PRID KULLANIMI İLE İNEK VE DÜVELERDE ANÖSTRUSUN SAÐITIMI

(Behandlug Der Anöstrie Bei Kühen und Fearsen Mit Der Prid Spirale)

E.Fatih Ünal Hazım Gökçen Yavuz Nak Hüseyin Tümen

(U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:2,Cilt:11,1992)

Doğum yaptıktan sonra 60 gün geçtiği halde kızgınlık göstermeyen 32 inek ve iki yaşına yaklaştığı halde kızgınlık göstermeyen 16 düve üç gruba ayrılarak sırasıyla şu işlemler uygulandı.Birinci gruba intra vaginal prid takılarak 14.günde çıkartıldı.İkinci ve üçüncü gruplara da aynı işlemler uygulandı.İlave olarak prid çıkarıldığında ikinci grup inek ve düvelere PG, üçüncü gruptakilere de PMSG i.m olarak verildi.Tüm gruplara prid çıkarıldıktan 56 saat sonra suni tohumlama yapıldı.
Uygulamalar sonucunda I.,2.,3. gruplarda sırasıyla % 40.o, 64.2, 76.4 kızgınlık oranları ve %30.0, 35.7, 52.9 gebelik oranları elde edildi.