Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Mesleğimizde Tehlike Çanları daha Hızlı Çalıyor


Kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal mesleğimiz günümüzde ne yazık ki şimdiye kadar örneği görülmemiş biçimde büyük bir varoluş sorunu yaşamakta, tarihinin en önemli yol ayırımına gelmiş bulunmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse mesleğimizde tehlike çanları hızlı bir şekilde çalmaktadır. Bu sözleri Türk veteriner hekimliğinin son 57 yılına gerek öğrencilik, gerek hocalık, gerekse örgütlerde ve fakültelerde yöneticilik yaparken yakından tanıklık etmiş bir kişi olarak söylüyorum. Mesleğimizin güncel sorunlarını bizzat yaşadığınız için benden daha iyi biliyorsunuz. O nedenle bu yazımda o sorunlara hiç girmeden sadece çözüm bağlamında önemli gördüğüm iki hususa değinmek istiyorum. Bugün mesleğimizde yaşanan en önemli […]

Dünya Veteriner Hekimler Gününde Sorunlar ve Çözümleri


Türkiye hayvancılığı son günlerde üç büyük kriz ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bunlardan birincisi günümüzde yoğun olarak yaşanan maliyet krizidir. Son altı ay içerisinde olağan üstü artan girdi maliyetleri hayvancılığı büyük bir darboğaza sokmuş, binlerce işletme kapanmış, yüz binlerce damızlık inek kesilmiştir. Hayvancılıktaki ikinci kriz günümüzde yaşanan, gelecekte ise artması beklenen iklim değişikliği ve küresel ısınmadır. Bu krizin sonucu ortaya çıkan kuraklık ve susuzluk sorunu meraların kurumasına, yem bitkileri üretiminde verimin düşmesine neden olmaktadır. Üçüncü ve en büyük kriz ise köyden kente genç nüfus göçüdür. Bu kriz sonucu kısa bir süre içinde köylerde genç nüfus kalmayacağından hayvancılık ve yem bitkileri üretimi […]

30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Gününü Kutlayamamak


Türk Veteriner Hekimliği kadim yani geçmişi çok eskilere dayanan bir meslektir. 92 yıllık bir Dernek, 68 yıllık bir Birlik, 180 yıllık bir öğretim kurumu, 136 yıllık bir kamu örgütü deneyimi vardır. Osman Bahadır “Osmanlılardan Cumhuriyete Bilim” adlı kitabında Türk Veteriner Hekimliği hakkında şu ifadelerde bulunmaktadır. “Osmanlılarda bilim, bilimsel düşünce ve metot esas olarak matbaanın kuruluşundan sonra 18.Yüzyılda tıbbiye, harbiye, baytariye, mülkiye, mühendis mekteplerinin, Darülfünun’un kurulmasıyla doğmuş ve gelişmeye başlamıştır. Bilimsel ve daha sonra da modern siyasal düşüncenin doğuşu ve yayılışı, bu okulların etkisiyle ve mensuplarının kitleselleşmesiyle birlikte gitmiştir”. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1943 yılında söylediği  “Milletin fende gelişmesinde veteriner hekimler başrol sahibi […]

Kendini Arayan Kadim Meslek


Kadim deyimi Osmanlıca’da “ Başlangıcı geçmişin derinliğinde bulunan, uzun zamanlardan beri var olan “ anlamına gelir. Ben yazılarımın çoğunda “Kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal mesleğimiz” sözünü kullanırım. Bu sözün ilk bölümü yukarıda da değindiğim gibi veteriner hekimliğin kadim bir meslek olduğunu tanımlar. Dünyada veteriner hekimliği mesleğinin evcilleştirme ile başladığı, büyücülük, ocakçılık ve ampriklikle devam ettiği, 1762 yılında Lyon’da ilk veteriner fakültesinin kurulmasıyla birlikte bilimsel bir boyuta evrildiği tarihçiler tarafından bildirilmektedir. Bilindiği üzere Türkiye’de ilk veteriner hekimliği öğretimi Avrupa’dan 80 yıl sonra yani 1842 yılında İstanbul’daki Süvari Okuluna bir veteriner sınıfı ilave edilmesiyle başlamıştır. Türkiye’de veteriner hekimliği öğretiminin ve aydınlanmanın başlaması eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Osman Bahadır “Osmanlılardan Cumhuriyete Bilim” adlı kitabında mesleğimiz hakkında […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliğin Güncel Sorunları


Türk veteriner hekimliğinin içte ve dışta çok büyük sorunları mevcuttur. Dıştaki sorunlar arasında beşeri hekimler tarafından Tek Sağlık konseptinden dışlanmamız, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kesin hüküm bulunmasına rağmen sağlık sınıfında sayılmamamız, Sağlıkta Şiddet Yasasına dahil edilmeyişimiz, tüm sağlık çalışanlarına tanınan yıpranma payı ve emekli maaş zammı gibi özlük haklarından mahrum bırakılmamız, Sağlık Bakanlığında özellikle veteriner halk sağlığı alanında etkin kılınmamamız, en son olarak da Covid-19 aşılamalarında diğer sağlık çalışanları gibi öncelik almamamız sayılabilir. Bu sorunlara mesleki örgütlerimiz basın bildirisi ve ziyaretlerle, duyarlı meslektaşlarımız da sosyal medyada özellikle de twitter’deki organize faaliyetlerle çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. Ancak görüyoruz ki bu çabalar […]

Veteriner Hekimliğe Karşı Saldırılar ve Mesleki Tepki


Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz gibi geçenlerde Ebru Emsen adlı bir zooteknist ziraat profesörü Çiftçi TV’de yayınlanan Kuzu Fabrikası adlı programda temel veteriner hekimlik uygulamaları olan suni tohumlama, enjeksiyon, siklus sinkronizasyonu, embriyo transferi ve gebelik ultrasonografisi gibi teknikleri koyunlarda bizzat tatbik ederek 6343 sayılı meslek yasamıza aykırı hareket etmiş ve suç işlemişti. Bunun üzerine başta meslek örgütlerimiz olmak üzere çok sayıda meslektaşımız bu duruma duyarsız kalmamak adına gerek yargıya suç duyurusunda bulunarak gerekse çeşitli sosyal medya ortamlarında, YÖK ve adı geçen kişinin mensubu olduğu Erzurum Atatürk Üniversitesi nezdinde protestolarda bulunmak suretiyle tepkilerini ortaya koymuşlardı. Bu toplu mesleki tepkinin olumlu sonuç verdiğini dün […]

Türkiye’deki Veteriner Fakülteleri Üzerine Kimi Değerlendirmeler


Türkiye’de veteriner hekimliği öğretimi her ne kadar ilk kez 1842 yılında başlamış olarak kabul edilse de asıl bilimsel öğretimin başlaması İstanbul Yüksek Baytar Mektebinin 1933 yılında Ankara’da açılan Yüksek Ziraat Enstitüsüne Baytar Fakültesi adıyla katılması ile eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Daha sonra Veteriner Fakültesi adını alan bu okul 1948 yılında Ankara Üniversitesine bağlanarak batılı anlamda bir akademik kimlik kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tam 22 yıl Türkiye’de tek fakülte olarak faaliyet göstermiştir. Ancak, 1970 yılında Elazığ’da, 1972 yılında İstanbul’da, 1978 yılında da Bursa’da yeni veteriner fakülteleri açılmış ve böylece sayı kısa sürede 4 e yükselmiştir. Ne var ki, 1982 yılında […]

Türkiye’de ve Dünya’da Veteriner Hekimlik Üstüne Kimi Değerlendirmeler


Kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal Türk veteriner hekimliği 19.Yüzyılda harbiye, mülkiye, tıbbiye gibi çağdaş eğitim kurumları ile birlikte, hatta onlarla iç içe öğretime başlamış ve gelişimini 1933’de Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1948’de de Ankara Üniversitesi ile taçlandırmıştır. Osman Bahadır, Osmanlılardan Cumhuriyete Bilim adlı kitabında mesleğimiz hakkında şu ifadelerde bulunmuştur, “Osmanlılarda bilim, bilimsel düşünce ve metot esas olarak matbaanın kuruluşundan sonra, 18.Yüzyılda tıbbiye, harbiye, baytariye, mülkiye, mühendis mekteplerinin ve Darulfünun’un kurulmasıyla ve bu kurumlar aracılığıyla doğmuş ve gelişmeye başlamıştır. Bilimsel ve daha sonra da modern siyasal düşüncenin doğuşu ve yayılışı, bu okulların ve kurumların etkisinin ve […]

Dünya Veteriner Hekimler Günü


Dünyada veteriner hekimliğin ortaya çıkması neredeyse evcilleştirme tarihi kadar eskidir. İlk insanlar kendilerinde kullandıkları tedavi yöntemlerini evcilleştirdikleri hasta hayvanlarına da uygulamak suretiyle veteriner hekimliği mesleğini başlatmışlardır. Dünyadaki ilk modern veteriner hekimliği öğretimi, 1762 yılında, Avrupa’da büyük salgınlara neden olan sığır vebası hastalığını önlemek amacıyla Fransa’nın Lyon kentinde bir veteriner fakültesinin açılması ile ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ise ilk veteriner hekimliği öğretimi 1842 yılında İstanbul’da Süvari Okuluna bir askeri veteriner sınıfının açılması ile hayata geçmiştir. Ancak bilimsel anlamdaki ilk veteriner hekimliği öğretimi, İstanbul’ daki yüksek veteriner okulunun 1933 de Ankara’da açılan Yüksek Ziraat Enstitüsüne veteriner fakültesi adıyla bağlanmasıyla gerçekleşmiştir. Veteriner Fakültesi 1948 […]

Türk Veteriner Hekimliği Nereye Gidiyor?


Değerli Meslektaşlarım, Kökü insanlık tarihi kadar eski, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal mesleğimiz son bir yıldır tarihinde görülmedik biçimde büyük bir kriz daha doğrusu beka sorunu yaşıyor. Bizler ise birlik ve beraberlik içinde olmaya en çok muhtaç olduğumuz bir dönemde sosyal medyada kişileri ve olayları tartışıyoruz. Artık silkinip kendimize gelmemiz ve aşağıda sıralayacağım herkesçe de bilinen sorunlara odaklanmamız gerekiyor. Aksi takdirde, geçmişte mesleğimize hizmet etmiş, hatta bu uğurda şehit olmuş hayatta olan ya da olmayan büyüklerimizin ve gelecek kuşakların vebali üzerimizde olacaktır. Tam elli yıllık mesleki yaşamımdan güç alarak bu yazıyı yazmaya kendimi mecbur hissetmekteyim. Büyükbaş hayvancılık günümüzde büyük […]
css.php