Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Mesleki Sorunlarımız


Sevgili Meslektaşlarım, Grubumuza üye meslektaşlarımız arasında bir süredir devam eden ve ne yazık ki kimi zaman da düzeyi bir hayli düşen tartışmalar bana rahmetli patoloji hocam Mehmet Alibaşoğlu (hocamız Yugoslav göçmeni olduğu için üç, beş gibi rakamları üj, bej diye telaffuz ederdi ve bu nedenle de öğrencileri tarafından “bej Mehmet Hoca” olarak anılırdı)’ nun bir sözünü anımsattı. Meslek idealisti olan hocamız ders verirken sınıfta gürültü yaptığımızda “a be kuzum, Yunanistan’dan biri gelip sınıfa girse bu dersi sizin kadar aksatamaz” derdi.Rahmetli hocamızın bu sözü günümüzdeki tartışmalarla ne kadar da örtüşüyor değil mi? Gerçekten de istihdam ve çalışma alanları konusunda rakibimiz olan […]

Sun’i Tohumlama Nedir, Ne Değildir?


SUNİ TOHUMLAMA NEDİR NE DEÐİLDİR (Performans Dergisi Ekim,98 Sayı 6) Suni tohumlama hayvanların ıslahında ve sağlıklarının korunmasında etkin bir role sahiptir.Son yıllarda ülkemizdeki damızlıkların da genetik yönden gelişmesi suni tohumlamanın ıslahtan çok hayvanların sağlıklarının korunması amacıyla kullanılmasını özendirmiştir.Ülkemizde son yıllarda sık sık salgınlar yapan ve en başta yavru atmaya neden olarak döl verimini düşüren hatta bir bölümü insanlara da geçen buruselloz,tüberküloz,IBR gibi hastalıklar tabii tohumlama sırasında hastalıklı boğalar vasıtasıyla ineklere bulaşmaktadır.Bu hastalıklar ineklere sadece yavru attırmakla kalmamakta aynı zamanda hiç kızgınlık göstermeme,düzensiz kızgınlık gösterme,gebe kalamama gibi bozukluklara neden olmaktadır.Öte yandan ahırların hijyenik olmaması özellikle doğumdan sonraki hassas dönemde genital kanala […]

Türkiye’deki Sun’i Tohumlama Üstüne Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DEKİ SIÐIR SUNİ TOHUMLAMASI ÜSTÜNE KİMİ DEÐERLENDİRMELER (Performans Dergisi,Haziran 1999,Sayı:13) Biyoteknolojik yöntemlerin en eskisi olarak kabul edilen suni tohumlama günümüzden yaklaşık 70 yıl önce Dünyada Rusya’dan sonra ikinci ülke olarak Türkiye’de sığırlarda uygulanmaya başlanmıştır.Bunca eskiliğine karşın Türkiye’deki Suni Tohumlamanın bugününe baktığımızda yığınlarca sorunu bulunduğunu görürüz.Bu sorunları yaygınlaşamama,etkinleşememe,verimsizlik,yüksek maliyet,tohumlanan inek sayısının azlığı,döl verimi düşüklüğü,yoğun kamu egemenliği olarak sıralayabiliriz.Saydığımız tüm bu sorunların kaynağında ise uygulamadaki statiklik yani değişmemezlik yatar.Ne yazık ki,bunca yıllık geçmişi bulunan suni tohumlama alanında şimdiye değin devletin uygulamayı serbest veteriner hekimlerle yetiştirici birliklerine de açması ve kendisinin de paralı yapması dışında organizasyon boyutunda göreceli bir ilerleme sağlanamamıştır.Suni tohumlamayı insan,hayvan […]

Veteriner Hekimliği Öğretimi Yeniden Düzenlenmelidir


VETERİNERLİK EÐİTİMİ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR (Milliyet Gazetesi) Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilk veteriner okulunun açılması uzun yıllardan beri ülkemizde salgınlara neden olan sığır vebası yüzünden olmuştur.Ordunun veteriner hekim ihtiyacını karşılamak üzere 1842 de okuma yazma bilen erler arasından seçilen 12 kişi ile öğretime başlayan ilk Askeri Veteriner Okulu 3 yıl sürmüş,ikinci bir üç yıllık dönemden sonra ,1849 dan itibaren eğitime Harp Okulunda bir sınıfta devam edilerek öğretim kesintisiz olarak sürdürülmüştür.Askeri veteriner hekimlerden halk hayvanlarda ortaya çıkan salgınlarda yararlanılamaması nedeniyle sivil veteriner hekim yetiştirmek üzere Harp Okulundaki sınıfa sivil öğrenci de alınmaya başlandı.Ne var ki,bu da soruna çözüm getirmeyince 1889 da […]

Veteriner Hekimliğinin Sorunları Üstüne Bir Çözüm Önerisi


VETERİNER HEKİMLİÐİN SORUNLARI ÜSTÜNE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ Grubumuz haftalardır kamuda ve belediyelerde çalışan veteriner hekimlerin özlük haklarının ve çalışma koşullarının düzeltilmesi ile ilgili önerileri tartışıyor.Öte yandan grubumuz sekreteryası kurumsal ve bireysel üyelerden bu konularda gelen önerileri toparlayıp içerikli bir metin hazırlayarak yeni oluşacak hükümete sundu.Kamuoyu oluşturmak konusunda yaptığımız bu çalışmalar hiç kuşkusuz çok değerli.Ancak,bu yolla bir sonuç alınabilir mi?Sanırım bu bağlamda hepimizin zihninde tereddütler var. Ben bu konuda şimdiye değin grubumuzda hiç dillendirilmemiş bir öneride bulunmak istiyorum.Ancak daha önce, bir meslek büyüğümden duyduğum yaşanmış bir olayı sizlerle paylaşmayı arzuladım.Uzun yıllar önce bir tren kompartımanında iki genç veteriner hekim ile yaşlı […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliğinin Sorunları Üstüne Kimi Öneriler


  Bir bölümünü çeşitli toplantılarda ve yayın organlarında dile getirdiğim veteriner hekimliğin bugünkü ve gelecekteki yapılanması konusundaki düşüncelerimi kısaca belirtmeye çalışacağım. Veteriner Hekimlikte İmaj : Veteriner hekimlikte son 15 yıldır yer alan dünya ile bütünleşme çabaları ve pet klinisyenliği alanında gözlemlenen olağanüstü gelişme eskiden kırsal kesimde “baytarlık” olarak betimlenen mesleki imajımızı geniş ve etkili çevreler nezdinde “doktorluk” imajına dönüştürmüştür.Kanımca bu dönüşümü yeterince kavramadaki en büyük eksiğimiz yine son yıllarda toplumda gittikçe daha çok filizlenen Çevre Bilinci (enviromental conscions) ,hayvan refahı(animal welfare) ve hayvan hakları(animal rights) gibi evrensel konularda hakkımız olan önderlik rolünü ne yazık ki yeterince üstlenememiş olmamızdır.Bence veteriner hekimliğin […]

Sun’i Tohumlama Tasarımları Aceleye Getirilmemeli


  (Cumhuriyet Tarım Eki,Yıl.1,Sayı.10) Avrupa Birliği uyum görüşmelerinde Türkiye’yi en çok zorlayacak konuların başında hayvancılıkta verimliliğinin artırılması ve ürün maliyetlerinin düşürülmesi gelecektir.Öte yandan AB’nin olmazsa olmaz koşulları arasında yer alan bölgeler arası kalkınmışlık farklılıklarının ortadan kaldırılması olgusu da özellikle geri kalmış yörelerimizdeki hayvansal üretimin çoğaltılmasına ve ürün maliyetlerinin düşürülmesine sıkı sıkıya bağlıdır. Hükümet geçtiğimiz ocak ayında başta Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere tüm Türkiye genelinde hayvancılığı geliştirmek amacıyla bir teşvik kararnamesi yayınlamıştır.Anılan kararnamede sığırlarda verimliliğin artırılması için suni tohumlamadan yararlanılması ve ineklerin soy kütüğüne kayıt olmaları teşvik edilmelidir.Bu bağlamda suni tohumlama yaptıran yetiştiriciden ücret alınmamakta ve suni […]

Anöstrus ve Üreme Mevsimindeki Koyunlarda Kızgınlıkların Uyarılması, Toplulaştırılması ve Döl Verimi Üzerinde Araştırmalar.


öl 12 gün süreyle uygulanan 30 mg Florogestone acetate (FGA) içeren vaginal süngerler geri alındığında tümüne 600 IU PMSG enjekte edildi.Her iki uygulama döneminde östrus oranı %100 olarak bulundu.Tabii olarak tohumlanan koyunlarda doğum oranı anöstrus döneminde %80,üreme mevsiminde %76 oldu.

Veteriner Hekimliği Meslek Örgütleri Üstüne Kimi Değerlendirmeler


Veteriner Hekimliği Meslek Örgütleri Üstüne Kimi Değerlendirmeler  Sivil toplum örgütleri dünyada ikinci büyük savaştan sonra oluşan demokrasiyi ve insan haklar&ın&ı geliştirme çabalar&ın&ın doğal bir sonucu olarak ortaya ç&ıkm&ış ve günümüzde özellikle Bat&ı Avrupa ülkelerinde toplumun neredeyse tüm kesimlerindeki ergin bireyleri de içine alacak derecede genişlemiştir. Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin 27 May&ıs 1960 ihtilalinden sonra kabul edilen 1961 anayasas&ı ile etkinlik ve yayg&ınl&ık kazand&ığ&ı herkesçe de bilinen bir gerçektir. Her ne kadar 1961 anayasas&ından önce de Türkiye’de dernek ya da birlik ad&ı alt&ında kimi örgütlenmelere rastlanmak ise de gelişimin as&ıl 1963 y&ıl&ında yasalaşan grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklar&ın yürürlüğe girmesiyle h&ızland&ığ&ına […]

Meslek Politikası Üzerine Kimi Çeşitlemeler


Meslek Politikas&ı Üzerine Kimi Çeşitlemeler Veteriner Hekimler Derneği Dergisinin geçen say&ılar&ından birinde, Say&ın Prof. Dr. Sadi Aral’&ın meslek politikas&ı üstüne yazd&ığ&ı yaz&ıy&ı okuyunca, öteden beri düşündüğüm bu konunun ilgi duyan meslektaşlar ars&ında mesleki bir forum niteliği de taş&ıyan dergimizde tüm boyutlar&ıyla tart&ış&ılmas&ın&ın gerektiğine inand&ım. Bu anlay&ıştan güç alarak, mesleğini seven her Veteriner Hekim gibi ben de, y&ıllard&ır meslek örgütlerinde çal&ışm&ış olman&ın biriktirdiği deneyimlerin ürünü olan görüş ve düşüncelerimi meslek kamuoyunun tart&ışmas&ına sunmak gereksinimi içtenlikle hissettim. Y&ıllard&ır ne zaman birkaç veteriner hekim bir araya gelsek hep bir meslek politikas&ın&ın bulunmay&ış&ından yak&ın&ır&ız da, çoğumuz böylesi bir politikan&ın ilkelerini içerecek görüş ve düşünceler […]
css.php