Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Hayvancılıkta Hormon Kullanımı


Giderek artan dünya nüfusunu gereğince besleyebilmenin bir yolu da,hayvansal üretimi artt&ırmakt&ır.Bu amaçla gelişmiş baz&ı ülkelerde bir yandan biyoteknolojik uygulamalar yoğunluk kazan&ırken,bir yandan da çoğu yasal olmayan yöntemlerin s&ıkça kullan&ıld&ığ&ına tan&ık olmaktay&ız.Bunlardan sonuncusu,günümüzde Federal Almanya’da ortaya ç&ıkar&ılan “hormonlu et” skandal&ıd&ır. Sentetik Hormonlar Hormonlar, vücuttaki özel bezler taraf&ından salg&ılanan ve organizman&ın yaşamsal öneme sahip tüm işlevlerini yöneten doğal kimyasal maddelerdir.Böylesine önemli işlevleri bulunan hormonlar&ın,bir de doğal&ın&ın kimyasal yap&ıs&ına tamamen uygun olarak üretilmiş sentetik türevleri vard&ır.Doğal hormonlar ne denli vücuda özgü ve yararl&ı maddeler ise,sentetik hormonlar da o denli vücuda yabanc&ı ve zararl&ı maddelerdir.Bu neden,sentetik hormonlar&ın belli baz&ı veteriner hekimlik alanlar&ı d&ış&ında,o da […]

Petin Çağdaş Boyutu ve Veteriner Hekimliği


PETİN ÇAĞDAŞ BOYUTU VE VETERİNER HEKİMLİK Son y&ıllarda ülkemizde güncelleşen ev hayvanlar&ı besleme arzusu sadece insanlar&ın hayvanlara bak&ış aç&ıs&ın&ı değiştirmekle kalmam&ış,Veteriner Hekimlikten soysal yaşama,ekonomiden endüstriye değin bir dizi alanda,yeni oluşumlara da öncülük etmiştir.Pet olarak halk dilinde de yayg&ınlaşan kedi,köpek gibi ev hayvanlarla ilgili reyonlar,süper grosmarketler aç&ılmakta,büyük şehirlerde sadece pete hizmet sunan hastaneler kurulmakta,dergiler yay&ımlanmaktad&ır.Veteriner Hekimlik,günümüzde ekonomik amaçla yetiştirilen büyükbaş hayvanlardan küçük ev hayvanlar&ına dönüşümün sanc&ılar&ın&ı yaş&ıyor.Fakültelerimiz öğretim planlar&ında ve ders programlar&ında pet’e yönelik değişimlerin uğraş&ında.Ya sadece pet’i içeren ya da içerisinde pet’le ilgili konular&ın yer ald&ığ&ı kitaplar yaz&ım aşamas&ında.Hayvan sahiplerini bilgilendirmek amac&ıyla haz&ırlanan kitaplar ya da tek tük dergilere gönderilen […]

Kaçak Et Sorunu ve Düşündürdükleri


KAÇAK ET SORUNU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Et konusu,her ne hikmetse y&ıllard&ır belirli zaman dilimlerinde hormonlu,deli danal&ı,kaçak gibi isimler verilerek Türk kamuoyunun gündemine sokulur. Her defas&ında da gazeteler,TV’ler reyting sağlama ad&ına konuyu biraz da abartarak ele al&ır,bilim adamlar&ı,politikac&ılar,bürokratlar,sivil toplum örgüt temsilcileri,f&ırsat bu f&ırsatt&ır deyip gazetelerde,TV’lerde boy gösterip çokluk bilgileriyle çelişen demeçler verir,ahkam keserler.Üniversiteler,sivil toplum örgütleri faaliyette bulunmak ad&ına aç&ık oturumlar düzenleyip arkas&ından da bol sosisli,salaml&ı,kokteyller düzenlerler.Kaç kilo et yenirse ne kadar hormon al&ın&ır,hormonlu eti yiyen erkekler cinsiyet değiştirir mi ,yoksa bilinmeyen bir protein mi,hastal&ıkl&ı et Türkiye’ye geldi mi,hastal&ık insanlara bulaş&ır m&ı,kaçak etler hastal&ıkl&ı m&ı,Türkiye’ye nereden girdi gibi daha nice sorular sorulur,doğru yanl&ış […]

Hayvan Islahı ve Düşündürdükleri


HAYVAN ISLAHI YASASI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Hayvan Islağ&ı Yasas&ı,sonunda T.B.M.M de başka hiçbir yasada görülmedik bir çoğunlukla kabul edilip yürürlüğe girdi.Eski 904 say&ıl&ı Islah&ı Hayvanat Kanunu Cumhuriyetin ilk y&ıllar&ında girişilen öz kaynaklara dayal&ı kalk&ınma modeli çerçevesinde düşük verimli yerli hayvan &ırklar&ın&ın &ıslah&ın&ı sağlamak amac&ıyla 1926 y&ıl&ında Büyük Atatürk’ün de imzas&ıyla ç&ıkar&ılm&ışt&ı ve yaklaş&ık 75 y&ıl 1995 de yap&ılan bir iki değişiklik d&ış&ında aynen yürürlükte kalm&ışt&ı. Geçmişte Hayvan Islah&ı Yasas&ı üzerinde T.B.M.M Tar&ım Komisyonunda yap&ılan görüşmelere uzman olarak ben de kat&ılm&ış ve düşüncelerimi dile getirmek olanağ&ı bulmuştum.Komisyon çal&ışmalar&ı s&ıras&ında gözlemlediğim bir iki hususu burada aç&ıklamadan geçemeyeceğim.Komisyonun her toplant&ıs&ında nedense Ziraat Mühendisi uzmanlar […]

Hayvan Hakları Yasası ve Düşündürdükleri


HAYVAN HAKLARI YASASI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Ne kadar eğitimli olsak da yinede k&ızd&ık m&ı örneğin araba kullan&ırken hatal&ı sollama yapan kamyon şoförüne okkal&ı bir küfür savururuz. Küfürün hafifi ağ&ır&ı var ama genelde küfürlerde en s&ık kulland&ığ&ım&ız sözcük “hayvan”,”Hayvan herif”,”hayvanl&ık etme”,”hayvan m&ıs&ın be adam” ve daha nicelerini hayvanl&ı küfürler olarak sayabilirim. Bence küfürde hayvan sözcüğünü kullanmak hayvana yap&ılan hakaretlerin en hafifi. Dövmek,öldürmek,zehirlemek,kobay olarak kullanmak,aş&ır&ı yük yüklemek,dövüştürmek gibi eylemler hayvanlara yap&ılan eziyetlerin en ağ&ır olanlar&ı. Birde benim en çok k&ızd&ığ&ım hatta kullananlar&ı nezaketsizce de olsa uyard&ığ&ım “ Afedersiniz hayvan” söylemi var. Kibarl&ığ&ın söz göstergesi olarak örneğin inek diyecekken “afedersiniz inek” diyenler ineğin sütünü […]

Dünya Veterinerler Günü ve Düşündürdükleri


DÜNYA VETERİNERLER GÜNÜ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Dünya Veterinerler Birliğinin 28 Nisan&ı Dünya Veterinerler günü ilan etmesinin ard&ından ilk kez bu y&ıl Türkiye’de de meslek örgütlerince çeşitli kutlamalar ve toplant&ılar yap&ılacakt&ır. Ben de mesleğimizin sorunlar&ın&ın tart&ış&ılmas&ı bağlam&ında son iki y&ıld&ır önemli bir forum olarak gördüğüm gazetesinde bu say&ıs&ında veteriner hekimliğin en temel sorunlar&ına ilişkin düşüncelerimi ve çözüm önerilerimi sunmak istiyorum. Çözüm önerilerine girmeden önce Türkiye’deki veteriner hekimliğin günümüzdeki durumuna k&ısaca da olsa değinmek gerektiğini düşünüyorum. Kamu Veteriner Hekimliği Örgütü ve hizmetleri gerek 1987 deki reorganizasyonunun gerekse y&ıllard&ır yaşanan finansal s&ık&ınt&ılar&ın sonucunda bugün maalesef işlevsiz, ruhsuz ve hantal bir duruma getirilmiştir. Kamu y&ıllard&ır […]

Döl Verimi ve Döl Verimi Düşüklüğü


DÖLVERİMİ VE DÖLVERİMİ DÜŞÜKLÜĞÜ Prof. Dr. Haz&ım Gökçen Ekonomik amaçla yetiştirilen çiftlik hayvanlar&ın&ın o arada da ineklerin en önemli verimi döl verimidir. Çünkü, et, süt gibi ekonomik önem taş&ıyan döl verimi üstün kuşaklar&ın varl&ığ&ı ile mümkündür. İneklerde döl verinin diğer önemli bir yan&ı da yavrulamayan ineğin süt veremeyeceği gerçeğinden kaynaklanmaktad&ır. İneklerde döl verimi çok çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörlerin başl&ıcalar&ı aras&ında genetik yap&ı, menengment (bak&ım-beslenme-yönetim-bar&ınd&ırma ), hastal&ıklar, tohumlamac&ı yada boğa,hijyeni say&ılabilir. İneklerde döl verimi öteki çiftlik hayvanlar&ına bak&ınca daha da önemlidir. Çünkü, bir ineğin yavrusu ve sütü pazarda hem rağbet görmekte hem de değer fiyat&ına sat&ılabilmektedir. İneklerde döl veriminin dikkate […]

Deli Dana ve Ardındaki Gerçekler


DELİ DANA VE ARDINDAKİ GERÇEKLER Prof. Dr Haz&ım GÖKÇEN Günlerdir medyan&ın gündeminde düşmeyen Deli Dana da sonunda zaman&ın o ac&ımas&ız unutulmuşluk sürecine kurban gitti.An&ımsanacakt&ır,y&ıllar önce hormonlu et olay&ında da benzer süreç yaşanm&ışt&ı.Yine medyada kopart&ılan f&ırt&ına bir süre kamuoyunu meşgul etmiş daha sonra sanki hiçbir şey olmam&ış gibi halk&ım&ız hormonlu eti yemeye devam etmişti.Etkeni virüs mu yoksa protein mi;hastal&ıkl&ı et Türkiye’ye geldi mi gelmedi mi;hastal&ık insanlara bulaş&ır m&ı bulaşmaz m&ı derken Deli Dana da Hormonlu Etin ak&ıbetine uğrayarak medyan&ın gündeminde h&ızla gerilere düştü.Ne var ki,arada kimi siyasiler,bilim adamlar&ı,meslek örgütlerinin temsilcileri gazete sayfalar&ında,televizyon ekranlar&ında boy gösterdiler,birbirleriyle çelişen sözler söyleyip bol bol ahkam […]

Dairyland-Süt Ülkesi


DAIRYLAND-SÜT ÜLKESİ Prof. Dr. Haz&ım GÖKÇEN Değerli Okurlar; Bu yaz&ım her zamankinden farkl&ı olarak Amerika’ya yapt&ığ&ım bir seyehatin izlenimlerini içerecek.Sizlere Amerikan Tar&ım Bakanl&ığ&ın&ın Cockran Fellowship Program&ı adl&ı bir projesi çerçevesinde 3-14 Ekim 2000 tarihlerinde kat&ıld&ığ&ım Dairy Herd Menengment Kursu s&ıras&ında izleme olanağ&ı bulduğum DAİRY EXPO 2000 fuar&ından söz etmek istiyorum. Dünyan&ın en büyük sütçü s&ığ&ır yetiştiriciği fuar&ı olan Dairy Expo 2000 her y&ıl Ekim ay&ı baş&ında A.B.D’nin Wisconsin eyaletinin Madison şehrinde kuruluyor.Fuar Madison yak&ındalar&ında Exhibition Center ad&ı verilen ikisi büyük biri küçük üç binada ve etraf&ındaki aç&ık alanlarda boyutu büyük olan çeşitli makinelar ve aletler segileniyor.Ayr&ıca yar&ışmaya kat&ılanb ineklerin bar&ınd&ır&ıld&ığ&ı […]

Çağdaş Yaşam ve Hayvan Hakları


ÇAĞDAŞ YAŞAM VE HAYVAN HAKLARI Dünya var olal&ı beri insanlarla iç içe yaşayan hayvanlar&ın uygarl&ığ&ın gelişimine son derecede önemli katk&ılar&ı dokunmuştur. Tekerleğin icad&ı ile uygarl&ığ&ın başlad&ığ&ı sav&ı onu döndürenin hayvansal iş gücü olduğu gerçeğini yads&ıyamaz.Çeki gücü olarak tar&ımda hayvan&ın kullan&ılmas&ı,sadece çoğalan g&ıda maddelerini çokça tüketen insanlar&ın beyin gücünü artt&ırarak yeni buluşlar&ın ortaya ç&ıkmas&ın&ı sağlamakla kalmam&ış,sermaye birikimi doğurarak,sanayinin gelişmesine de hizmet etmiştir. Hayvan gücünün döndürdüğü tekerlek bir yandan ticareti geliştirirken,bir yandan da kültür ve turizm olgular&ın&ı gündeme getirmiştir.Savaşlarda süvarileri taş&ıyan,toplar&ı çeken hayvanlar tarihin ve coğrafyan&ın değişmesine neden olmuşlard&ır. Son y&ıllarda hayvanc&ıl&ık olgusu çağdaş bir boyut kazand&ı.Toplumda süregiden yumşama havas&ı,refah&ın artmas&ı,apartmanlardan villalara […]
css.php