GÜNEY DOÐU,HAYVANCILIK VE TERÖR

(13.8.1993, Milliyet Gazetesi)

Yurdumuzun Güney Doğu Bölgesinde yıllardır süregelen ayrılıkçı terörün üstesinden sadece askeri önlemlerle gelinemeyeceği,ilave olarak ekonomik önlemlerin de alınması gerektiği sık sık vurgulanmıştır.Nitekim hükümetin aldığı son kararlar bu görüşlerin haklılığını ortaya koyması bakımından son derece önemlidir.
Güney Doğu’da ekonomik kalkınmanın sağlanması kapsamında hayvancılığın öncelikle ele alınması hiç kuşkusuz çok yerinde bir karardır.Bölgede bu kararın alınmasını haklı çıkaracak pek çok neden vardır.Bu nedenlerin başında bölgenin coğrafi ve ekolojik koşullarının hayvancılığı elverişliliği gelir.Ayrıca bölge insaniı otantik olarak hayvancılığa son derecede yatkındır.Tek sorun hayvancılıktaki alt yapı eksikliğidir.
Hayvancılıkta alt yapı denildiğinde,başta barınak olmak üzere kaba ve kesif yem temini,uygun organizasyon,yeterli ve sürekli finans kaynağı,ürün değelendirme ve pazarlama akla gelir.Anılan bu alt yapı eksikliklerinin giderilmesine ilişkin düşünülen önlemleri şöylece sıralayabiliriz.
– İleride yönetimi tümüyle yetiştiricilere devredilmek koşuluyla önderliğini veteriner hekimlein ve ziraat mühendislerinin yapacağı yarı resmi Yetiştirici Birlikleri köy,ilçe ve iller bazında ivedilikle kurulmalıdır.Bu birliklerde bölge ziraat odaları ve ticaret borsaları da temsil edilebilir.
-Kaynağını ithal hayvan ve hayvansal ürünlerle hükümetçe saptanacak kimi öteki gelirlerin oluşturacağı “Güney Doğu Anadolu Hayvancılığını Geliştirme Fonu” kanalıyla yetiştirici birliklerine faizsiz ve uzun dönemli borçlanma karşılığı kredi açılmalıdır.
-Bölgedeki devlete ait ve satılığa çıkarılan süt ve yem fabrikaları ile et kombinaları bu birliklere uzun dönemli borçlanma karşılığı devredilebilir.
-Bölgede ağır geçen kış koşullarına uygun sığır ve koyun barınakları projelendirilebilir.
-Islahı uzun zaman ve para isteyen verimsiz yerli sığırlar yetiştiriciden bedeli mukabili satın alınarak yerine bölgedeki tarım işletmelerinde yetiştirilen sığırlar uzun dönemli borçlanma karşılığı verilebilir.
-Bölgedeki terım işletmelerinde üretilecek kaba yem birlikler aracılığı ile yetiştiricilere dağıtılabilir.
-Yetiştiricilere devredilen fabrikalarda ve kombinalarda üretilen hayvansal ürünlerin öncelile silahlı kuvvetler ve kamu kuruluşları tarafından satın alınmaları devlet ihale mevzuatına uygun olarak sağlanabilir.
-Bölgeye özgü”Hayvan Sağlığını Koruma” ve “Suni Tohumlama” örgütü devletin genel bürokratik yapılanmasından farklı olarak ele alınıp düzenlenebilir.