PETİN ÇAĞDAŞ BOYUTU VE VETERİNER HEKİMLİK

Son y&ıllarda ülkemizde güncelleşen ev hayvanlar&ı besleme arzusu sadece insanlar&ın hayvanlara bak&ış aç&ıs&ın&ı değiştirmekle kalmam&ış,Veteriner Hekimlikten soysal yaşama,ekonomiden endüstriye değin bir dizi alanda,yeni oluşumlara da öncülük etmiştir.Pet olarak halk dilinde de yayg&ınlaşan kedi,köpek gibi ev hayvanlarla ilgili reyonlar,süper grosmarketler aç&ılmakta,büyük şehirlerde sadece pete hizmet sunan hastaneler kurulmakta,dergiler yay&ımlanmaktad&ır.Veteriner Hekimlik,günümüzde ekonomik amaçla yetiştirilen büyükbaş hayvanlardan küçük ev hayvanlar&ına dönüşümün sanc&ılar&ın&ı yaş&ıyor.Fakültelerimiz öğretim planlar&ında ve ders programlar&ında pet’e yönelik değişimlerin uğraş&ında.Ya sadece pet’i içeren ya da içerisinde pet’le ilgili konular&ın yer ald&ığ&ı kitaplar yaz&ım aşamas&ında.Hayvan sahiplerini bilgilendirmek amac&ıyla haz&ırlanan kitaplar ya da tek tük dergilere gönderilen yaz&ılar da göreceli olarak artmakta.Kuşkusuz bu alanda gelişmeye tan&ık olmak olmaktay&ız.Ne var ki,tüm bu gelişmelere ayak uyduracak h&ızda önlemlerin al&ınmad&ığ&ı da bir gerçek.Dünya’da Pet olgusunun sosyal boyutu,çoktand&ır toplumun hemen her kesimine yayg&ınlaşm&ış durumda.Bat&ıda ömrün uzunluğu nedeniyle yaşlanm&ış,ya da eşini yitirmiş insan&ın en yak&ın dostu köpek.İnsan köpeği ile hem yaln&ızl&ığ&ın&ı paylaş&ıyor,hem de onu gezdirirken spor yap&ıyor,temiz hava al&ıyor.Hatta pet günümüzde bat&ıda öylesine güncelleşti ki,1.Pet Shop Boys adl&ı bir pop grubu en çok dinlenenler listesinde aylard&ır deyim yerindeyse,çak&ıl&ıp kald&ı.

Türkiye’de Pet’in sosyal boyutu giderek genişlemekte.Özellikle genç kuşaklarda yoğunlaşan hayvan ve doğa sevgisi yeni sosyal olgular&ı da beraberinde getiriyor.Köpeklerini gezdirmek için parklara doluşan gençler birbirleriyle tan&ışmakta,ortak bir konu bulman&ın sevinciyle yeni dostluklar,arkadaşl&ıklar kurmaktad&ırlar.Petin sağl&ık boyutunu da san&ır&ım unutmamak gerekir.Köpek gezdirmek bahanesiyle spor yap&ıp,temiz hava almak bir yana,küçük evcil hayvanlar&ı besleyen insanlar&ın kalp-damar hastal&ıklar&ına,psikolojik bozukluklara,beslemeyenlere nazaran daha az yakaland&ıklar&ı,hatta stresin tek çözümünün hayvan beslemek olduğunu da savunan bilimsel araşt&ırma sonuçlar&ına rastlamak olağanlaşt&ı.Köpekle aç&ık havada dolaşman&ın sigara içme al&ışkanl&ığ&ın&ı azaltt&ığ&ı konusunda söylemler bile var.Petin ekonomik boyutu önceden kolayca tahmin edilemeyen bir yönde h&ızla gelişiyor.Kedi-köpek mamalar&ı,oyuncaklar&ı,konfeksiyonu,parfümerisi,aksesuarlar&ı,ilaçlar&ı üzerinde üretim yapan sanayi dallar&ı gittikçe büyüyor,yayg&ınlaş&ıyor.Bu gelişmeler yepyeni bir istihdam alan&ı olarak hem işsizliğe çözüm getirmede,hem de ulusal gelire katk&ıda bulunmada aktif roller üstlenmekte.

Denilebilir ki,pet konusu gittikçe daha da artan bir h&ızla gelişecek,ilgili tüm kesimlerin,önlemleri tez elden almas&ında sonsuz yarar var.bu alanda en büyük görev hiç kuşkusuz Veteriner Fakültelerine düşüyor.Çağdaş Veteriner Hekimliği gereksi-nimlerine uygun düşecek Veteriner Hekimler yetiştirilmesinin pet alan&ında olsun,öteki alanlarda olsun,artan talebi karş&ılamada yeterli olacağ&ında kuşku yoktur.