İster besi isterse süt üretimi amaçlı olsun bir sığırcılık işletmesi kurarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus kurulacak işletmenin yeri ve arazi büyüklüğüdür. Bu iki unsuru göz önüne almayan işletmeler en verimli damızlık hayvanları getirseler, en modern ahırları inşa etseler, en teknik alet ve ekipmanı kursalar dahi karlılığı ve devamlılığı sağlayamazlar. En başta işletmedeki hayvan barınaklarının inşa edileceği alanın çok iyi tespiti gerekir. Barınakların kurulacağı arazinin güneye doğru eğimli olması ve toprağının geçirgen olması gerekir. İşletmenin yerleşim bölgelerine yakın olmamasına dikkat edilmelidir. Zaten yeni çıkarılan Bütünşehir Yasası köyden dönüşen mahallelerdeki meskun yerlerde bile hayvancılık işletmesi kurulmasını yasaklanmıştır. İşletmenin ana yollardan ne uzakta ne de yakında olması arzu edilir. Yakında olursa hayvanlar gürültüden ve egzoz gazlarından rahatsız olurlar, uzakta olurlar ise de insanların ve süt toplama araçlarının ulaşımı zorlaşır. İşletme hakim rüzgarlar dikkate alınarak kurulmalıdır. Özellikle yaz aylarında sıcak stresine karşı doğal bir havalandırmanın bulunması yararlı olur. Ancak rüzgarların hayvan kokularını yerleşim bölgelerine taşıması da istenmeyen bir durumdur. İşletmenin kaba yemi üretecek büyüklükte bir arazi varlığına sahip olması ürün maliyetinin düşürülmesi ve karlılık açısından şarttır.
İşletme kurulmadan önce ilk olarak fizibilite yani olabilirlik raporunun hazırlanması gerekir. Daha sonra ise inşaat ruhsatının alınması için ilgili belediyeye başvuru yapılır. Belediye arazinin tapusu, haritası ve değişik ölçeklerdeki planları gerekli onayların alınması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Elektrik Dağıtım Şirketi ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü gibi kuruluşlara gönderir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arazinin birinci sınıf tarım arazisi olup olmadığını, hayvancılığa elverişili olup olmadığını ve bölgedeki tarımsal yapıyı bozup bozmadığını inceler ve ona göre karar verilir. Genellikle birinci sınıf tarım arazilerinde hayvancılık yapılmasına izin verilmemektedir. İl Kültür Müdürlüğü üzerinde işletme kurulacak araziyi tarihi kalıntılar yönünden inceler. Söz konusu arazide ve yakın çevresinde tarihi kalıntılar bulunmaması istenir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü daha çok arazi üzerinde yapılacak faaliyetin çevreye olan etkisini inceler. Genellikle 250 başın altındaki sığırcılık işletmeleri için bir muafiyet belgesi verilmekte, bu sayının üstünde hayvan varlığına sahip olan işletmelerden de Çevre Değerlendirme Raporu (ÇED) istenmektedir. Bölgenin elektrik dağıtım şirketi arazinin elektrik dağıtım hatlarına yakınlığını ve uzaklığını inceler. Yakın olmasının canlılar için, uzak olmasının da işletmeye çekilecek hat bakımından önemi vardır. Son olarak Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü çevre kirliliği açısından arazinin yer altı ve yer üstü su kaynaklarına ve barajlara yakınlığını ve su baskını tehdidi altında bulunup bulunmadığını inceler.
Anılan bu kuruluşlardan onaylar geldikten sonra işin proje aşamasına geçilir. IPARD ve benzeri desteklerde tip bir proje vardır ve onun uygulanması istenir. Ancak bireysel girişimlerde araziye ve iklim yapısına uygun bir projenin hazırlanması gerekir. Bu bağlamda inşaatın mimari projesi, inşaat statik projesi, elektrik projesi, mekanik projesi hazırlanır, araziye binaların konumlandırıldığı harita çizilir. Projeler uygun görüldükten sonra Belediye girişimciye inşaat ruhsatını verir ve inşaat başlar. Bu arada Belediyenin ilgili birimleri zaman zaman inşaatı denetlerler ve projeye aykırı olan yapılaşmalar varsa yıkımını sağlarlar. Belediyece uygun görülen projelere bağlı olarak yapılan inşaat tamamladıktan sonra girişimciye kullanma ruhsatı verilir ve hayvancılık faaliyeti başlar.

.