Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

AB Uyum Sürecinde Ülkemizde Sun’i Tohumlama ve Embriyo Transferi Çalışmalarının Geçmişi ve Geleceği


AB UYUM SÜRECİNDE ÜLKEMİZDE SUNİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ ÇALIŞMALARININ GEÇMİŞİ VE GELECEÐİ GİRİŞ : Avrupa Birliği ile sürdürülmekte olan uyum görüşmelerinde Türkiye’yi en çok zorlayacak konuların başında hayvancılıktaki verim düşüklüğü sorunu gelir.Her türden hayvanlarımızın AB ülkelerine bakınca görece düşük olan bireysel verimlerinin AB ölçütleri düzeyine yükseltilmesi en azından kısa vadede hiç de kolay olmayacaktır.Hayvanların düşük olan bireysel verimlerini artırmanın tek yolu ırk ıslahıdır.Kalıtsal verim gücünün yükseltilmesi anlamına da gelen ırk ıslahının biri üstün erkek kalıtsal yapısının ,diğeri de üstün dişi kalıtsal yapısının yaygınlaştırılması olmak üzere iki temel yöntemi vardır.Üstün erkek ve dişi kalıtsal yapılarının çok sayıdaki hayvana etkinlikle aktarılmaları […]

Dünya’da ve Türkiye’de Sun’i Tohumlamanın Tarihçesi


DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SUNİ TOHUMLAMANIN TARİHÇESİ (Performans Dergisi,Eylül 1998,Sayı:5) Dünyadaki en eski biyoteknolojik yöntem olarak kabul edilen suni tohumlamanın 13.yüzyılda Arap aşiretleri arasındaki rekabetten doğduğu söylenmektedir.Rakip aşiretin değerli bir aygırından yavru almak isteyen öteki aşiretin bir adamını gizlice aygırın tavlasına sıkarak kısrağın vajinasına yerleştirdiği sünger ile tohum almayı başardığı tarihçilerce iddia edilmektedir.Spallanzani adlı İtalyan bilgin 18.yüzyılda erkek bir köpekten masaj yoluyla aldığı sperma ile dişi bir köpeği gebe bırakıncaya kadar bu alanda kayda değer bir gelişmenin olmadığı anlaşılmaktadır.Özellikle mikroskobun keşfini izleyen süreçte spermanın ince yapısı üzerindeki bulguların çoğalması suni tohumlamaya büyük bir ivme kazandırmıştır.Hele,sağlıklı sperma elde etmeyi kolaylaştıran suni vajenin […]

Türkiye’deki Veteriner Yüksek Öğretimi Üstüne Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DEKİ VETERİNER YÜKSEK ÖÐRETİMİ ÜSTÜNE KİMİ DEÐERLENDİRMELER (Performans Dergisi,Mayıs 1999,Sayı:12) Tarihçilerin bildirdiklerine göre,Türkiye’deki veteriner hekimlik yüksek öğretimi her ne kadar 1842 de başlamışsa da asıl anlamlı gelişimini 1933 de Ankara’da kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde göstermiştir.Özellikle Almanya’daki nazi zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığınan bilim adamlarının gözetiminde tümüyle alman sistemine göre biçimlendirilen veteriner hekimliği yüksek öğretimi,YÖK ‘ün kuruluşuna değin neredeyse hiç değişmemiş uzun yıllar tek bir fakülte bünyesinde süregelmiştir. YÖK’ün veteriner yüksek öğretimine verdiği zararların en önemlileri,fakülte sayılarının ve kontenjanlarının artırılması ile yıllar boyu bir örnek öğretim ve merkezden güdümlü örgütlenme biçiminin inatla dayatılmasıdır.Ne talihsizliktir ki,YÖK’ün bu dayatmacı öğretim sisteminin sonuçlarının alınmaya […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliği’nin Geçmişi ve Geleceği Üstüne Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DE VETERİNER HEKİMLİÐİN GEÇMİŞİ VE GELECEÐİ ÜSTÜNE KİMİ DEÐERLENDİRMELER Geçmişi irdelemenin geleceğe ışık tutacağı gerçeği yadsınamaz ama geçmişe sıkı sıkıya bağlı kalmanın yada diğer bir anlatımla statükoculuğun geleceği planlamada çoğu kez engelleyici olduğu varsayımını da göz ardı etmemeliyiz.Biz Türkler belki de Dünyada hiçbir ulusta olmayan bir yeti ile hep geçmişimizle övünüp dururuz da bugün hadi o şanlı geçmişe layık olalım dendiğinde kılımızı bile kımıldatmayız.Benzer durum Türk milletinin bir bölümünü oluşturan biz veteriner hekimler için de söz konusudur.İki yaşlı meslektaş ne zaman bir araya gelsek hemencecik geçmişte sığır vebasını,at vebasını nasıl kısa sürede eradike ettiğimizden,jandarma korumasında nasıl suni tohumlama yaptığımızdan,bugün sadece […]

Geçmişten Geleceğe Veteriner Hekimliği Olgusu


Geçmişten Geleceğe Veteriner Hekimlik Olgusu Cumhuriyetimizin 75. Kuruluş y&ıl dönümü ve ulu önder Atatürk’ün 60. ölüm y&ıl dönümü k&ısa süreler önce ulusça coşku içinde kutlad&ık. Türk Ulusu olarak cumhuriyete ve onun kurucusu olan büyük Atatürk’e olan yürekten bağl&ıl&ığ&ım&ız&ı dosta düşmana bir kez daha gösterdik. Ama sonra ne oldu, tüm bu coşkular geride kald&ı, hamasi nutuklar unutuldu, insanlar gerçek yaşama döndü, gündemi mafya, çeteler, kasetler kaplad&ı. Veteriner Hekimliğimizin geçmişinde de dönüm noktas&ı say&ılabilecek tarihler çoktur. Bunlardan ilki ve bence en önemlisi 23 Ekim 1842 tarihidir. Bilindiği gibi o tarihte Türkiye’de çağdaş anlamda Veteriner hekimlik öğretimi ilk kez başlad&ı. Geçtiğimiz 23 Ekim’de […]

Türkiye’de Sun’i Tohumlamanın Geçmişi ve Geleceği


TÜRKİYE’DE SUN’İ TOHUMLAMANIN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ Y&ıllar önce yay&ımlanan bir yaz&ımda 21. Yüzy&ıl&ın Biyoteknoloji Çağ&ı olacağ&ın&ı vurgulam&ış ve”Biyoteknoloji ya da Bi-Tech olgusu günümüzde biyolojinin bir devrimi olarak nitelendirilmekte ve endüstrideki Hing-Technology ya da Hi-Tech olgusuna eşdeğer kabul edilmektedir. Nas&ıl ki Bi-Tech te de micro-chip kullan&ım&ı gelişip yayg&ınlaşm&ışsa, Bi-Tech te de micro-gamet manipülasyonlar&ı konusunda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.” demiştim. Öyle san&ıyorum ki, günümüzde ulaşt&ığ&ı boyutu ile biyoteknoloji sadece içinde yaşad&ığ&ım&ız yüzy&ıla değil belki de üçüncü bin y&ıla yani milenyum’a bile damgas&ın&ı vurabilecektir. O halde kimilerinin internet teknolojileri bağlaml&ı Bilgi-Informatik Çağ&ı olarak nitelendirdiği çağ&ım&ıza genom teknolojileri bağlaml&ı genetik bilgi birikiminin de özgün katk&ılarda […]
css.php