Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Türkiye’de Sun’i Tohumlamanın Geçmişi ve Geleceği


TÜRKİYE’DE SUN’İ TOHUMLAMANIN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ Y&ıllar önce yay&ımlanan bir yaz&ımda 21. Yüzy&ıl&ın Biyoteknoloji Çağ&ı olacağ&ın&ı vurgulam&ış ve”Biyoteknoloji ya da Bi-Tech olgusu günümüzde biyolojinin bir devrimi olarak nitelendirilmekte ve endüstrideki Hing-Technology ya da Hi-Tech olgusuna eşdeğer kabul edilmektedir. Nas&ıl ki Bi-Tech te de micro-chip kullan&ım&ı gelişip yayg&ınlaşm&ışsa, Bi-Tech te de micro-gamet manipülasyonlar&ı konusunda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.” demiştim. Öyle san&ıyorum ki, günümüzde ulaşt&ığ&ı boyutu ile biyoteknoloji sadece içinde yaşad&ığ&ım&ız yüzy&ıla değil belki de üçüncü bin y&ıla yani milenyum’a bile damgas&ın&ı vurabilecektir. O halde kimilerinin internet teknolojileri bağlaml&ı Bilgi-Informatik Çağ&ı olarak nitelendirdiği çağ&ım&ıza genom teknolojileri bağlaml&ı genetik bilgi birikiminin de özgün katk&ılarda […]

Tarım Sektöründe Sorunlar ve Çözümler


TARIM SEKTÖRÜNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER   Tar&ım Sektörü,Cumhuriyetin kuruluşundan 1980 y&ıl&ına gelinceye değin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olma işlevini hiç aksatmadan başar&ı ile sürdürmüştür.Cumhuriyetle birlikte ortaya konulan öz kaynaklara dayal&ı kalk&ınma ve sanayileşme stratejisinde tar&ıma öteki sektörlerden ayr&ı bir önem ve öncelik verilmiştir.Öte yandan tar&ım sektörü y&ıllarca ihracata,istihdama ve yurt içi gayri safi has&ılaya önemli katk&ılarda bulunmuştur.Ne var ki,1980 den sonra uygulanan d&ışa bağ&ıml&ı liberalleşme ve serbest piyasa ekonomisi modelleri sanayi,hizmet,inşaat gibi sektörlerin gelişmesine buna karş&ın ihmal edilen tar&ım sektörünün gerilemesine neden olmuştur.Nitekim,an&ılan modellerin hayata geçirilmesi sonucu tar&ım sektörünün 1980 de % 26 olan gayri safi yurt içi has&ılaya katk&ıs&ı 1999 […]

Meslek Politikası Üzerine Kimi Çeşitlemeler


Meslek Politikas&ı Üzerine Kimi Çeşitlemeler Veteriner Hekimler Derneği Dergisinin geçen say&ılar&ından birinde, Say&ın Prof. Dr. Sadi Aral’&ın meslek politikas&ı üstüne yazd&ığ&ı yaz&ıy&ı okuyunca, öteden beri düşündüğüm bu konunun ilgi duyan meslektaşlar ars&ında mesleki bir forum niteliği de taş&ıyan dergimizde tüm boyutlar&ıyla tart&ış&ılmas&ın&ın gerektiğine inand&ım. Bu anlay&ıştan güç alarak, mesleğini seven her Veteriner Hekim gibi ben de, y&ıllard&ır meslek örgütlerinde çal&ışm&ış olman&ın biriktirdiği deneyimlerin ürünü olan görüş ve düşüncelerimi meslek kamuoyunun tart&ışmas&ına sunmak gereksinimi içtenlikle hissettim. Y&ıllard&ır ne zaman birkaç veteriner hekim bir araya gelsek hep bir meslek politikas&ın&ın bulunmay&ış&ından yak&ın&ır&ız da, çoğumuz böylesi bir politikan&ın ilkelerini içerecek görüş ve düşünceler […]

Bir Yazının Anımsattıkları


BİR YAZININ ANIMSATTIKLARI   Değerli meslektaş&ım Ekrem Erkan’&ın elinizdeki derginin önceki say&ılar&ından birinde yay&ınlanan “Deniz Bitti (mi) “ başl&ıkl&ı yaz&ıs&ı üzerine okuduğunuz sat&ırlar&ı karalad&ım.Ekrem Erkan an&ılan yaz&ıs&ında benim daha önce Dernek dergisinden yay&ınlanan bir yaz&ımdan da (Gökçen,H.: Meslek Politikas&ı Üstüne Kimi Çeşitlemeler.Vet.Hek.Dern.Derg.,65-1, 1994 ) kimi al&ınt&ılar yaparak mesleğimizdeki gerilemenin olas&ı suçlu ya da suçlular&ı aras&ında taraf&ımdan ortaya at&ılan iki konunun (Kamu veteriner hekimliğinin özgür olmad&ığ&ı ve eğitim-öğretimin yeterince çağdaşlaşamad&ığ&ı ) fazlaca önem taş&ımad&ığ&ın&ı ya da tek baş&ına suçlular&ın bunlar olmad&ığ&ın&ı içtenlikle dile getiriyor.Kendisine bu konuda kat&ılmamak olas&ı değil..Zaten ben de ad&ı geçen yaz&ımda mesleğimizin kamudaki durumunu irdelerken olgulardan sadece ikisine […]

Kamu Veteriner Hekimliğinin Yeniden Yapılandırılması Gereği ve Koşulları


  Türkiye’de veteriner hekimliğin tarihi özellikle de Cumhuriyetten sonras&ı iyi incelendiğinde kamu egemenliğinin yaklaş&ık 60 y&ıl neredeyse hiç eksilmeden aral&ıks&ız süre gittiğini görürüz. Kuşkusuz bir milli devlet olarak kurulup gelişen Türkiye Cumhuriyeti dönemin koşullar&ına uygun olarak devletçi politikalar&ın&ı o günkü Dünya düzeninde bir gereği olarak sürdürmüştür. Nitekim, Cumhuriyetin kuruluşundan da önce toplanan İzmir İktisat Kongresi bu devletçi yap&ın&ın temellerini ta o zamandan atm&ışt&ı. Ulusal kaynaklara dayal&ı kalk&ınma ve sanayileşme modelinin devletçe yürütüldüğü Cumhuriyetin özellikle ilk 25 y&ıl&ında Türkiye’de önemli bir öz kaynağ&ı oluşturan hayvanc&ıl&ık alan&ında dönemin o son derece k&ıt bütçe olanaklar&ı da zorlanarak haralar, inekhaneler, koç – boğa – […]

Türkiye’de Pet ( Arkadaş Hayvan ) Olgusu Üzerinde Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DEKİ PET-ARKADAŞ HAYVAN-OLGUSU ÜSTÜNE KİMİ DEĞERLENDİRMELER Hayvanlar&ı Koruma Yasas&ı’n&ın mecliste ve kamuoyunda yoğun biçimde tart&ış&ıld&ığ&ı şu günlerde pet ya da arkadaş hayvan olgusunun içeriği üstüne çok şeyler yaz&ıl&ıp söylenmektedir. Kimi aş&ır&ı duyarl&ı,hem de hakl&ı önyarg&ıl&ı hayvan sever dernek ya da kişiler d&ış&ında olaya bilimsel yaklaşanlar&ın say&ıs&ı sözü edilemeyecek kadar azd&ır. Buradan yola ç&ıkarak son y&ıllarda iyice güncelleşen pet –arkadaş hayvan-olgusu üzerindeki görüşlerimi gittikçe yay&ım alan&ı genişleyen gazetemiz kanal&ıyla sizlere sunmak istedim. Bat&ıda olduğu gibi son 10-15 y&ıld&ır Türkiye’de de çok bireyli ataerkil ailelerin yerini az bireyli bağ&ıms&ız ailelerin almas&ı toplumdaki yaln&ızlaşmay&ı da beraberinde getirmiştir. Özellikle de genç yaşlarda geçimini sağlay&ıp […]

Türkiye’deki Pet Olgusu ve Pet Hekimliği Üzerinde Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DEKİ PET OLGUSU VE PET HEKİMLİĞİ ÜZERİNE KİMİ DEĞERLENDİRMELER   Pet ya da arkadaş hayvan denilince çoğumuzun iyi bildiği gibi evlerde bak&ıl&ıp beslenen kedi,köpek ve kuşlar akla gelir.Kimi yazarlar,evlerde beslendiklerinde hamster,kaplumbağa hatta timsah gibi egzotik hayvanlar&ı da pet kapsam&ına almaktad&ırlar.Ben şahsen bu yarg&ıya bir ölçüde yandaş,ama çokluk karş&ıt görüşteyim.Arkadaş hayvan,kendisiyle s&ın&ırl&ı da olsa iletişim kurulabilen,ad&ından da anlaş&ılacağ&ı üzere insanlarla arkadaşl&ık edebilecek,belli komutlar&ı yerine getiren k&ısacas&ı eğitilebilinen hayvan olarak tan&ımlanabilir.Egzotik hayvan ise,evde bak&ılsa bile yaşamak için belli doğa koşullar&ına gereksinim duyan,vahşi yaşama ilişkin özelliklerini kimi istisnalar d&ış&ında yitirmemiş,sözün k&ısas&ı eğitimi zor hayvan demektir.Nitekim,bu iki farkl&ı hayvan grubunun hekimliği aras&ında da derin […]

Sivil Toplum Örgütleri Üstüne Kimi Değerlendirmeler


Sivil toplum Örgütleri Üstüne Kimi Yeni Değerlendirmeler Sivil toplum örgütleri üstüne gazetemiz Performans&ın önceki say&ılar&ından birinde yazd&ığ&ım yaz&ıya iki yaz&ıyla olumlu eleştiri ve katk&ı getiren Say&ın Dr.Oktay Deprem ile meslek örgütleri ile sivil toplum örgütlerinin ay&ırd&ığ&ı konusunda asl&ında birbiriyle örtüşen görüşlere sahibiz .San&ıyorum bizi farkl&ı düşüncelere sahipmişiz gibi gösteren olgu yaz&ıl&ı ve görüntülü bas&ında s&ıkça rastlanan belki benim de onlardan esinlenerek içine düştüğüm kavram kargaşas&ı sorunudur.Bu yaz&ımda tarihsel süreci ve Dr. Oktay Deprem’in eleştirilerini de göz önünde bulundurarak konu üzerindeki kimi yeni görüşlerimi aç&ıklamak istiyorum. Veteriner Hekimliği Meslek Örgütleri yani Veteriner Hekimliği Birliği ve bağl&ı odalarla Veteriner Hekimler Derneği uzun […]

Hayvancılıkta Hormon Kullanımı


Giderek artan dünya nüfusunu gereğince besleyebilmenin bir yolu da,hayvansal üretimi artt&ırmakt&ır.Bu amaçla gelişmiş baz&ı ülkelerde bir yandan biyoteknolojik uygulamalar yoğunluk kazan&ırken,bir yandan da çoğu yasal olmayan yöntemlerin s&ıkça kullan&ıld&ığ&ına tan&ık olmaktay&ız.Bunlardan sonuncusu,günümüzde Federal Almanya’da ortaya ç&ıkar&ılan “hormonlu et” skandal&ıd&ır. Sentetik Hormonlar Hormonlar, vücuttaki özel bezler taraf&ından salg&ılanan ve organizman&ın yaşamsal öneme sahip tüm işlevlerini yöneten doğal kimyasal maddelerdir.Böylesine önemli işlevleri bulunan hormonlar&ın,bir de doğal&ın&ın kimyasal yap&ıs&ına tamamen uygun olarak üretilmiş sentetik türevleri vard&ır.Doğal hormonlar ne denli vücuda özgü ve yararl&ı maddeler ise,sentetik hormonlar da o denli vücuda yabanc&ı ve zararl&ı maddelerdir.Bu neden,sentetik hormonlar&ın belli baz&ı veteriner hekimlik alanlar&ı d&ış&ında,o da […]

Petin Çağdaş Boyutu ve Veteriner Hekimliği


PETİN ÇAĞDAŞ BOYUTU VE VETERİNER HEKİMLİK Son y&ıllarda ülkemizde güncelleşen ev hayvanlar&ı besleme arzusu sadece insanlar&ın hayvanlara bak&ış aç&ıs&ın&ı değiştirmekle kalmam&ış,Veteriner Hekimlikten soysal yaşama,ekonomiden endüstriye değin bir dizi alanda,yeni oluşumlara da öncülük etmiştir.Pet olarak halk dilinde de yayg&ınlaşan kedi,köpek gibi ev hayvanlarla ilgili reyonlar,süper grosmarketler aç&ılmakta,büyük şehirlerde sadece pete hizmet sunan hastaneler kurulmakta,dergiler yay&ımlanmaktad&ır.Veteriner Hekimlik,günümüzde ekonomik amaçla yetiştirilen büyükbaş hayvanlardan küçük ev hayvanlar&ına dönüşümün sanc&ılar&ın&ı yaş&ıyor.Fakültelerimiz öğretim planlar&ında ve ders programlar&ında pet’e yönelik değişimlerin uğraş&ında.Ya sadece pet’i içeren ya da içerisinde pet’le ilgili konular&ın yer ald&ığ&ı kitaplar yaz&ım aşamas&ında.Hayvan sahiplerini bilgilendirmek amac&ıyla haz&ırlanan kitaplar ya da tek tük dergilere gönderilen […]
css.php