Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Organize Hayvancılık Bölgeleri Kurulmalı


ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGELERİ KURULMALI (Cumhuriyet Gazetesi Hayvancılık Eki,Yıl:1,Sayı:3,9.11.2004) Kimi tutucu ve önyargılı çevrelerce benimsenmese de Türkiye’de hayvancılık sahip olduğu güçlü potansiyel,istihdama ve ulusal gelire olan katkılarıyla bırakın bir alt sektör olmayı çok sayıda alt sektöre sahip bir ana sektör sayılmayı çoktan hak etmiştir.Hayvancılık ana sektör olmayı öylesine hak etmiştir ki,onun bir alt sektörü olan dericilik bile bugün ana bir sektör olarak kabul edilmektedir.Öyleyse devlet,tez elden hayvancılığı layık olduğu yere oturtarak tarım,sanayi ve hizmet sektörleri gibi ana bir sektör olarak kabul etmeli ve uygulamalarını da buna göre hayata geçirmelidir.Zaten,AB ile üyelik müzarekeleri başladığında bu durum kendiliğinden gerçekleşmiş olacaktır. Hayvancılık sektörünün yıllardır […]

Biyoteknolojinin Hayvansal Üretimdeki Yeri ve Önemi


Gerek ülke ekonomisinde gerekse halkın beslenmesinde çok çeşitli yararları ve işlevleri bulunan hayvansal üretimin çoğaltılmasının günümüzdeki en geçerli yolu birim hayvan başına verimi artırmaktır.Birim hayvan başına verimi artırmak hiç kuşkusuz en başta hayvan ıslahı ile olanaklıdır. Düşük verimli yerli hayvanların kalıtımsal verim güçlerinin iyileştirilmesi anlamına da gelen hayvan ıslahı olgusunun biri üstün erkek kalıtım gücünün,digeri de üstün dişi kalıtım gücünün yaygınlaştırılması olmak üzere iki temel yöntemi vardır.Üstün erkek ve dişi kalıtsal özelliklerinin çok sayıda hayvana etkinlikle yaygınlaştırılması biyoteknolojik yöntemlerde dediğimiz suni tohumlama ve embriyo transfer teknikleri ile ancak mümkün olabilmektedir. Biyoteknoloji ya da “Bi-Tech” olgusu son yıllarda biyolojide bir devrim […]

Doğu ve Güney Doğu Bölgelerindeki Hayvancılığın Geliştirilmesi


Avrupa Birliğine uyum görüşmeleri başladığında Türkiye’nin karşılaşacağı sorunların başında hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ve bölgeler arası kalkınmışlık farklarının ortadan kaldırılması gibi sorunların geleceği konunun uzmanlarınca sık sık dile getirilmektedir. Her iki konu da neden-sonuç ilişkisi ile birbirine öylesins bağlıdır ki hayvancılık geliştikçe bölgeler arası kalkınmışlık farkları azalmakta,ya da tam tersine hayvancılık geriledikçe bu fark daha da artmaktadır.Nitekim, Türkiye’nin en geri kalmış bölgeleri arasında sayılan Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde geçmişte önemli bir yer tutan hayvancılık özellikle 1980 yılından sonra uygulanan yanlış, tutarsız ve dışa bağımlı politikalar sonucunda gerilemeye başlayınca bu bölgeler ile Türkiye’nin öteki bölgeleri arasındaki kalkınmışlık farkı olumsuz yönde […]

Hayvancılıkta Karlılık Artırılabilir


  Hayvan yetiştiricileri aras&ında geniş çapl&ı bir kamuoyu yoklamas&ı yap&ılm&ış olsa kan&ımca ezici çoğunluğu yem fiyatlar&ın&ın pahal&ıl&ığ&ı, ürün fiyatlar&ın&ın ucuz olduğunu gerekçe göstererek kâr edemediklerini ileri süreceklerdir. Ne var ki yetiştiricilerin çoğunluğunun bilmediği husus bilinçli yap&ıld&ığ&ında hayvanc&ıl&ığ&ın en az öteki sektörler kadar kârl&ı bir ekonomik faaliyet olduğu gerçeğidir. Hayvanc&ıl&ıkta kârl&ıl&ığ&ı artt&ır&ıc&ı önlemler şöylece s&ıralanabilir. • Hayvanc&ıl&ıkta kârl&ıl&ığ&ı azaltan etmenlerin baş&ında bağ&ıms&ız olarak yap&ılmas&ı gereken bu faaliyetin yüz y&ıllard&ır bitkisel üretimin bir yan dal&ı olarak görülmesi ve yap&ıs&ı gereği kimi doğal riskler taş&ıyan bitkisel üretimin uğrad&ığ&ı zararlar&ın hep hayvanc&ıl&ıktan karş&ılanmas&ı gibi yanl&ış bir anlay&ış gelir. O halde hayvanc&ıl&ıkta kârl&ıl&ığ&ı artt&ırman&ın öncül […]

Hayvancılıkta Hormon Kullanımı


Giderek artan dünya nüfusunu gereğince besleyebilmenin bir yolu da,hayvansal üretimi artt&ırmakt&ır.Bu amaçla gelişmiş baz&ı ülkelerde bir yandan biyoteknolojik uygulamalar yoğunluk kazan&ırken,bir yandan da çoğu yasal olmayan yöntemlerin s&ıkça kullan&ıld&ığ&ına tan&ık olmaktay&ız.Bunlardan sonuncusu,günümüzde Federal Almanya’da ortaya ç&ıkar&ılan “hormonlu et” skandal&ıd&ır. Sentetik Hormonlar Hormonlar, vücuttaki özel bezler taraf&ından salg&ılanan ve organizman&ın yaşamsal öneme sahip tüm işlevlerini yöneten doğal kimyasal maddelerdir.Böylesine önemli işlevleri bulunan hormonlar&ın,bir de doğal&ın&ın kimyasal yap&ıs&ına tamamen uygun olarak üretilmiş sentetik türevleri vard&ır.Doğal hormonlar ne denli vücuda özgü ve yararl&ı maddeler ise,sentetik hormonlar da o denli vücuda yabanc&ı ve zararl&ı maddelerdir.Bu neden,sentetik hormonlar&ın belli baz&ı veteriner hekimlik alanlar&ı d&ış&ında,o da […]

Hayvan Islahı ve Düşündürdükleri


HAYVAN ISLAHI YASASI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Hayvan Islağ&ı Yasas&ı,sonunda T.B.M.M de başka hiçbir yasada görülmedik bir çoğunlukla kabul edilip yürürlüğe girdi.Eski 904 say&ıl&ı Islah&ı Hayvanat Kanunu Cumhuriyetin ilk y&ıllar&ında girişilen öz kaynaklara dayal&ı kalk&ınma modeli çerçevesinde düşük verimli yerli hayvan &ırklar&ın&ın &ıslah&ın&ı sağlamak amac&ıyla 1926 y&ıl&ında Büyük Atatürk’ün de imzas&ıyla ç&ıkar&ılm&ışt&ı ve yaklaş&ık 75 y&ıl 1995 de yap&ılan bir iki değişiklik d&ış&ında aynen yürürlükte kalm&ışt&ı. Geçmişte Hayvan Islah&ı Yasas&ı üzerinde T.B.M.M Tar&ım Komisyonunda yap&ılan görüşmelere uzman olarak ben de kat&ılm&ış ve düşüncelerimi dile getirmek olanağ&ı bulmuştum.Komisyon çal&ışmalar&ı s&ıras&ında gözlemlediğim bir iki hususu burada aç&ıklamadan geçemeyeceğim.Komisyonun her toplant&ıs&ında nedense Ziraat Mühendisi uzmanlar […]
css.php