Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Türk Veteriner Hekimliğinin Vizyon Sorunu


  Son günlerde grubumuzda sıklıkla tartışılan konulardan birisi de veteriner hekimliğin çağdaş vizyonunun ne olması gerektiği hususudur. Önceki kimi yazılarımda bu konudaki görüşlerimi kısa da olsa belirtmiştim. Yine kimi meslektaşlarımız “Tek Tıp,Tek Sağlık” bağlamındaki düşüncelerini grupta bizimle paylaştılar. Ayrıca bu konu platformumuzun 3.Koordinasyon Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde de yer aldı. Öte yandan, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Türk Tabipler Birliği bu konudaki ortak bir deklerasyona imza attılar. Ne var ki , gönül daha çok meslektaşımızın bu konuda görüşlerini bildirmesini diliyor. Çok sayıda görüşün ışığında mesleğimizin yeni vizyonu ile ilgili çağdaş bir paradigma ortaya çıkarsa ve meslek örgütlerimiz de bunu değerlendirip ortak […]

Kamu Veteriner Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılma Zorunluluğu


  Prof.Dr.Hazım Gökçen AB-Veteriner Hekim Platformu’nun 5 Mayıs 2009 tarihli mailinde AB İlerleme Raporu’nun veteriner hizmetleri ve gıda güvenliği konularına vurgu yaptığı ve bu bağlamda bağımsız bir veteriner otoritesinin kurulmasını önerdiği belirtilmektedir. Öte yandan Platform Sekreterliği aynı mailinde, AB İlerleme Raporu’na dayanarak Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatının yeniden yapılandırılarak AB normlarına uygun bir veteriner ve gıda güvenliği hizmetleri örgütlenmesine gidilmesinin zorunlu olduğunu yol haritası olarak ortaya koymuştur. Biz üyelere düşen öncelikli görev hiç kuşkusuz çağdaş paradigmalar ışığında bu yol haritasının içini dolduracak çözümleri üretmektir. Yoksa sadece boş haritaya bakmak bir gün böylesi bir örgütlenmenin gerçekleşme aşamasına […]

Veteriner Hekim İstihdamı


Değerli meslektaşlarım, Son zamanlarda grubumuzda sıklıkla tartışılan ” Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı dışındaki kamu kuruluşlarında veteriner hekim istihdamının azlığı ” konusuna katkıda bulunmak amacıyla ben de görüşlerimi “mutlaka doğrudur” iddiası taşımadan açıklamak isterim. Yazımın başında genç meslektaşlarımız bilgilensin diye Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndaki veteriner hekimlik hizmetlerinin reorganizasyon adı verilen ucube örgütlenmeye kadar nasıl yürütüldüğünden kısaca söz etmek istiyorum. Bunu yaparken asıl amacımın ne kendi mesleğimi ne de her hangi başka bir mesleği yargılamak değil, sadece örgütlenmedeki aksaklıkları ve değişim olgusuna direnişimizi ortaya koymak olduğunu belirtmeliyim. Reorganizasyona kadar kamudaki veteriner hekimlerin büyük çoğunluğu hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere illerde […]

Veteriner Hekimliği Öğretiminde Sorunlar


Son günlerde grubumuzda sıkça tartışılan Sivas’ta veteriner fakültesi açılması , öğrenci kontenjanlarının fazlalığı ve öğretim kalitesinin düşüklüğü gibi konular üstüne emekli bir öğretim üyesi olarak ben de görüşlerimi açıklamak isterim. Üniversitelerde yeni fakültelerin açılması ve öğrenci kontenjanlarının artırılması hususu hükümetlerin her yıl üniversite çağına gelen genç nüfusu açıkta bırakmamak adına YÖK’e uygulattıkları popülist politikaların bir sonucudur. Bu sorunların çözümü yıllar önce YÖK’e verdiğim bir raporda da belirttiğim gibi orta öğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasına bağlıdır. Almanya’da olduğu gibi zorunlu ilk öğretimden sonra öğrenciler öznel (objektif) bir ölçme- değerlendirme sistemi ile ara eleman yetiştiren okullara yönlendirilseler hem üniversite kapılarındaki yığılmalar azalır hem […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliğinin Hakları


Türk hayvancılığında son dönemde yaşanan olumlu/olumsuz gelişmeler hayvan yetiştiricilerini olduğu kadar biz veteriner hekimleri de derinden etkiledi. Hayvancılığın desteklenmesine ilişkin olarak yayınlanan ilk Bakanlar Kurulu Kararnamesi sektörün tüm paydaşlarını yoğun bir umutsuzluk ortamına sürüklemiş iken , 16 Mayıs’ta çıkarılan ek kararnamedeki desteklerin yeterli olmasa bile yetiştiricilerimize yeni bir soluk aldıracağı, moral kazandıracağı söylenebilir. Bunda hiç kuşkusuz Tire Mitingi’nin payı büyüktür. Artık sabrımız tükendi diyerek on binlerce yetiştiricinin meydanlara çıkması aklı başında hiç bir siyasal iktidarın göz ardı edebileceği bir olgu değildir.Tire Mitingi bence Türkiye’deki hayvan yetiştiricilerinin hak arama mücadelesinin miladı olmuştur. Mesleğimiz adına bu mücadelede emeği geçen İzmir Veteriner Hekimler […]

Mesleki Sorunlarımız


Sevgili Meslektaşlarım, Grubumuza üye meslektaşlarımız arasında bir süredir devam eden ve ne yazık ki kimi zaman da düzeyi bir hayli düşen tartışmalar bana rahmetli patoloji hocam Mehmet Alibaşoğlu (hocamız Yugoslav göçmeni olduğu için üç, beş gibi rakamları üj, bej diye telaffuz ederdi ve bu nedenle de öğrencileri tarafından “bej Mehmet Hoca” olarak anılırdı)’ nun bir sözünü anımsattı. Meslek idealisti olan hocamız ders verirken sınıfta gürültü yaptığımızda “a be kuzum, Yunanistan’dan biri gelip sınıfa girse bu dersi sizin kadar aksatamaz” derdi.Rahmetli hocamızın bu sözü günümüzdeki tartışmalarla ne kadar da örtüşüyor değil mi? Gerçekten de istihdam ve çalışma alanları konusunda rakibimiz olan […]

Sun’i Tohumlama Nedir, Ne Değildir?


SUNİ TOHUMLAMA NEDİR NE DEÐİLDİR (Performans Dergisi Ekim,98 Sayı 6) Suni tohumlama hayvanların ıslahında ve sağlıklarının korunmasında etkin bir role sahiptir.Son yıllarda ülkemizdeki damızlıkların da genetik yönden gelişmesi suni tohumlamanın ıslahtan çok hayvanların sağlıklarının korunması amacıyla kullanılmasını özendirmiştir.Ülkemizde son yıllarda sık sık salgınlar yapan ve en başta yavru atmaya neden olarak döl verimini düşüren hatta bir bölümü insanlara da geçen buruselloz,tüberküloz,IBR gibi hastalıklar tabii tohumlama sırasında hastalıklı boğalar vasıtasıyla ineklere bulaşmaktadır.Bu hastalıklar ineklere sadece yavru attırmakla kalmamakta aynı zamanda hiç kızgınlık göstermeme,düzensiz kızgınlık gösterme,gebe kalamama gibi bozukluklara neden olmaktadır.Öte yandan ahırların hijyenik olmaması özellikle doğumdan sonraki hassas dönemde genital kanala […]

Türkiye’deki Sun’i Tohumlama Üstüne Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DEKİ SIÐIR SUNİ TOHUMLAMASI ÜSTÜNE KİMİ DEÐERLENDİRMELER (Performans Dergisi,Haziran 1999,Sayı:13) Biyoteknolojik yöntemlerin en eskisi olarak kabul edilen suni tohumlama günümüzden yaklaşık 70 yıl önce Dünyada Rusya’dan sonra ikinci ülke olarak Türkiye’de sığırlarda uygulanmaya başlanmıştır.Bunca eskiliğine karşın Türkiye’deki Suni Tohumlamanın bugününe baktığımızda yığınlarca sorunu bulunduğunu görürüz.Bu sorunları yaygınlaşamama,etkinleşememe,verimsizlik,yüksek maliyet,tohumlanan inek sayısının azlığı,döl verimi düşüklüğü,yoğun kamu egemenliği olarak sıralayabiliriz.Saydığımız tüm bu sorunların kaynağında ise uygulamadaki statiklik yani değişmemezlik yatar.Ne yazık ki,bunca yıllık geçmişi bulunan suni tohumlama alanında şimdiye değin devletin uygulamayı serbest veteriner hekimlerle yetiştirici birliklerine de açması ve kendisinin de paralı yapması dışında organizasyon boyutunda göreceli bir ilerleme sağlanamamıştır.Suni tohumlamayı insan,hayvan […]

Veteriner Hekimliği Öğretimi Yeniden Düzenlenmelidir


VETERİNERLİK EÐİTİMİ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR (Milliyet Gazetesi) Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilk veteriner okulunun açılması uzun yıllardan beri ülkemizde salgınlara neden olan sığır vebası yüzünden olmuştur.Ordunun veteriner hekim ihtiyacını karşılamak üzere 1842 de okuma yazma bilen erler arasından seçilen 12 kişi ile öğretime başlayan ilk Askeri Veteriner Okulu 3 yıl sürmüş,ikinci bir üç yıllık dönemden sonra ,1849 dan itibaren eğitime Harp Okulunda bir sınıfta devam edilerek öğretim kesintisiz olarak sürdürülmüştür.Askeri veteriner hekimlerden halk hayvanlarda ortaya çıkan salgınlarda yararlanılamaması nedeniyle sivil veteriner hekim yetiştirmek üzere Harp Okulundaki sınıfa sivil öğrenci de alınmaya başlandı.Ne var ki,bu da soruna çözüm getirmeyince 1889 da […]

Veteriner Hekimliğinin Sorunları Üstüne Bir Çözüm Önerisi


VETERİNER HEKİMLİÐİN SORUNLARI ÜSTÜNE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ Grubumuz haftalardır kamuda ve belediyelerde çalışan veteriner hekimlerin özlük haklarının ve çalışma koşullarının düzeltilmesi ile ilgili önerileri tartışıyor.Öte yandan grubumuz sekreteryası kurumsal ve bireysel üyelerden bu konularda gelen önerileri toparlayıp içerikli bir metin hazırlayarak yeni oluşacak hükümete sundu.Kamuoyu oluşturmak konusunda yaptığımız bu çalışmalar hiç kuşkusuz çok değerli.Ancak,bu yolla bir sonuç alınabilir mi?Sanırım bu bağlamda hepimizin zihninde tereddütler var. Ben bu konuda şimdiye değin grubumuzda hiç dillendirilmemiş bir öneride bulunmak istiyorum.Ancak daha önce, bir meslek büyüğümden duyduğum yaşanmış bir olayı sizlerle paylaşmayı arzuladım.Uzun yıllar önce bir tren kompartımanında iki genç veteriner hekim ile yaşlı […]
css.php