78-1.86 kg, lüle uzunluğu 4.14-4.27 cm,elyaf çapı 21.82-21.60 mikron olarak bulundu.Bu çalışmada GSH düzeyleri ile incelenen yün özellikleri arasında istatistik önemde bir ilişki bulunamadı.

Merinos Kuzularda Transferrin Tipleri İle Bazı Yün Özellikleri Arasında İlişkiler


MERİNOS KUZULARDA TRANSFERRİN TİPLERİYLE BAZI YÜN ÖZELLİKLERİ ARASINDA İLŞKİLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Kemalettin Yaman Hasan Başpınar Hazım Gökçen Hüseyin Erdinç Osman Yorul (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:5-6,Yıl:6-7,1986-1987) Toplam 181 erkek kuzudan alınan kan örnekleri nişasta jeli elektroforez yöntemi ile Tf tipleri,yün örnekleri ise yapağı ağırlığı,lüle uzunluğu ve elyaf çapı yönünden incelendi.Kuzularda Tf,AA,AB,AC,AD,AE,BB,BC,BD,BE,CC,CD,DD,DE,EE tipleri elde edildi.Kuzularda elyaf çapı,lüle uzunluğu,kirli yapağı verimi sırasıyla 21.6 y,4.17 cm,1.79 kg olarak bulundu.Çalışmamızda Tf tipleri ile incelenen yün özellikleri arasında istatistik önemde bir ilişki bulunamadı.

Değişik Düzeylerde Tavuk Gübresi İçeren Rasyonlarla Beslenen Koçların Spermatolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar


DEÐİŞİK DÜZEYLERDE TAVUK GÜBRESİ İÇEREN RASYONLARLA BESLENEN KOÇLARIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hazım Gökçen Hüseyin Ardinç Hayati Çamaş Erol Çekgül Erdoğan Şener (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:5-6,Yıl:6-7) Rasyonlara %10 ve %15 oranında ilave edilen tavuk gübresinin koçların spermatolojik özelliklerine etkisini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada biri kontrol,ikisi de %10 ve %15 oranında tavuk gübresi içeren deneme grubu olmak üzere toplam üç grupta 3 erde 9 adet merinos koçu kullanıldı.Rasyonlarla 2.5 ay süreyle beslenen koçların spermaları alndı ve spermatolojik özellikleri saptandı.Sonuç olarak rasyonlara her iki düzeyde de katılan tavuk gübresinin koçların sağlığına ve spermatolojik özelliklerine zararlı bir etkisinin bulunmadığı ve ekonomik rasyon hazırlama […]

İneklerde Kimi İnfertilite Olguları İle Anti Sperma Aglutininleri Arasındaki İlişkiler Üzerinde Araştıralar


İNEKLERDE KİMİ İNFERTİLİTE OLGULARI İLE ANTİ-SPERMA AGLUTİNİN’ LERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hazım Gökçen Ahmet Minbay Erol Çekgül Tayfun Çarlı (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3, Cilt:5-6,Yıl:6-7) Boğa spermasına karşı ineklerde aglutininlerin varlığı jelatin spermaagglutinasyon testi ile saptandı.Karacabey Harası boğaları ve inekleri materyal olarak kullanıldı. Antisperma Agglutininleri boğa seminal plazmasında 0-1:4; boğa kan serumunda 0-1:8,gebe inek kan serumunda 0-1:2,düve kan serumunda 0-1:4 ve kısır ineklerde 1:8-1:32 arası titrelerde bulundu.Kontrol tüplerinde reaksiyon görülmedi.Servikal mukus viskozitesi giderilemediğinden spermagglutinasyon testleri yapılamadı. Kısır ve dönen ineklerin kan serumlarında yüksek titrede spermagglutininlerin saptanması,kimi kısırlık olgularında spermaagglutininlerinin etkisi olabileceği kanısını vermektedir.

Bornova Sun’i Tohumlama Laboratuvarı Boğalarında Morfolojik, Spermatolojik ve Bakteriyolojik Araştırmalar


BORNOVA SUNİ TOHUMLAMA LABORATUVARI BOÐALARINDA MORFOLOJİK;SPERMATOLOJİK VE BAKTERİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR Hazım Gökçen Ahmet Minbay Mustafa İşler Selma Gökçen (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:5-6, Yıl:6-7) Bornova Suni Tohumlama Laboratuvarındaki 9 boğanın spermatolojik ve klinik muayeneleri yapılmış,ayrıca prepusyal yıkantı sıvısı ve sperma örneklerinden ekim yapılarak mevcut mikroorganizmalar izole edilmiştir. Sonuçta boğalar sperma verimi ve özellikleri bakımından yeterli bulunmuş,klinik muayenelerinde de her hangi bir bozukluğa rastlanmamıştır.Prepusyal yıkantı sıvısı ve spermanın muayenesinde en çok E.coli ve Staph.epidermis’e rastlanmıştır.

İnek Kolostrumunun Fertil Dişi Sıçanlarda Östrus Sinkronizasyonu, Follikülasyon ve Gebelik OLuşturma İşlevleri Üzerinde Çalışmalar


İNEK KOLOSTRUMUNUN FERTİL DİŞİ SIÇANLARDA ÖSTRUS SİNKRONİZASYONU,FOLLİKÜLASYON VE GEBELİK OLUŞTURMA İŞLEVİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR Hazım Gökçen Aytekin Özer Şahin Sırmalı Lütfü Özgür (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3, Cilt:5-6, Yıl:6-7) Beş gün süreyle her gün 0.2 cc kolostrum enjekte edilen deneme grubundaki sıçanlarla,beş gün süreyle her gün serum fizyolojik enjekte edilen kontrol grubundaki sıçanlardan alınan vaginal smearların histolojik muayenesinde enjeksiyonu izleyen 6.günde deneme sıçanlarının tümünün östrusa gelerek sinkronizasyon oluşturmasına karşılık kontrl grubunda sinkronizasyon oluşmadığı saptandı.Deneme sıçanlarından beş tanesine östrus gsterdiklerinde 5 adet erkek sıçan katıldı.Bu sıçanlardan üçü gebe kalıp doğurdu.Kontrol sıçanlarının ise erkeği kabul etmediği görüldü.Deneme ve kontrol sıçanlarından 5 er tanesi kolostrum enjeksiyonunu […]

İnek Kolostrumunun İnfertil Sıçanlarda Ovariumda Follikülasyon Oluşturma İşlevi Üzerinde Araştırmalar


İNEK KOLOSTRUMUNUN İNFANTİL SIÇANLARDA OVARİUMDA FOLLİKÜLASYON OLUŞTURMA İŞLEVİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hazım Gökçen Aytekin Özer Lütfü Özgür Kemal Soylu (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:4,Yıl:5,1985) Bu çalışmada 22 günlük 10 infantil dişi deneme tavşanına deri altı 0.2 cc inek kolostrumu,5 infantil dişi kontrol sıçanına da aynı yolla 0.2 cc serum fizyolojik enjekte edildi. Enjeksiyondan 5 gün sonra öldürülen sıçanların ovaryumlarından yapılan seri kesitlerden hazırlanan preperatlarda kolostrum enjekte edilenlerin ovaryumlarında edilmeyenlere nazaran iki katı fazla graff follikülünün geliştiği saptandı

İnek Kolostrumunun Erişkin Sıçanlarda Östrus Sinkronizasyonu Oluşturma İşlevi Üzerinde Araştırmalar


İNEK KOLOSTRUMUNUN ERİŞKİN SIÇANLARDA ÖSTRUS SİNKRONİZASYONU OLUŞTURMA İŞLEVİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hazım Gökçen Aytekin Özer Lütfü Özgür Kemal Soylu (U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3, Cilt:4,Yıl:5,1985) Bu çalışmada sinkronizasyon oluşturmak amacıyla kızgınlık siklusunun değişik evrelerindeki 21 ergin deneme sıçanına 0.2 cc inek kolostrumu deri altı enjekte edildi.Kontrol grubundaki beş ergin sıçana da 0.2 cc serum fizyolojik aynı yolla verşldi.Kızgınlık evrelerinin saptanması shorr boyası ile boyanan vaginal smear örneklerinin histolojik bakısı ile gerçekleştirildi. Sonuçta, deneme grubunu oluşturan 21 ergin sıçanın tümü kolostrum enjeksiyonundan 5 gün sonra östrus evresinde bulunmalarına karşın,kontrol grubundaki ergin sıçanların aynı zaman süreci sonunda hala başlangıçtaki gibi kızgınlığın değişik evrelerinde bulundukları saptandı.
css.php