TÜRKİYE’DE SUN’İ TOHUMLAMANIN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ Y&ıllar önce yay&ımlanan bir yaz&ımda 21. Yüzy&ıl&ın Biyoteknoloji Çağ&ı olacağ&ın&ı vurgulam&ış ve”Biyoteknoloji ya da Bi-Tech olgusu günümüzde biyolojinin bir devrimi olarak nitelendirilmekte ve endüstrideki Hing-Technology ya da Hi-Tech olgusuna eşdeğer kabul edilmektedir. Nas&ıl ki Bi-Tech te de micro-chip kullan&ım&ı gelişip yayg&ınlaşm&ışsa, Bi-Tech te de micro-gamet manipülasyonlar&ı konusunda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.” demiştim. Öyle san&ıyorum ki, günümüzde ulaşt&ığ&ı boyutu ile biyoteknoloji sadece içinde yaşad&ığ&ım&ız yüzy&ıla değil belki de üçüncü bin y&ıla yani milenyum’a bile damgas&ın&ı vurabilecektir. O halde kimilerinin internet teknolojileri bağlaml&ı Bilgi-Informatik Çağ&ı olarak nitelendirdiği çağ&ım&ıza genom teknolojileri bağlaml&ı genetik bilgi birikiminin de özgün katk&ılarda […]