Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Veteriner Hekimliği Meslek Örgütleri Üstüne Kimi Değerlendirmeler


Veteriner Hekimliği Meslek Örgütleri Üstüne Kimi Değerlendirmeler  Sivil toplum örgütleri dünyada ikinci büyük savaştan sonra oluşan demokrasiyi ve insan haklar&ın&ı geliştirme çabalar&ın&ın doğal bir sonucu olarak ortaya ç&ıkm&ış ve günümüzde özellikle Bat&ı Avrupa ülkelerinde toplumun neredeyse tüm kesimlerindeki ergin bireyleri de içine alacak derecede genişlemiştir. Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin 27 May&ıs 1960 ihtilalinden sonra kabul edilen 1961 anayasas&ı ile etkinlik ve yayg&ınl&ık kazand&ığ&ı herkesçe de bilinen bir gerçektir. Her ne kadar 1961 anayasas&ından önce de Türkiye’de dernek ya da birlik ad&ı alt&ında kimi örgütlenmelere rastlanmak ise de gelişimin as&ıl 1963 y&ıl&ında yasalaşan grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklar&ın yürürlüğe girmesiyle h&ızland&ığ&ına […]

Geçmişten Geleceğe Veteriner Hekimliği Olgusu


Geçmişten Geleceğe Veteriner Hekimlik Olgusu Cumhuriyetimizin 75. Kuruluş y&ıl dönümü ve ulu önder Atatürk’ün 60. ölüm y&ıl dönümü k&ısa süreler önce ulusça coşku içinde kutlad&ık. Türk Ulusu olarak cumhuriyete ve onun kurucusu olan büyük Atatürk’e olan yürekten bağl&ıl&ığ&ım&ız&ı dosta düşmana bir kez daha gösterdik. Ama sonra ne oldu, tüm bu coşkular geride kald&ı, hamasi nutuklar unutuldu, insanlar gerçek yaşama döndü, gündemi mafya, çeteler, kasetler kaplad&ı. Veteriner Hekimliğimizin geçmişinde de dönüm noktas&ı say&ılabilecek tarihler çoktur. Bunlardan ilki ve bence en önemlisi 23 Ekim 1842 tarihidir. Bilindiği gibi o tarihte Türkiye’de çağdaş anlamda Veteriner hekimlik öğretimi ilk kez başlad&ı. Geçtiğimiz 23 Ekim’de […]

Türkiye’de Sun’i Tohumlamanın Geçmişi ve Geleceği


TÜRKİYE’DE SUN’İ TOHUMLAMANIN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ Y&ıllar önce yay&ımlanan bir yaz&ımda 21. Yüzy&ıl&ın Biyoteknoloji Çağ&ı olacağ&ın&ı vurgulam&ış ve”Biyoteknoloji ya da Bi-Tech olgusu günümüzde biyolojinin bir devrimi olarak nitelendirilmekte ve endüstrideki Hing-Technology ya da Hi-Tech olgusuna eşdeğer kabul edilmektedir. Nas&ıl ki Bi-Tech te de micro-chip kullan&ım&ı gelişip yayg&ınlaşm&ışsa, Bi-Tech te de micro-gamet manipülasyonlar&ı konusunda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.” demiştim. Öyle san&ıyorum ki, günümüzde ulaşt&ığ&ı boyutu ile biyoteknoloji sadece içinde yaşad&ığ&ım&ız yüzy&ıla değil belki de üçüncü bin y&ıla yani milenyum’a bile damgas&ın&ı vurabilecektir. O halde kimilerinin internet teknolojileri bağlaml&ı Bilgi-Informatik Çağ&ı olarak nitelendirdiği çağ&ım&ıza genom teknolojileri bağlaml&ı genetik bilgi birikiminin de özgün katk&ılarda […]

Tarım Sektöründe Sorunlar ve Çözümler


TARIM SEKTÖRÜNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER   Tar&ım Sektörü,Cumhuriyetin kuruluşundan 1980 y&ıl&ına gelinceye değin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olma işlevini hiç aksatmadan başar&ı ile sürdürmüştür.Cumhuriyetle birlikte ortaya konulan öz kaynaklara dayal&ı kalk&ınma ve sanayileşme stratejisinde tar&ıma öteki sektörlerden ayr&ı bir önem ve öncelik verilmiştir.Öte yandan tar&ım sektörü y&ıllarca ihracata,istihdama ve yurt içi gayri safi has&ılaya önemli katk&ılarda bulunmuştur.Ne var ki,1980 den sonra uygulanan d&ışa bağ&ıml&ı liberalleşme ve serbest piyasa ekonomisi modelleri sanayi,hizmet,inşaat gibi sektörlerin gelişmesine buna karş&ın ihmal edilen tar&ım sektörünün gerilemesine neden olmuştur.Nitekim,an&ılan modellerin hayata geçirilmesi sonucu tar&ım sektörünün 1980 de % 26 olan gayri safi yurt içi has&ılaya katk&ıs&ı 1999 […]

Meslek Politikası Üzerine Kimi Çeşitlemeler


Meslek Politikas&ı Üzerine Kimi Çeşitlemeler Veteriner Hekimler Derneği Dergisinin geçen say&ılar&ından birinde, Say&ın Prof. Dr. Sadi Aral’&ın meslek politikas&ı üstüne yazd&ığ&ı yaz&ıy&ı okuyunca, öteden beri düşündüğüm bu konunun ilgi duyan meslektaşlar ars&ında mesleki bir forum niteliği de taş&ıyan dergimizde tüm boyutlar&ıyla tart&ış&ılmas&ın&ın gerektiğine inand&ım. Bu anlay&ıştan güç alarak, mesleğini seven her Veteriner Hekim gibi ben de, y&ıllard&ır meslek örgütlerinde çal&ışm&ış olman&ın biriktirdiği deneyimlerin ürünü olan görüş ve düşüncelerimi meslek kamuoyunun tart&ışmas&ına sunmak gereksinimi içtenlikle hissettim. Y&ıllard&ır ne zaman birkaç veteriner hekim bir araya gelsek hep bir meslek politikas&ın&ın bulunmay&ış&ından yak&ın&ır&ız da, çoğumuz böylesi bir politikan&ın ilkelerini içerecek görüş ve düşünceler […]

Bir Yazının Anımsattıkları


BİR YAZININ ANIMSATTIKLARI   Değerli meslektaş&ım Ekrem Erkan’&ın elinizdeki derginin önceki say&ılar&ından birinde yay&ınlanan “Deniz Bitti (mi) “ başl&ıkl&ı yaz&ıs&ı üzerine okuduğunuz sat&ırlar&ı karalad&ım.Ekrem Erkan an&ılan yaz&ıs&ında benim daha önce Dernek dergisinden yay&ınlanan bir yaz&ımdan da (Gökçen,H.: Meslek Politikas&ı Üstüne Kimi Çeşitlemeler.Vet.Hek.Dern.Derg.,65-1, 1994 ) kimi al&ınt&ılar yaparak mesleğimizdeki gerilemenin olas&ı suçlu ya da suçlular&ı aras&ında taraf&ımdan ortaya at&ılan iki konunun (Kamu veteriner hekimliğinin özgür olmad&ığ&ı ve eğitim-öğretimin yeterince çağdaşlaşamad&ığ&ı ) fazlaca önem taş&ımad&ığ&ın&ı ya da tek baş&ına suçlular&ın bunlar olmad&ığ&ın&ı içtenlikle dile getiriyor.Kendisine bu konuda kat&ılmamak olas&ı değil..Zaten ben de ad&ı geçen yaz&ımda mesleğimizin kamudaki durumunu irdelerken olgulardan sadece ikisine […]

Kamu Veteriner Hekimliğinin Yeniden Yapılandırılması Gereği ve Koşulları


  Türkiye’de veteriner hekimliğin tarihi özellikle de Cumhuriyetten sonras&ı iyi incelendiğinde kamu egemenliğinin yaklaş&ık 60 y&ıl neredeyse hiç eksilmeden aral&ıks&ız süre gittiğini görürüz. Kuşkusuz bir milli devlet olarak kurulup gelişen Türkiye Cumhuriyeti dönemin koşullar&ına uygun olarak devletçi politikalar&ın&ı o günkü Dünya düzeninde bir gereği olarak sürdürmüştür. Nitekim, Cumhuriyetin kuruluşundan da önce toplanan İzmir İktisat Kongresi bu devletçi yap&ın&ın temellerini ta o zamandan atm&ışt&ı. Ulusal kaynaklara dayal&ı kalk&ınma ve sanayileşme modelinin devletçe yürütüldüğü Cumhuriyetin özellikle ilk 25 y&ıl&ında Türkiye’de önemli bir öz kaynağ&ı oluşturan hayvanc&ıl&ık alan&ında dönemin o son derece k&ıt bütçe olanaklar&ı da zorlanarak haralar, inekhaneler, koç – boğa – […]

Türkiye’de Pet ( Arkadaş Hayvan ) Olgusu Üzerinde Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DEKİ PET-ARKADAŞ HAYVAN-OLGUSU ÜSTÜNE KİMİ DEĞERLENDİRMELER Hayvanlar&ı Koruma Yasas&ı’n&ın mecliste ve kamuoyunda yoğun biçimde tart&ış&ıld&ığ&ı şu günlerde pet ya da arkadaş hayvan olgusunun içeriği üstüne çok şeyler yaz&ıl&ıp söylenmektedir. Kimi aş&ır&ı duyarl&ı,hem de hakl&ı önyarg&ıl&ı hayvan sever dernek ya da kişiler d&ış&ında olaya bilimsel yaklaşanlar&ın say&ıs&ı sözü edilemeyecek kadar azd&ır. Buradan yola ç&ıkarak son y&ıllarda iyice güncelleşen pet –arkadaş hayvan-olgusu üzerindeki görüşlerimi gittikçe yay&ım alan&ı genişleyen gazetemiz kanal&ıyla sizlere sunmak istedim. Bat&ıda olduğu gibi son 10-15 y&ıld&ır Türkiye’de de çok bireyli ataerkil ailelerin yerini az bireyli bağ&ıms&ız ailelerin almas&ı toplumdaki yaln&ızlaşmay&ı da beraberinde getirmiştir. Özellikle de genç yaşlarda geçimini sağlay&ıp […]

Türkiye’deki Pet Olgusu ve Pet Hekimliği Üzerinde Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DEKİ PET OLGUSU VE PET HEKİMLİĞİ ÜZERİNE KİMİ DEĞERLENDİRMELER   Pet ya da arkadaş hayvan denilince çoğumuzun iyi bildiği gibi evlerde bak&ıl&ıp beslenen kedi,köpek ve kuşlar akla gelir.Kimi yazarlar,evlerde beslendiklerinde hamster,kaplumbağa hatta timsah gibi egzotik hayvanlar&ı da pet kapsam&ına almaktad&ırlar.Ben şahsen bu yarg&ıya bir ölçüde yandaş,ama çokluk karş&ıt görüşteyim.Arkadaş hayvan,kendisiyle s&ın&ırl&ı da olsa iletişim kurulabilen,ad&ından da anlaş&ılacağ&ı üzere insanlarla arkadaşl&ık edebilecek,belli komutlar&ı yerine getiren k&ısacas&ı eğitilebilinen hayvan olarak tan&ımlanabilir.Egzotik hayvan ise,evde bak&ılsa bile yaşamak için belli doğa koşullar&ına gereksinim duyan,vahşi yaşama ilişkin özelliklerini kimi istisnalar d&ış&ında yitirmemiş,sözün k&ısas&ı eğitimi zor hayvan demektir.Nitekim,bu iki farkl&ı hayvan grubunun hekimliği aras&ında da derin […]

Sivil Toplum Örgütleri Üstüne Kimi Değerlendirmeler


Sivil toplum Örgütleri Üstüne Kimi Yeni Değerlendirmeler Sivil toplum örgütleri üstüne gazetemiz Performans&ın önceki say&ılar&ından birinde yazd&ığ&ım yaz&ıya iki yaz&ıyla olumlu eleştiri ve katk&ı getiren Say&ın Dr.Oktay Deprem ile meslek örgütleri ile sivil toplum örgütlerinin ay&ırd&ığ&ı konusunda asl&ında birbiriyle örtüşen görüşlere sahibiz .San&ıyorum bizi farkl&ı düşüncelere sahipmişiz gibi gösteren olgu yaz&ıl&ı ve görüntülü bas&ında s&ıkça rastlanan belki benim de onlardan esinlenerek içine düştüğüm kavram kargaşas&ı sorunudur.Bu yaz&ımda tarihsel süreci ve Dr. Oktay Deprem’in eleştirilerini de göz önünde bulundurarak konu üzerindeki kimi yeni görüşlerimi aç&ıklamak istiyorum. Veteriner Hekimliği Meslek Örgütleri yani Veteriner Hekimliği Birliği ve bağl&ı odalarla Veteriner Hekimler Derneği uzun […]
css.php