DÖL TUTMAYAN İNEK VE DÜVELERDE PENETRASYON TESTİNİN KULLANIM OLANAKLARI

(The using possibilities of penetration test in repeat breeder cows and heifers)

İbrahim Doğan Hazım Gökçen

(J.Fac.Vet.Med.20(2001)91-98)

Bu çalışmada Servikal Mukus Penetrasyon Testi uygulanan 50 döl tutmayan inek ve düvenin servikal mukus ve kan serumlarında aglutinasyon reaksiyonunun saptanması ve anılan olgunun spermatozoon motilitesi ve migrasyon değerleri üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlandı.Deneme grubunu tohumlamada kullanılan,kontrol grubunu ise tohumlamada kullanılmayan dondurulmuş boğa spermaları oluşturdu.
Deneme grubunda aglutinasyon reaksiyonu servikal mukus örneklerinin 9 unda(518) pozitif,41 inde (%82)negatif olarak saptandı.Kontrol grubunda ise aglütinasyon reaksiyonu servikal mukus örneklerinin hepsinde negatif olarak tesbit edildi.
Sonuç olarak servikal mukusta oluşan aglütinasyon reaksiyonunun spermatozoonların motilitesini ve migrasyon değerlerini olumsuz yönde etkilediğini düşünmek olasıdır.Ayrıca,kan serumuna ait bulguların servikal mukus bulgularını destekler nitelikte olmadığı kanısına varılmıştır.