KOÇ SPERMASININ KİMİ ÖZELLİKLERİ,DONDURULMASI VE DONDURULAN SPERMANIN
DÖLVERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hazım GÖKÇEN

(Doktora Tezi,1976,L.Z.A.E Matbaası)

Araştırmada hayvan materyali olarak L.Z.A.E de bulunan merinos ırkından 4 koç ve 96 koyun kullanıldı.Sperma koçlardan suni vajen ile alındı.Alınan spermalarda spermatozoitlerin toplu hareketi ve bir yönde hızlı hareketleri muayene edildi.Kullanılan koçların her birinden alınan 10 ejekülattan frotiler yapılarak çini mürekkebi ile boyandı.Her frotiden 300 spermatozoit sayılarak anormal spermatozoitlerin sayıları,çeşitleri ve oranları saptandı.
Araştırmada kullanılan koçların belli sayıdaki ejekülatlarını dondurarak 20 ve 40 gün sıvı azot içerisinde muhafaza ettik.Her koçun gerek 20 gerek 40 günlük donmuş spermaları ile 12 şer koyun tohumlayarak elde edilen gebelik ve doğum sonuçlarını tablolar halinde gösterdik.
Spermanın dondurulmasında Fransızların payet yöntemi kullanıldı.Tohumlamalar 0.2 ml lik dozlarla ve aynı östrusta iki kez olmak üzere özel suni tohumlama pistolesi ile yapıldı.
Dölverimi sonuçlarına gelince:Dört koçun 20 günlük donmuş spermaları ile tohumlanan toplam 48 koyundan 25 i koça dönmedi,gebelik oranı %52.8, 13 ü doğurdu doğum oranı %27.08 oldu.Bu koçların 40 günlük donmuş spermaları ile tohumlanan toplam 48 koyundan 25 i koça dönmedi,gebelik oranı %52.08,9 u doğurdu,doğum oranı %18.50 oldu.Genel olarak kullandığımız 4 koçun 20 ve 40 günlük donmuş spermaları ile tohumlanan toplam 96 koyundan 50 si koça dönmedi,gebelik oranı %52.08,22 si doğurdu doğum oranı %22.9 oldu.