Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Çeşitli Mesleki Konular Üzerinde Görüşler


Son günlerde gruplarımızda tartışılan kimi konular ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.          Bu konulardan birincisi sadece bugün değil benim mesleğin içinde bulunduğum son kırk yıldır tartışılan ama bir türlü çözümlenemeyen Veteriner Sağlık Teknisyenliği/Teknikerliği konusu. Kim ne derse desin eski adı ile Hayvan Sağlık Memurluğu yeni adı ile Veteriner Sağlık Teknisyenliği Mesleği bizatihi Veteriner Hekimliği Mesleğinin yanında hatta bana göre içinde bir meslektir. Şimdi kimilerimizin “iyi de bu iki meslek mensuplarının kırk yıldır çatıştığını da mı bilmiyorsun?” dediğini duyar gibiyim. Pekiyi de, kırk yıldır kamu Veteriner Hekimlerinin kendi aralarında, otuz yıldır da kamu Veteriner Hekimleri ile Serbest […]

Mesleki Faaliyet Çeşitliliği


İki gün önce izlediğim ,TRT ‘ de yayınlanan “Bu Toprağın Sesi” programında Kahramanmaraş hayvancılığı tartışılıyordu ve söz alan bir balık üreticisi en önemli sorunlarının hastalıklar olduğunu, koyduğu 300.000 yavrudan sadece 70.000 inin sağ kaldığını, gerisinin hastalıktan telef olduğunu söyledi. Bu söylem bana yaklaşık yirmi yıl önce Bodrum’da Bursa İl Kontrol Laboratuvarı Müdürü rahmetli arkadaşım Esat Moravalı ile ziyaret ettiğimiz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürünün odasında bir su ürünleri kooperatif başkanının söylediği sözleri anımsattı. Kooperatif başkanı benim veteriner fakültesi  hocası olduğumu öğrenince, ” Hocam, neden su ürünleri hastalıklarından anlayan veteriner hekim yetiştirmiyorsunuz, en büyük sorunumuz hastalıklar ama biz bu hastalıkları önleyecek veteriner […]

Genel Seçimler ve Hayvancılık Politikaları


Milletvekilliği Genel Seçimlerine neredeyse günler kaldı. Bu seçimler sadece Ülkemiz için değil hayvancılığımız ve mesleğimiz için de büyük önem taşıyor. Bu arada kimi meslektaşlarımız gruplara gönderdikleri iletilerde adaylıklarını açıkladılar. Önümüzdeki seçimlerde milletvekili aday adayı olan değerli meslektaşlarımız Serdar Aktop, Gökhan Şimşek, Mustafa Ceylan ve Ali Er’i bu özverili davranışlarından ve cesaretlerinden dolayı yürekten kutlar, ileriki siyasal yaşamlarında

Mezbahalardaki Gıda Güvenliği Konusunda Kimi Değerlendirmeler


MEZBAHALARDAKİ GIDA GÜVENLİÐİ KONUSUNDA KİMİ DEÐERLENDİRMELER Prof.Dr.Hazım Gökçen Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa İlçesi’ndeki Bursam Et Kesim Tesisi’nde yaşanan ve internet aracılığı ile görsel medyaya da yansıyan talihsiz gebe inek kesimi ve buzağı katliamı olayı Türkiye’nin ve mesleğimizin gündemine neredeyse bir bomba gibi düştü. Bu sözde sıra dışı gibi görülen olay üzerine başta hayvan hakları koruyucuları olmak üzere çeşitli kesimlerden sadece eleştiriler geldi, olayın doğurduğu infialden olsa gerek çözüm yolları üzerinde fazlaca durulmadı. Zaten Türk toplumu ve o toplumun bir parçası olan biz veteriner hekimler ister mesleki konuda ister Ülke sorunları konusunda olsun gelişen her hangi bir olay karşısında genelde hemen […]

Türkiye’deki Halk Sağlığı Olgusu Üzerinde Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DEKİ HALK SAÐLIÐI OLGUSU ÜZERİNE KİMİ DEÐERLENDİRMELER (Performans Dergisi,Şubat 2000,Saat:20) Son günlerde İstanbul ‘un sokaklarında başıboş dolaşan yüz binlerce sahipsiz köpek ve bunların doğurduğu kuduz vakaları yazılı ve görüntülü basının da uyarıcı etkisi ile kamuoyunu hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar konusunda düşünmeye ve ivedi önlemler almaya yöneltti.Bu gelişme hiç kuşkusuz aynı zamanda çoktandır unutulan ya da ihmal edilen halk sağlığı olgusunun da yeniden gündeme gelmesine ve güncellik kazanmasına neden oldu. Kuduz hastalığının son derece önemsenmesi gereken bir hayvan ve insan sağlığı sorunu olduğuna kuşku yoktur.Ne var ki,bu bağlamda altının önemle çizilmesi gerekli olan teselli edici husus kesin öldürücü bir hastalık olan […]

Pet’e İlişkin Kimi Yaklaşımlar


PET’E İLİŞKİN KİMİ YAKLAŞIMLAR (Pet Magazine,Aralık 1994) Çok değil daha 10-15 yıl önce birisi çıkıpta pet olgusunun bugün ulaştığı düzeyi dile getirecek olsa her halde çoğu kimse ya inanmaz ya da söyleyeni hayalperest olarak nitelerdi.Hele o yıllarda birisi genç kuşaklarda köpek sevgisinin bu denli yeşerip kökleşeceğini,tam teşekküllü köpek hastanelerinin kurulacağını,ithal köpek mamalarının grossmarketlerin geçmişin bakkal dükkanı büyüklüğündeki reyonlarında satılacağını,köpek şampuan çeşidi sayısının o yıllardaki insan şampuan çeşidi sayısını aşacağını söyleseydi hiç tereddütsüz o kişiye deli damgası vurulurdu. Çünki o yıllarda insanlar bırakın köpekleri hemcinslerini bile sevmiyorlar,üstelik de öldürüyorlardı.Yine o yıllarda hayvan hakları bir yana en temel insan hakkı olan yaşama […]

Tarım Sektöründe Sorunlar ve Çözümler


TARIM SEKTÖRÜNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER   Tar&ım Sektörü,Cumhuriyetin kuruluşundan 1980 y&ıl&ına gelinceye değin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olma işlevini hiç aksatmadan başar&ı ile sürdürmüştür.Cumhuriyetle birlikte ortaya konulan öz kaynaklara dayal&ı kalk&ınma ve sanayileşme stratejisinde tar&ıma öteki sektörlerden ayr&ı bir önem ve öncelik verilmiştir.Öte yandan tar&ım sektörü y&ıllarca ihracata,istihdama ve yurt içi gayri safi has&ılaya önemli katk&ılarda bulunmuştur.Ne var ki,1980 den sonra uygulanan d&ışa bağ&ıml&ı liberalleşme ve serbest piyasa ekonomisi modelleri sanayi,hizmet,inşaat gibi sektörlerin gelişmesine buna karş&ın ihmal edilen tar&ım sektörünün gerilemesine neden olmuştur.Nitekim,an&ılan modellerin hayata geçirilmesi sonucu tar&ım sektörünün 1980 de % 26 olan gayri safi yurt içi has&ılaya katk&ıs&ı 1999 […]

Bir Yazının Anımsattıkları


BİR YAZININ ANIMSATTIKLARI   Değerli meslektaş&ım Ekrem Erkan’&ın elinizdeki derginin önceki say&ılar&ından birinde yay&ınlanan “Deniz Bitti (mi) “ başl&ıkl&ı yaz&ıs&ı üzerine okuduğunuz sat&ırlar&ı karalad&ım.Ekrem Erkan an&ılan yaz&ıs&ında benim daha önce Dernek dergisinden yay&ınlanan bir yaz&ımdan da (Gökçen,H.: Meslek Politikas&ı Üstüne Kimi Çeşitlemeler.Vet.Hek.Dern.Derg.,65-1, 1994 ) kimi al&ınt&ılar yaparak mesleğimizdeki gerilemenin olas&ı suçlu ya da suçlular&ı aras&ında taraf&ımdan ortaya at&ılan iki konunun (Kamu veteriner hekimliğinin özgür olmad&ığ&ı ve eğitim-öğretimin yeterince çağdaşlaşamad&ığ&ı ) fazlaca önem taş&ımad&ığ&ın&ı ya da tek baş&ına suçlular&ın bunlar olmad&ığ&ın&ı içtenlikle dile getiriyor.Kendisine bu konuda kat&ılmamak olas&ı değil..Zaten ben de ad&ı geçen yaz&ımda mesleğimizin kamudaki durumunu irdelerken olgulardan sadece ikisine […]

Türkiye’de Pet ( Arkadaş Hayvan ) Olgusu Üzerinde Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DEKİ PET-ARKADAŞ HAYVAN-OLGUSU ÜSTÜNE KİMİ DEĞERLENDİRMELER Hayvanlar&ı Koruma Yasas&ı’n&ın mecliste ve kamuoyunda yoğun biçimde tart&ış&ıld&ığ&ı şu günlerde pet ya da arkadaş hayvan olgusunun içeriği üstüne çok şeyler yaz&ıl&ıp söylenmektedir. Kimi aş&ır&ı duyarl&ı,hem de hakl&ı önyarg&ıl&ı hayvan sever dernek ya da kişiler d&ış&ında olaya bilimsel yaklaşanlar&ın say&ıs&ı sözü edilemeyecek kadar azd&ır. Buradan yola ç&ıkarak son y&ıllarda iyice güncelleşen pet –arkadaş hayvan-olgusu üzerindeki görüşlerimi gittikçe yay&ım alan&ı genişleyen gazetemiz kanal&ıyla sizlere sunmak istedim. Bat&ıda olduğu gibi son 10-15 y&ıld&ır Türkiye’de de çok bireyli ataerkil ailelerin yerini az bireyli bağ&ıms&ız ailelerin almas&ı toplumdaki yaln&ızlaşmay&ı da beraberinde getirmiştir. Özellikle de genç yaşlarda geçimini sağlay&ıp […]

Türkiye’deki Pet Olgusu ve Pet Hekimliği Üzerinde Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DEKİ PET OLGUSU VE PET HEKİMLİĞİ ÜZERİNE KİMİ DEĞERLENDİRMELER   Pet ya da arkadaş hayvan denilince çoğumuzun iyi bildiği gibi evlerde bak&ıl&ıp beslenen kedi,köpek ve kuşlar akla gelir.Kimi yazarlar,evlerde beslendiklerinde hamster,kaplumbağa hatta timsah gibi egzotik hayvanlar&ı da pet kapsam&ına almaktad&ırlar.Ben şahsen bu yarg&ıya bir ölçüde yandaş,ama çokluk karş&ıt görüşteyim.Arkadaş hayvan,kendisiyle s&ın&ırl&ı da olsa iletişim kurulabilen,ad&ından da anlaş&ılacağ&ı üzere insanlarla arkadaşl&ık edebilecek,belli komutlar&ı yerine getiren k&ısacas&ı eğitilebilinen hayvan olarak tan&ımlanabilir.Egzotik hayvan ise,evde bak&ılsa bile yaşamak için belli doğa koşullar&ına gereksinim duyan,vahşi yaşama ilişkin özelliklerini kimi istisnalar d&ış&ında yitirmemiş,sözün k&ısas&ı eğitimi zor hayvan demektir.Nitekim,bu iki farkl&ı hayvan grubunun hekimliği aras&ında da derin […]
css.php