Dünyanın en eski biyoteknolojisi olarak kabul edilen suni tohumlama çiftlik hayvanlarında ancak 20.Yüzyılın başında uygulamaya konulabilmiştir. Türkiye, suni tohumlamayı Dünyada ikinci olarak başlatmış ancak halk elindeki çiftlik hayvanlarında yaygın olarak uygulanması çeşitli nedenlerden dolayı 1950 yılından sonra olmuştur. O yıldan günümüze kadar sığırlarda aralıksız olarak uygulanan suni tohumlamadan gerek sayı gerekse döl verimi açısından yeterli sonuçlar alındığını maalesef söyleyemiyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de tohumlanan inek ya da düve sayısı yaklaşık iki buçuk milyon olmuştur. Bu sayı boğa altı dediğimiz tohumlanabilir inek ya da düve sayısının yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır ki bu oran A.B.D ve Avrupa Birliğinin hayvancılığı gelişmiş ülkeleri ile kıyaslandığında son derece düşük düzeydedir.
Türkiye’de sığır suni tohumlaması 1985 yılından beri sertifika sahibi serbest Veteriner Hekimler ve Veteriner Sağlık Teknikerleri tarafından uygulanmaktadır. Suni tohumlamada kullanılan spermalar Yurt dışından ithal edilebildiği gibi Yurt içindeki devlete, yetiştirici birliklerine ve özel sektöre ait laboratuarlarda da üretilmektedir.
Suni tohumlamanın sığır yetiştiriciliğinde kullanılmasının çok sayıda haklı nedeni bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi sığırlarda genotipik ilerleme yani hayvan ıslahının suni tohumlama tekniği ve kaliteli donmuş boğa sperması kullanılarak en hızlı ve etkili biçimde sağlanabilmesidir. Pahalıya mal olan ve döviz kaybına yol açan dişi damızlık ve besi danası ithal etmek yerine Dünyanın en değerli boğalarının donmuş spermaları çok daha düşük maliyetle Türkiye’ye getirilmekte ve bu spermalarla tohumlanan inek ve düvelerde hayvan ıslahı daha doğrusu verim artışı çok daha kısa sürede gerçekleşmektedir. Suni tohumlamada boğa yerine donmuş sperma kullanılması zoonoz dediğimiz ve hayvanlardan insanlara çiftleşme yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasını da önlemektedir. Boğa kullanılarak yapılan doğal çiftleşmede brusella, tüberküloz gibi yavru atma ve döl verimi düşüklüğüne neden olan bulaşıcı hastalıklar boğadan ineklere geçmekte ve işletmeye büyük zararlar vermektedir. Oysa sağlıklı boğalardan hijyenik koşullarda elde edilen donmuş spermalarda bu tür sakıncalar ortadan kalkmaktadır. Son zamanlarda cinsiyet tayini yapılmış spermalarla ister dişi isterse erkek yavru elde etmek mümkün olmaktadır. İşletmenin karlılığı açısından son derece önemli olan bu olanak boğa ile değil sadece cinsiyet tayini yapılmış donmuş boğa spermalarının suni tohumlama yoluyla kullanılması suretiyle elde edilmektedir. Suni tohumlamanın kullanılmasının bir diğer nedeni de donmuş boğa spermaları ile bir sürüdeki istenmeyen özelliklerin ortadan kaldırılması ya da istenilen özelliklerin sürüye dahil edilmesinin olanaklı olmasıdır. Örneğin meme, tırnak ve vücut ölçüleri gibi dış özellikler uygun boğaların donmuş spermaları kullanılarak düzeltilebilmektedir. Ayrıca özellikle ilk kez tohumlanacak düvelerdeki güç doğum olayları da uygun boğaların donmuş spermaları kullanılarak önlenebilmektedir. Suni tohumlamanın bir diğer yararı da boğa kullanılarak yapılan tabii çiftleşmeye nazaran daha az masraflı olmasıdır. Suni tohumlama sayesinde yetiştiriciler boğa bakım ve besleme zahmetinden kurtulmakta ve ona harcayacakları para ile daha çok sayıda inek bakabilmektedirler.
Akıllara, zaten Türkiye’de süt üretimi fazla, ineklerin süt verimleri artsa ne olacak gibi bir soru gelebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bir inekte süt verimi arttıkça sütün maliyeti de düşer. O yüzden karlı bir süt sığırı yetiştiriciliği yapmanın yolu genetik ıslahtan, onun da yolu kaliteli donmuş boğa sperması ile suni tohumlama yapmaktan geçer.