Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Türkiye’de Veteriner Hekimliğinin Sorunları Üstüne Kimi Öneriler


  Bir bölümünü çeşitli toplantılarda ve yayın organlarında dile getirdiğim veteriner hekimliğin bugünkü ve gelecekteki yapılanması konusundaki düşüncelerimi kısaca belirtmeye çalışacağım. Veteriner Hekimlikte İmaj : Veteriner hekimlikte son 15 yıldır yer alan dünya ile bütünleşme çabaları ve pet klinisyenliği alanında gözlemlenen olağanüstü gelişme eskiden kırsal kesimde “baytarlık” olarak betimlenen mesleki imajımızı geniş ve etkili çevreler nezdinde “doktorluk” imajına dönüştürmüştür.Kanımca bu dönüşümü yeterince kavramadaki en büyük eksiğimiz yine son yıllarda toplumda gittikçe daha çok filizlenen Çevre Bilinci (enviromental conscions) ,hayvan refahı(animal welfare) ve hayvan hakları(animal rights) gibi evrensel konularda hakkımız olan önderlik rolünü ne yazık ki yeterince üstlenememiş olmamızdır.Bence veteriner hekimliğin […]

Sun’i Tohumlama Tasarımları Aceleye Getirilmemeli


  (Cumhuriyet Tarım Eki,Yıl.1,Sayı.10) Avrupa Birliği uyum görüşmelerinde Türkiye’yi en çok zorlayacak konuların başında hayvancılıkta verimliliğinin artırılması ve ürün maliyetlerinin düşürülmesi gelecektir.Öte yandan AB’nin olmazsa olmaz koşulları arasında yer alan bölgeler arası kalkınmışlık farklılıklarının ortadan kaldırılması olgusu da özellikle geri kalmış yörelerimizdeki hayvansal üretimin çoğaltılmasına ve ürün maliyetlerinin düşürülmesine sıkı sıkıya bağlıdır. Hükümet geçtiğimiz ocak ayında başta Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere tüm Türkiye genelinde hayvancılığı geliştirmek amacıyla bir teşvik kararnamesi yayınlamıştır.Anılan kararnamede sığırlarda verimliliğin artırılması için suni tohumlamadan yararlanılması ve ineklerin soy kütüğüne kayıt olmaları teşvik edilmelidir.Bu bağlamda suni tohumlama yaptıran yetiştiriciden ücret alınmamakta ve suni […]

Anöstrus ve Üreme Mevsimindeki Koyunlarda Kızgınlıkların Uyarılması, Toplulaştırılması ve Döl Verimi Üzerinde Araştırmalar.


öl 12 gün süreyle uygulanan 30 mg Florogestone acetate (FGA) içeren vaginal süngerler geri alındığında tümüne 600 IU PMSG enjekte edildi.Her iki uygulama döneminde östrus oranı %100 olarak bulundu.Tabii olarak tohumlanan koyunlarda doğum oranı anöstrus döneminde %80,üreme mevsiminde %76 oldu.

Veteriner Hekimliği Meslek Örgütleri Üstüne Kimi Değerlendirmeler


Veteriner Hekimliği Meslek Örgütleri Üstüne Kimi Değerlendirmeler  Sivil toplum örgütleri dünyada ikinci büyük savaştan sonra oluşan demokrasiyi ve insan haklar&ın&ı geliştirme çabalar&ın&ın doğal bir sonucu olarak ortaya ç&ıkm&ış ve günümüzde özellikle Bat&ı Avrupa ülkelerinde toplumun neredeyse tüm kesimlerindeki ergin bireyleri de içine alacak derecede genişlemiştir. Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin 27 May&ıs 1960 ihtilalinden sonra kabul edilen 1961 anayasas&ı ile etkinlik ve yayg&ınl&ık kazand&ığ&ı herkesçe de bilinen bir gerçektir. Her ne kadar 1961 anayasas&ından önce de Türkiye’de dernek ya da birlik ad&ı alt&ında kimi örgütlenmelere rastlanmak ise de gelişimin as&ıl 1963 y&ıl&ında yasalaşan grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklar&ın yürürlüğe girmesiyle h&ızland&ığ&ına […]

Meslek Politikası Üzerine Kimi Çeşitlemeler


Meslek Politikas&ı Üzerine Kimi Çeşitlemeler Veteriner Hekimler Derneği Dergisinin geçen say&ılar&ından birinde, Say&ın Prof. Dr. Sadi Aral’&ın meslek politikas&ı üstüne yazd&ığ&ı yaz&ıy&ı okuyunca, öteden beri düşündüğüm bu konunun ilgi duyan meslektaşlar ars&ında mesleki bir forum niteliği de taş&ıyan dergimizde tüm boyutlar&ıyla tart&ış&ılmas&ın&ın gerektiğine inand&ım. Bu anlay&ıştan güç alarak, mesleğini seven her Veteriner Hekim gibi ben de, y&ıllard&ır meslek örgütlerinde çal&ışm&ış olman&ın biriktirdiği deneyimlerin ürünü olan görüş ve düşüncelerimi meslek kamuoyunun tart&ışmas&ına sunmak gereksinimi içtenlikle hissettim. Y&ıllard&ır ne zaman birkaç veteriner hekim bir araya gelsek hep bir meslek politikas&ın&ın bulunmay&ış&ından yak&ın&ır&ız da, çoğumuz böylesi bir politikan&ın ilkelerini içerecek görüş ve düşünceler […]

Kamu Veteriner Hekimliğinin Yeniden Yapılandırılması Gereği ve Koşulları


  Türkiye’de veteriner hekimliğin tarihi özellikle de Cumhuriyetten sonras&ı iyi incelendiğinde kamu egemenliğinin yaklaş&ık 60 y&ıl neredeyse hiç eksilmeden aral&ıks&ız süre gittiğini görürüz. Kuşkusuz bir milli devlet olarak kurulup gelişen Türkiye Cumhuriyeti dönemin koşullar&ına uygun olarak devletçi politikalar&ın&ı o günkü Dünya düzeninde bir gereği olarak sürdürmüştür. Nitekim, Cumhuriyetin kuruluşundan da önce toplanan İzmir İktisat Kongresi bu devletçi yap&ın&ın temellerini ta o zamandan atm&ışt&ı. Ulusal kaynaklara dayal&ı kalk&ınma ve sanayileşme modelinin devletçe yürütüldüğü Cumhuriyetin özellikle ilk 25 y&ıl&ında Türkiye’de önemli bir öz kaynağ&ı oluşturan hayvanc&ıl&ık alan&ında dönemin o son derece k&ıt bütçe olanaklar&ı da zorlanarak haralar, inekhaneler, koç – boğa – […]

Dünya Veterinerler Günü ve Düşündürdükleri


DÜNYA VETERİNERLER GÜNÜ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Dünya Veterinerler Birliğinin 28 Nisan&ı Dünya Veterinerler günü ilan etmesinin ard&ından ilk kez bu y&ıl Türkiye’de de meslek örgütlerince çeşitli kutlamalar ve toplant&ılar yap&ılacakt&ır. Ben de mesleğimizin sorunlar&ın&ın tart&ış&ılmas&ı bağlam&ında son iki y&ıld&ır önemli bir forum olarak gördüğüm gazetesinde bu say&ıs&ında veteriner hekimliğin en temel sorunlar&ına ilişkin düşüncelerimi ve çözüm önerilerimi sunmak istiyorum. Çözüm önerilerine girmeden önce Türkiye’deki veteriner hekimliğin günümüzdeki durumuna k&ısaca da olsa değinmek gerektiğini düşünüyorum. Kamu Veteriner Hekimliği Örgütü ve hizmetleri gerek 1987 deki reorganizasyonunun gerekse y&ıllard&ır yaşanan finansal s&ık&ınt&ılar&ın sonucunda bugün maalesef işlevsiz, ruhsuz ve hantal bir duruma getirilmiştir. Kamu y&ıllard&ır […]
css.php