Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Yeni Oluşacak Hükümet’e Hayvancılık Konusunda Kimi Öneriler


  Siyasal partilerin seçim vaatleri 22 Temmuz yaklaştıkça toplumumuzun daha da çok ilgisini çekmeye ve daha sıkça tartışılmaya başlandı.Genelde seçmenin parti liderlerine sorduğu soru mazotun bir liraya nasıl indirileceği, ÖSS ‘nin nasıl kaldırılacağı,emekliye,işsize nasıl daha çok para verileceği,ama daha da önemlisi tüm bu vaatlerin parasal kaynağının nereden bulunacağıdır.Parti liderleri seçmenin sorduğu bu sorulara ya kaçamak yanıtlar veriyorlar yada temelsiz kimi kaynaklar ileri sürerek soruyu geçiştirmeye çalışıyorlar.Oysa,önlerinde nedense adını bile anmadıkları hayvancılık gibi çok önemli bir kaynak duruyor da haberleri yok.Çünkü,tümünü de incelediğim seçim bildirgelerinde partiler hayvancılık konusuna neredeyse hiç değinmemişler bile.Bu yazımda hayvancılığın ne denli önemli bir kaynak olduğuna ilişkin […]

On Soruda Hayvancılık


    1. Hayvancılık Tarım Sektörünün Bir Alt Sektörü mü dür? Yanıt: Hayvancılık Tarım Sektörünün bir alt sektörü değil,tam tersine tavukçuluk,dericilik, yem üretimi,et sanayi, süt sanayi v.b gibi her biri ayrı bir sektör ölçeğindeki kimi alt sektörleri bulunan bağımsız ana bir sektördür.Her türlü özverili çabalara karşın hayvancılığın bugüne değin gelişemeyişinin kanımca ana nedenlerinden birisi de yıllardır tarım sektörü yanında üvey evlat muamelesi görmesidir. Ayrıca kimi ön yargılı çevrelerce ileri sürülen” hayvansal üretimin tarımın bir alt sektörü olduğu ve bitkisel üretim artıkları kullanılarak yapıldığı” yanlış savının da bu gelişememezlikte payı büyüktür. 2. Hayvansal Üretim İle Bitkisel Üretim Arasında Ne Tür Farklılıklar […]

Döl Tutmayan İnek ve Düvelerde Penetrasyon Testinin Kullanım Olanakları


DÖL TUTMAYAN İNEK VE DÜVELERDE PENETRASYON TESTİNİN KULLANIM OLANAKLARI (The using possibilities of penetration test in repeat breeder cows and heifers) İbrahim Doğan Hazım Gökçen (J.Fac.Vet.Med.20(2001)91-98) Bu çalışmada Servikal Mukus Penetrasyon Testi uygulanan 50 döl tutmayan inek ve düvenin servikal mukus ve kan serumlarında aglutinasyon reaksiyonunun saptanması ve anılan olgunun spermatozoon motilitesi ve migrasyon değerleri üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlandı.Deneme grubunu tohumlamada kullanılan,kontrol grubunu ise tohumlamada kullanılmayan dondurulmuş boğa spermaları oluşturdu. Deneme grubunda aglutinasyon reaksiyonu servikal mukus örneklerinin 9 unda(518) pozitif,41 inde (%82)negatif olarak saptandı.Kontrol grubunda ise aglütinasyon reaksiyonu servikal mukus örneklerinin hepsinde negatif olarak tesbit edildi. Sonuç olarak servikal […]

Bursa ve İlçelerinde Yetiştirilen Koyunlarda Yıl Boyunca Ovariel Aktivitenin Belirlenmesi ve En Uygun Tohumlama Zamanının Saptanması


BURSA VE İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN KOYUNLARDA YIL BOYUNCA OVARYEL AKTİVİTENİN BELİRLENMESİ VE EN UYGUN TOHUMLAMA ZAMANININ SAPTANMASI ( Investigation on detection of ovarian activity during a year and determination of optimum insemination time of ewes bred in Bursa counties) Hazım Gökçen M.Kemal Soylu İbrahim Doğan Ferudun Erzurum (Veterinarim,Cilt:9,Sayı:1,Ocak-Aralık) Araştırmada 559 adet koyun ve iki adet koç materyal olarak kullanıldı.Çalışma üç aşamada gerçekleştirildi.Birinci aşamada 60 adet Karacabey Merinos Koyunu ve aynı ırktan iki koç kullanıldı.Koyunlar 20 şer başlık üç gruba ayrıldılar.Bir kızgınlık siklusunda 1,2 ve 3 kez taze sulandırılmış sperma ile tohumlandılar.Gebelik oranları sırasıyla %70,80 ve 70 olarak saptandı.İkinci aşamada 80 adet […]

İneklerde Gn-RH ve HCG’ nin Döl Verimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma


İNEKLERDE Gn-RH ve HCG’NİN DÖL VERİMİNE ETKİSİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA (A study on the effects of Gn-Rh and HCG on the fertility of cow) (U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:1,Cilt:12,1993) Hazım Gökçen Hüseyin Tümen Materyal olarak yetiştirici elinde bulunan 61 inek kullanıldı.İneklere 11 gün ara ile iki kez Luprostiol enjekte edildi.Östrus gösterenler 4 gruba ayrıldı.Birinci grupta bulunanlara tohumlamadan hemen sonra 10 mcg Busarelin, 2. ve 3. gruptakilerede 2500 veya 5000 IU HCG uygulandı.4.grup ise kontrol olarak bırakıldı.İnekler birincisi östrusun başlamasından 6-12 saat sonra,ikinciside ilk tohumlamadan 8-12 saat olmak üzere iki kez tohumlandı.60 gün sonra rektal muayene ile gebe olanlar belirlendi.Dört grupta sırasıyla % 73.9,70.0,70.0 ve […]

Koyunlarda Farklı Zamanlarda Uygulanan Gn-RH’ nın Döl Verimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma


KOYUNLARDA FARKLI ZAMANLARDA UYGULANAN Gn-RH’NIN DÖL VERİMİNE ETKİSİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA M.Kemal Soylu Hazım Gökçen Hüseyin Tümen İbrahim Doğan (An investigation on the effect of Gn-RH applied different times on the fertility of ewes) (U.Ü.Vet.Fak.Derg.,Sayı:1,Cilt:12,1993) Otuz koyuna 12 gün ara ile 7.5 mg Luprostiol enjekte edildi.Koyunların hepsi kızgınlık gösterdi ve tohumlandı.Tohumlama sırasında üç gruba ayrılan koyunlara tohumlamadan 6 saat önce,tohumlama sırasında ve tohumlamadan 6 saat sonra 25 mcg Gonadorelin enjekte edildi.Koyunların tohumlanmasında 0.25 cc lik dozda 200 milyon motil spermatozoon bulunacak biçimde Glikoz-Fosfat ile sulandırılan taze sperma kullanıldı.Üç grupta gebelik oranları sırasıyla % 80, 30 ve 70 olarak bulundu.

Koçlarda Ejekülasyon Sıklığının Kimi Spermatolojik Özelliklere Etkisi


KOÇLARDA EJEKÜLASYON SIKLIÐININ KİMİ SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ (Effect of ejaculation frequency on some spermatological characteristics in rams) Hay.Araş.Derg.(1991),1,1,35-37 Hazım Gökçen M.Kemal Soylu Hüseyin Tümen İbrahim Doğan Koçlarda ejekülasyon sıklığının spermaya etkisini araştırmak amacıyla 9 merinos koçundan birer hafta arayla ve üç zaman diliminde tek,ard arda iki ve ard arda üç ejekülat alınarak spermatolojik özellikleri incelendi.Ejekülasyon sayısı arttıkça sperma hacmi ve spermatozoon yoğunluğunda düşme görüldü.Öteki özellikler değişmedi.

Değişik Irklardan Koçların Bazı Androlojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar


DEÐİŞİK IRKLARDAN İTHAL KOÇLARIN BAZI ANDROLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR (Studies on some androlojical characteristics of imported rams from differet breeds) M.Kemal Soylu Hazım Gökçen Hüseyin Tümen İbrahim Doğan (Hay.Araş.Derg.(1991),1,1,15-18) Bu araştırmada 5 değişik ırktan toplam 77 ithal koçun androlojik özellikleri saptandı.Koçlar testis ölçüleri,scrotum,testis ve epididimislerin klinik muayeneleri ,reproduktiv davranışlar ve spermatolojik özellikler yönümden incelendi.Sonuçta incelenen özelliklerin normal sınırlar içinde bulunduğu ancak ırklar arasında farklılıkların bulunduğu tesbit edildi.

Sıvı Azotta Dondurulan Koç Spermasının Spermatolojik Özellikleri ve Değişik Yöntemlerle Tohumlamada Kullanılması Üzerinde Araştırmalar


SIVI AZOTTA DONDURULAN KOÇ SPERMASININ SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE DEÐİŞİK YÖNTEMLERLE TOHUMLAMADA KULLANILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (Investigation on the spermatological characteristics of ram semen frozen in liquid nitrojen vapour and used for insemination with different methods) Hazım Gökçen M.Kemal Soylu İbrahim Doğan (Türk J.Vet.Anim.Sci.24(2000)539-544,Tübitak) Çalışmanın birinci aşamasında sperma örnekleri Tris-sitrik asit-fruktoz-yumurta sarısı ve sodyum sitrat-yumurta sarısı sulandırıcıları ile sulandırılarak sıvı azot buharında donduruldu.İkinci aşamada 120 merinos koyununa FGA içeren süngerler 14 gün uygulandı ve süngerlerin çıkarıldığı gün 500IU PMSG verilerek östrusları sinkronize edildi.Koyunlar gruplara ve alt gruplara ayrıldı.Alt grupların yarısına kızgınlığın başlangıcında Gn-Rh enjekte edildi.Tohumlamalar taze ve dondurulmuş sperma ile yapıldı.En yüksek […]

Değişik Sulandırıcılar İle Sulandırılarak 5 Derecede 24 Saat Saklanan Aygır Spermalarının Spermatolojik Özellikleri


DEÐİŞİK SULANDIRICILAR İLE SULANDIRILARAK 5 DERECEDE 24 SAAT SAKLANAN AYGIR SPERMALARININ SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ (Spermatological Characteristics of Stallion Semen Diluted With Different Diluents and Stored at 5 C for 24 Hours) Hazım Gökçen Hüseyin Tümen İbrahim Doğan (U.Ü.Vet.Fak.Derg.,Sayı:1,Cilt:12,1993 Altı aygırdan alınan spermalar üç bölüme ayrıldı ve üç ayrı sulandırıcı ile sulandırıldı.Sperma alındıktan hemen sonra yapılan spermatolojik muayeneler sulandırıldıktan sonra, 5 derecede ve 12. ile 24. saatlerde tekrarlandı.Ortalama motilite,ölü,anormal ve akrozom yapısı bozulmuş spermatozoon oranları 24. saatte sırsıyla % 15.7, 51.0, 36.1 ve 2.7 olarak bulundu.
css.php