Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Hem Parazitolog, Hem Veteriner Tarihçisi Bir Entellektüel, Prof.Dr.Nevzat Tüzdil


1900 yılında Gelibolu’da doğan Prof.Dr.Nevzat Tüzdil ilk öğrenimini Üsküp’te, orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamış ve 1920 yılında İstanbul Yüksek Baytar Mektebi’nden mezun olmuştur. İstanbul’da Fatih, Tophane ve Karaağaç mezbahalarında veteriner hekim olarak çalışmış, 10 Ocak 1925 de Ziraat Bakanlığı tarafından ihtisas yapmak üzere Almanya’ya gönderilmiştir. Almanya’da bulunduğu sırada Hannover Veteriner Fakültesinde doktora yapmış, Berlin Parazitoloji Enstitüsü ile Hamburg Tropen Enstitülerinden dört adet ihtisas belgesi almıştır. Yurda dönüşünden sonra, 1929 yılında İstanbul Yüksek Baytar Mektebi parazitoloji ve tıbbi hayvanat öğretmen yardımcılığına ve laboratuvar şefliğine tayin edilmiş, ayrıca Yüksek Orman Mektebi parazit ve hayvanat öğretmenliğine atanmıştır. Okulun 1933 yılında Ankara’ya nakli ile Yüksek […]

Hayvancılığın Bitmez Çilesi; Fabrika Yemi


Hayvanlar gerek yaban yaşamında gerekse evcilleştirmeden sonraki çiftlik yaşamlarında hep doğanın kendilerine sunduğu çayır otu ile beslenmişlerdir. Çünkü hayvanın doğasında ot yemek vardır. Özellikle ruminantlarda geviş getirmeyi teşvik etmesi nedeniyle kuru otun çok büyük bir önemi vardır. Entansif dediğimiz pazara yönelik modern hayvancılığa geçilince sadece otun yeterli olmadığı görülmüş ve ilk başta ota protein değeri yüksek bazı yem bitkileri ilave edilmiştir. Ancak daha sonraları verimler arttıkça rasyona enerji değeri yüksek nişastalı tane yemler eklenmiştir. Zamanla hayvanların yaşama ve verim paylarını dengeli biçimde sağlayacak yem maddelerinin bir araya getirilip bir bütün halinde sunulması bazı zorlukları da beraberinde getirmiştir. Buradaki sorun hayvanın […]

Koyunlarda Üreme Yönetimi


Günümüzde koyunculuk göreceli bir gelişme göstermektedir. Bu gelişmenin nedenleri olarak süt ve besi sığırcılığındaki krizi, kırmızı et üretimindeki açığı ve Devletin desteklerini sayabiliriz. Bu gelişmenin süt, et ve kuzu üretim artışı ile taçlanması yetiştiricilerin gelirlerini artıracaktır. Bunun için de en başta üreme yönetiminin düzgün yani döl ve kuzu veriminin, kuzu ikizlik oranının iyi olması gerekir. Bu yazıda koyunlarda üreme yönetimi üzerinde durulacaktır. Koyunlar üreme açısından mevsime bağlı çoklu kızgınlık gösteren hayvanlar olarak nitelendirilir. Bunun anlamı yılın sadece belli bir mevsiminde birden çok kızgınlık göstermeleridir. Bu mevsim kuzey yarım küre için günlerin kısalmaya yüz tuttuğu sonbahar mevsimidir. Ancak genetiği gelişmiş koyun […]

Süt İneklerinde Verimliliği Etkileyen Dört Önemli Organ


İneklerde verimlilik üzerinde etkili olan 4 önemli organ vardır. Bu organların tek tek ya da topluca etkileri sonucu verimler ortaya çıkar. Şimdi bu organları sırasıyla inceleyelim. 1-MEMELER: Memeler sütün üretildiği organlardır. İnekte biri birinden bağımsız 4 adet meme lobu bulunur. Süt meme dokusunda bulunan hücreler tarafından üretilir. Bir litre süt üretimi için memelerden 400 litre kanın geçmesi gerekir. Sağlıklı memeler dışarıya kapalı oldukları için mikropsuzdur. Çünkü meme başlarında bulunan keratin tıkaç memelere mikrop girişini engeller. Sadece sağım sırasında meme başlarındaki tıkaç kalkarak sütün akışına izin verir. O nedenle memeye mikrop en fazla sağım sırasında bulaşır. Sağımdan sonra meme başı yaklaşık […]

Türk Sanat Müziğinde Makam Olgusu


Türk sanat müziğinde her şarkının bir makamı vardır. Makam deyimini ilk kez 14.Yüzyılda yaşayan Abdülkadir Maragi kullanmıştır. Makamın kelime anlamı bulunulan yer, ayrıcalıklı oturma yeridir. Günümüzde bilinen 590 makamdan sadece 150’si kullanılmaktadır. Bunlardan 40 tanesinde en çok eser bestelenmiştir. Makamların sayısının bu kadar çok olması ve çoğunun kullanılmaması Türk Sanat Müziği adına üzücü bir durumdur. Üç grup makam vardır. 1) Ana (Basit) Makamlar, 2) Göçürme (Şed) Makamlar, 3) Bileşik (Mürekkep) Makamlar.Makam dörtlü ve beşlilerden oluşan bir dizide durak ve güçlünün önemini belirterek ve diğer kurallara da bağlı kalarak yeni nağmeler oluşturmak amacıyla yapılan gezintilere denir. Dizi makamın esasını teşkil eder. […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin Tarihsel Gelişim Süreci


18.Yüzyılın ikinci yarısında Avrupa kıtasında ortaya çıkan ve tahminen 200 milyon sığırın ölmesine neden olarak ülkelerin ekonomisine büyük zararlar veren sığır vebası ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla bir at hekimi olan Claude Bourgelat 1762 yılında Fransa’nın Lyon kentinde Dünyanın ilk veteriner fakültesini kurmuştur. Bu fakülteyi zaman içerisinde diğer Avrupa ülkelerinde açılan çok sayıda fakülte takip etmiştir. Lyon’da Dünyanın ilk veteriner fakültesinin açılmasından tam 80 yıl sonra, 1842’de Godlewsky adlı Prusyalı bir askeri veteriner hekimi İstanbul’da hizmet yaptığı Süvari Okulunda okuma yazma bilen erler arasından seçtiği on iki kişiden oluşan bir sınıf açtırarak Türkiye’deki ilk veteriner hekimliği öğretimini başlatmıştır. Kimi yayınlarda bu […]

Çiğ Süt Üretiminde Yolun Sonuna Gelindi


Türkiye’de 1980 öncesi tarım ürünleri o arada da et ve süt bir taban fiyatı belirlenerek Devlet tarafından satın alınıyordu. Devlet bu ürünleri ya iç piyasada değerlendiriyor ya da ihraç ediyordu. Buna o zamanlar taban fiyat ve destekleme alımı politikası adı veriliyordu. Üretici devletin fiyatını beğeniyorsa ürününü ona veriyor, beğenmezse serbest piyasada oluşacak fiyata göre tüccara satıyordu. Devlet üreticinin ürettiği her ürünü taban fiyat üzerinden satın alıyordu. Bunu da kurmuş olduğu iktisadi devlet teşekkülleri kanalıyla yapıyordu.1980 yılından sonra Türkiye’de liberal  politikalar uygulanmaya başlandı ve serbest piyasa ekonomisi düzenine geçildi. Bu sisteme göre tarımsal ürün fiyatları arz talep dengesine göre oluşuyor, fiyatı […]

İstiklal Savaşı Gazisi Bir Askeri Veteriner Hekim, Dr. Mehmet Turgut Argun


Değerli meslektaşlarım, en son olarak sizlere Türkiye’de askeri veteriner hekimliğin kilometre taşlarından olan değerli bir büyüğümüzü, Veteriner Hekim Tuğgeneral Orhan Öncül’ü tanıtmıştım. Türkiye’de veteriner hekimliği öğretimi bilindiği gibi ilk olarak askeri okullar bünyesinde başlamıştır. Askeri veteriner hekimlerin özellikle kurtuluş savaşında bir yandan düşmanla bir yandan de sığır vebası ile mücadelesi tarih sayfalarında onurlu yerini almıştır. Bu yazıda da sizlere yine bir askeri veteriner hekim büyüğümüzü, Dr. Mehmet Turgut Argun’u tanıtmaya çalışacağım. Bursa’da 1900 yılında doğan Turgut Argun, 1912’de askeri Rüştiyeyi, 1915’de Kuleli Askeri Lisesini, 1919’da da Askeri Veteriner Yüksek Okulu’nu bitirerek ordu saflarına katılmıştır. Turgut Argun 1921-1923 yıllarına istiklal savaşına […]

Veteriner Hekimliğe Karşı Saldırılar ve Mesleki Tepki


Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz gibi geçenlerde Ebru Emsen adlı bir zooteknist ziraat profesörü Çiftçi TV’de yayınlanan Kuzu Fabrikası adlı programda temel veteriner hekimlik uygulamaları olan suni tohumlama, enjeksiyon, siklus sinkronizasyonu, embriyo transferi ve gebelik ultrasonografisi gibi teknikleri koyunlarda bizzat tatbik ederek 6343 sayılı meslek yasamıza aykırı hareket etmiş ve suç işlemişti. Bunun üzerine başta meslek örgütlerimiz olmak üzere çok sayıda meslektaşımız bu duruma duyarsız kalmamak adına gerek yargıya suç duyurusunda bulunarak gerekse çeşitli sosyal medya ortamlarında, YÖK ve adı geçen kişinin mensubu olduğu Erzurum Atatürk Üniversitesi nezdinde protestolarda bulunmak suretiyle tepkilerini ortaya koymuşlardı. Bu toplu mesleki tepkinin olumlu sonuç verdiğini dün […]

Süt Sığırı İşletmelerinde Sürdürülebilirlik


Her işletmede olduğu gibi süt sığırcılığı işletmesinde de en hayati konu sürdürülebilirliktir. Hayvancılıkta sıkça yaşanan krizler en başta süt sığırı işletmelerini olumsuz olarak etkilemektedir. Her ortaya çıkan krizde zarar eden yetiştiriciler ilk olarak damızlık hayvanlarını kestirmekte, sonra da krizin derecesine göre işletmelerinin kapısına kilit vurmaktadırlar. Böylece işletmede sürdürülebilirlik ortadan kalkmaktadır. Bir süt sığırı işletmesinde sürdürülebilirlik başlıca üç yolla sağlanabilir. Bu yollar sırasıyla verimleri artırmak, maliyetleri düşürmek ve kayıpları önlemektedir. Süt sığırcılığında verimliliği artırmanın ilk koşulu genetik olarak süt verimi yüksek ırklardan hayvanlarla işe başlamaktır. Dünyanın en gelişmiş sütçü sığır ırkı Holştayn dır. Eğer süt yağı bakımından üstün bir ırk isteniyorsa […]
css.php