Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Atatürk ve Türk Veteriner Hekimliği


O , sadece kendi ulusunun ve öteki mazlum ulusların makus talihini değiştirmekle kalmadı, O , sadece ülkemizi bölüp parçalamak isteyen emperyalizmi yenmekle kalmadı, O , sadece Osmanlı İmparatorluğu’nun küllerinden modern bir Cumhuriyet kurmakla kalmadı, her şeyimizi borçlu olduğumuz hayvancılığımız ve veteriner hekimliğimiz için de çok şeyler yaptı. Veteriner Hekimliğin önemini kurtuluş savaşında ,cephede bir yandan düşmanla bir yandan da top arabalarını çeken, cephaneleri taşıyan öküzlerin salgın hastalıklarıyla savaşan kahraman meslektaşlarımızı görünce daha iyi anlamıştı, O, öncelikle büyük bir hayvanseverdi. Ruam’a yakalanan atını ölmeden önce son kez sevmek istediğinde , Ankara Veteriner Fakültesi’ndeki hocalarımızın izin vermemesi üzerine çocuk gibi ağlamıştı. O’nun; […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliğinin Geçmişi ve Geleceği Hakkında Kimi Düşünceler


    Dünya Veteriner Hekimleri Günü 27 Nisan’da Türkiye’de de kutlandığı sırada medyada doğruluğundan kuşku duyulmayacak, somut verilere dayalı iki haber yayınlandı. Bunlardan birisi 2012 de Türkiye’de en çok istihdamın Veteriner Hekimliği alanında olduğu, diğeri de yıllık kazanç durumlarına göre Veteriner Hekimliğinin Dünya’da 15. sırada yer aldığı haberleri idi. Hem Ülkemizde, hem de Dünyada mesleğimiz adına hoşa gidici bu verilerle bizlerin çeşitli platformlarda dile getirdiği Türkiye’de Veteriner Hekimliğinin kötü durumu arasında bir çelişki aramamak mümkün değil. Demek ki Türkiye’de en çok istihdam edilmek, Dünyada da gözde meslekler arasında yer almak Veteriner Hekimliğinin Türkiye’de ki görece kötü durumunu perdelemeye yetmiyor. Pekiyi, […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliğinin Tarihsel Gelişim Süreci


  Türkiye’de veteriner hekimliğin tarihsel gelişim sürecinin veteriner hekimliği öğretiminin başlaması ile yakından ilgili olduğu kuşkusuzdur. O nedenle, veteriner hekimliğin tarihsel gelişim sürecine girmeden önce veteriner hekimliği öğretiminin gelişim sürecine kısaca değinmek gerekir. Padişah Üçüncü Selim döneminde, 18.yüzyılın ortalarında başlayan modernleşme hareketinin bir sonucu olarak Mühendis Okulu,Tıp Okulu ve Harp Okulu’ndan sonra 1842 yılında Askeri Veteriner Okulu faaliyete geçmiştir. Ne var ki, gerek öğretim elemanı ve öğrenci düzeyinin düşüklüğü, gerekse öğretim olanaklarının yetersizliği gibi nedenlerle bu ilk girişimin pek de başarılı olduğu söylenemez. O nedenle, önce Harp Okulu daha sonra da Tıp Okulu bünyesinde veteriner sınıfları açılmış, Tıp Okulu’nun 1909 […]

Veteriner Hekimliğinin Geçmişi ve Geleceği


Değerli Meslektaşlarım, Güncel siyasal konularla ilgili olarak grubumuzda yer alan son tartışmalar benim meslek örgütlerinde çalışmaya başladığım 1970 li yılların başında da mesleğimizin gündeminde önemli bir yer işgal ediyordu. Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi o yıllarda da meslek kamuoyunda tıpkı bugünküne benzer konular tartışılmaktaydı. Bunlar, “Türkiye’deki mevcut düzen değişmeden hayvancılığın ve veteriner hekimliğin sorunları çözümlenemez”, ” Tarım Bakanı ve Müsteşarı ziraat mühendisi olduğu için kamu veteriner hekimliği geri bıraktırıldı”, “Hayvancılık Bakanlığı kurulmadan hayvancılığın ve veteriner hekimliğin sorunları çözümlenemez”, “Meslek örgütleri siyasal görüş olarak hükümete yakın durursa mesleğimizin sorunları daha kolay çözülür” biçiminde söylemlerdi. Bu söylemlerin kimileri özünde doğru olduğu halde […]

Türkiye’deki Hayvan Islahı Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği


TÜRKİYE’DEKİ HAYVAN ISLAHI ÇALIŞMALARININ DÜNÜ,BUGÜNÜ VE GELECEÐİ (Performans Dergisi,Mart 2000,Sayı:21) Hayvan ıslahının geçmişi insanların Dünyada var oluşlarının başlangıcına kadar uzanır.İlk insanlar evcilleştirildikleri hayvanların ürünlerini beslenmeleri için kullanmaya başladıklarında bu olgunun önemini kavramışlardır.Zamanla nüfusları artınca da ellerindeki hayvanların ihtiyaca yetmeyen ürünlerini artırmak amacıyla günümüzde de uygulanan seleksiyon ve saf yetiştirme yöntemlerini ilk kez kullanmışlardır.Bu bağlamda ellerinde bulunan inek,koyun gibi hayvanlardan fazla süt verenleri ve yavru verimi iyi olanları sürüde tutup,onlara yaşama ve döl verme olanağı sağlamışlar,süt vermeyen,kısır olanları ise hemen elden çıkarmaya çalışmışlardır.Böylece sürünün toplam süt verimi artmış,bol süt tüketen insanların bedeni ve zihni gelişmeleri de hızlanmıştır.Daha sonraları kendi aralarındaki yetiştirmelerin(akrabalı […]

AB Uyum Sürecinde Ülkemizde Sun’i Tohumlama ve Embriyo Transferi Çalışmalarının Geçmişi ve Geleceği


AB UYUM SÜRECİNDE ÜLKEMİZDE SUNİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ ÇALIŞMALARININ GEÇMİŞİ VE GELECEÐİ GİRİŞ : Avrupa Birliği ile sürdürülmekte olan uyum görüşmelerinde Türkiye’yi en çok zorlayacak konuların başında hayvancılıktaki verim düşüklüğü sorunu gelir.Her türden hayvanlarımızın AB ülkelerine bakınca görece düşük olan bireysel verimlerinin AB ölçütleri düzeyine yükseltilmesi en azından kısa vadede hiç de kolay olmayacaktır.Hayvanların düşük olan bireysel verimlerini artırmanın tek yolu ırk ıslahıdır.Kalıtsal verim gücünün yükseltilmesi anlamına da gelen ırk ıslahının biri üstün erkek kalıtsal yapısının ,diğeri de üstün dişi kalıtsal yapısının yaygınlaştırılması olmak üzere iki temel yöntemi vardır.Üstün erkek ve dişi kalıtsal yapılarının çok sayıdaki hayvana etkinlikle aktarılmaları […]

Dünya’da ve Türkiye’de Sun’i Tohumlamanın Tarihçesi


DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SUNİ TOHUMLAMANIN TARİHÇESİ (Performans Dergisi,Eylül 1998,Sayı:5) Dünyadaki en eski biyoteknolojik yöntem olarak kabul edilen suni tohumlamanın 13.yüzyılda Arap aşiretleri arasındaki rekabetten doğduğu söylenmektedir.Rakip aşiretin değerli bir aygırından yavru almak isteyen öteki aşiretin bir adamını gizlice aygırın tavlasına sıkarak kısrağın vajinasına yerleştirdiği sünger ile tohum almayı başardığı tarihçilerce iddia edilmektedir.Spallanzani adlı İtalyan bilgin 18.yüzyılda erkek bir köpekten masaj yoluyla aldığı sperma ile dişi bir köpeği gebe bırakıncaya kadar bu alanda kayda değer bir gelişmenin olmadığı anlaşılmaktadır.Özellikle mikroskobun keşfini izleyen süreçte spermanın ince yapısı üzerindeki bulguların çoğalması suni tohumlamaya büyük bir ivme kazandırmıştır.Hele,sağlıklı sperma elde etmeyi kolaylaştıran suni vajenin […]

Türkiye’deki Veteriner Yüksek Öğretimi Üstüne Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DEKİ VETERİNER YÜKSEK ÖÐRETİMİ ÜSTÜNE KİMİ DEÐERLENDİRMELER (Performans Dergisi,Mayıs 1999,Sayı:12) Tarihçilerin bildirdiklerine göre,Türkiye’deki veteriner hekimlik yüksek öğretimi her ne kadar 1842 de başlamışsa da asıl anlamlı gelişimini 1933 de Ankara’da kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde göstermiştir.Özellikle Almanya’daki nazi zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığınan bilim adamlarının gözetiminde tümüyle alman sistemine göre biçimlendirilen veteriner hekimliği yüksek öğretimi,YÖK ‘ün kuruluşuna değin neredeyse hiç değişmemiş uzun yıllar tek bir fakülte bünyesinde süregelmiştir. YÖK’ün veteriner yüksek öğretimine verdiği zararların en önemlileri,fakülte sayılarının ve kontenjanlarının artırılması ile yıllar boyu bir örnek öğretim ve merkezden güdümlü örgütlenme biçiminin inatla dayatılmasıdır.Ne talihsizliktir ki,YÖK’ün bu dayatmacı öğretim sisteminin sonuçlarının alınmaya […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliği’nin Geçmişi ve Geleceği Üstüne Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DE VETERİNER HEKİMLİÐİN GEÇMİŞİ VE GELECEÐİ ÜSTÜNE KİMİ DEÐERLENDİRMELER Geçmişi irdelemenin geleceğe ışık tutacağı gerçeği yadsınamaz ama geçmişe sıkı sıkıya bağlı kalmanın yada diğer bir anlatımla statükoculuğun geleceği planlamada çoğu kez engelleyici olduğu varsayımını da göz ardı etmemeliyiz.Biz Türkler belki de Dünyada hiçbir ulusta olmayan bir yeti ile hep geçmişimizle övünüp dururuz da bugün hadi o şanlı geçmişe layık olalım dendiğinde kılımızı bile kımıldatmayız.Benzer durum Türk milletinin bir bölümünü oluşturan biz veteriner hekimler için de söz konusudur.İki yaşlı meslektaş ne zaman bir araya gelsek hemencecik geçmişte sığır vebasını,at vebasını nasıl kısa sürede eradike ettiğimizden,jandarma korumasında nasıl suni tohumlama yaptığımızdan,bugün sadece […]

Geçmişten Geleceğe Veteriner Hekimliği Olgusu


Geçmişten Geleceğe Veteriner Hekimlik Olgusu Cumhuriyetimizin 75. Kuruluş y&ıl dönümü ve ulu önder Atatürk’ün 60. ölüm y&ıl dönümü k&ısa süreler önce ulusça coşku içinde kutlad&ık. Türk Ulusu olarak cumhuriyete ve onun kurucusu olan büyük Atatürk’e olan yürekten bağl&ıl&ığ&ım&ız&ı dosta düşmana bir kez daha gösterdik. Ama sonra ne oldu, tüm bu coşkular geride kald&ı, hamasi nutuklar unutuldu, insanlar gerçek yaşama döndü, gündemi mafya, çeteler, kasetler kaplad&ı. Veteriner Hekimliğimizin geçmişinde de dönüm noktas&ı say&ılabilecek tarihler çoktur. Bunlardan ilki ve bence en önemlisi 23 Ekim 1842 tarihidir. Bilindiği gibi o tarihte Türkiye’de çağdaş anlamda Veteriner hekimlik öğretimi ilk kez başlad&ı. Geçtiğimiz 23 Ekim’de […]
css.php