Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Havza Bazlı Hayvancılık Örgütlenmesi


HAVZA BAZLI HAYVANCILIK ÖRGÜTLENMESİ Türkiye gerek coğrafi ve iklimsel özellikleri gerekse hayvan ve bitki deseni bakımından Dünya’nın en özgün ülkelerinden birisidir. Aynı zaman diliminde dört değişik mevsimin bir arada yaşandığı başka bir ülke neredeyse yok denilebilir. Konumuz olan ekonomik amaçlı hayvancılık açısından bakıldığında Türkiye’nin çeşitli bölgeleri arasında “havza” olarak nitelendirilebilecek farklı yapılanmalar bulunduğu görülmektedir. İstatistiklere göre çeşitli hayvan türleri, o arada da yerel ırklar Türkiye’nin kimi bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Dünya’da da , örneğin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Wisconsin ve Almanya’daki Bavyera eyaletleri hayvancılığın daha yoğun olarak yapıldığı bölgeler olarak göze çarpar. Aslında havza bazlı hayvancılık örgütlenmesi olgusu geniş ölçekli bilimsel araştırmaların içeriğini […]

Süt Sığırcılığında Karlılığın ve Verimliliğin Artırılması


SÜT SIÐIRCILIÐINDA KARLILIÐIN VE VERİMLİLİÐİN ARTIRILMASI KONUSUNDA KİMİ GÖRÜŞLER Meslek kamuoyunda çoktandır tartışılan “İngilizlerin verdikleri eğitim ile Diyarbakır’da süt verimini artırdıkları” konusu meslek olarak artık yüzleşmemiz gereken kimi gerçekleri su yüzüne çıkarmıştır. Bu gerçeklerin en başında hiç kuşkusuz Türk hayvancılığının en büyük sorunlarından birisi olduğu halde yıllardır nedense bir türlü halledemediğimiz yetiştirici eğitimi gelir. Hayvancılığı gelişmiş batılı ülkeler bu sorunu yıllar önce kurdukları demokratik üretici birlikleri sayesinde çözümlemişlerdir. Almanya’da, 34 yıl önce, Bavyera’nın en etkili yetiştirici birliğinin sağlık örgütünde (Tiergesundheitsdienst) çalışırken karşılaştığım hayvan yetiştiricilerinin neredeyse yeni mezun bir veteriner hekim kadar bilgili olduklarını hayretle görmüştüm. Bizde hayvancılığın ne yazık ki […]

Koyunculuğun Sorunları


Serbest veteriner hekimlerin genellikle büyük baş hayvanlarla uğraşmasından olsa gerek ülkemizin geçmişte önemli bir hayvancılık dalı olan ve gelecek adına umutlarımızı hala canlı tuttuğumuz koyunculuğu bizlere neredeyse unutturdu. Hele benim gibi bilimsel araştırmalarının % 80 i koyun üzerine olan bir kişinin sığırcılık üzerine onlarca yazı yazmışken koyunculuğa hemen hiç değinmemesi büyük bir eksiklikti. Hem bu eksikliğimi gidermek, hem de Giresun Veteriner Hekimler Odası’nın Mayıs ayındaki bir mail’inde adı geçen Mersinli koyun yetiştiricisinin yakarışlarına bir parça da olsa yanıt verebilmek adına bu yazıyı yazmak istedim. Her yazımda da belirttiğim gibi tek amacım koyunculuğun aynı zamanda bilimsel bir forum niteliği taşıyan grubumuzda […]

Türkiye’de Süt Sığırcılığının Sorunları ve Çözüm Olanakları


TÜRKİYE’DEKİ SÜT SIÐIRCILIÐININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM OLANAKLARI Hazım Gökçen Türkiye’deki süt sığırcılığının güncel sorunları ve son çıkarılan destekleme kararnamesi yetiştiricileri olduğu kadar hayvancılıktan geçimini sağlayan veteriner hekimleri de gelecek adına endişelendirmektedir. Gerçekten de ,bir yandan küresel ısınma nedeniyle artan kesif yem fiyatları bir yandan da özellikle son üç ay içerisinde süt fiyatlarında yaşanan düşüşler süt sığırcılığını önemsenecek derecede büyük bir krize sürüklemektedir. Ayrıca kaçak yada ithalat yoluyla dişi damızlık girişi ve süt tozu ithalatı da işin tuzu biberi olmuştur. Bakanlar Kurulu’nun son çıkardığı destek kararnamesi hakkında tarihte ilk kez sektörün tüm paydaşları bir olup olumsuz görüş bildirdiğine göre gerçekten de […]

Hayvancılığa Başlamadaki Sorunlar


Son günlerde grubumuzda sıkça tartışılan “değişik meslek mensuplarının birleşerek hayvancılığa yönelmeleri” konusu bağlamında ben de görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen on yıl içerisinde özellikle sanayi alanında hizmet veren kimi özel sektör kuruluşlarının hayvancılığa yöneldikleri ve yurdumuzun değişik yörelerinde entegre hayvancılık işletmeleri kurdukları gözlenmektedir. Bu girişimlerin, işletmecilik temelinden yoksun Türk hayvancılığına yeni bir soluk, çağdaş bir açılım getireceğini öne süren çevreler olduğu gibi zaten krizde olan hayvancılık sektöründeki olası tekelleşmenin küçük üreticilerin rekabet yeteneğini iyice azaltacağını savlayan çevreler de bulunmaktadır. Bu tartışma hiç kuşkusuz çok yönlüdür ve daha uzun süre de devam edeceğe benzemektedir. Ne var ki günümüz ekonomik koşullarında bu […]

Türkiye’nin Doğu ve Güney Doğu Bölgelerindeki Hayvancılığın Geliştirilmesi Konusunda Öneriler


TÜRKİYE’NİN DOÐU VE GÜNEY DOÐU ANADOLU BÖLGELERİNDEKİ HAYVANCILIÐIN GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA ÖNERİLER Prof.Dr.Hazım Gökçen Avrupa Birliğinin yasama organı konumundaki Avrupa Parlamentosu 24 Ekim 2007 tarihinde yıllık Türkiye Karar Metni’ni açıkladı.Bu metinde dile getirilen çok çeşitli konular arasında “Türkiye’nin Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nin kalkındırılmasına yönelik stratejilerin belirlenmesi” önerisi de bulunmaktadır.Aslında, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nin kalkındırılması,daha doğrusu bölgeler arası kalkınmışlık farklılıklarının giderilmesi sorunu Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği yolunda atması gereken en öncelikli adımlardan biridir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nin kalkındırılması ile ilgili stratejilerin temelini,yöre halkını rahatlatmak amacıyla bir an önce alınması gerekli sosyal ve ekonomik önlemler yanında […]

Hayvancılığımız Ölüyor mu?


HAYVANCILIÐIMIZ ÖLÜYOR MU? ( Performans Dergisi,Temmuz-Ağustos 2001) Türk ekonomisinin son yıllarda yaşadığı ağır ekonomik finansal bunalım sadece reel sektörü değil onunla dolaylı ya da dolaysız ilintili tüm sektörleri o arada da en başta hayvancılık sektörünü derinden etkiledi.Tarihsel süreçte hayvancılığımıza baktığımızda bugün yaşanan bunalımın ne ilk ne de son olduğunu görürüz.Daha 1950 li yılların başında A:B:D’nin NATO’ya girmemiz karşılığında Marshall planı ile ödül diye Türkiye’ya soktuğu on binlerce traktörün önce verimli meralarımızı sonra da hayvancılığımızı nasıl tahrip ettiğini sadece o günleri yaşayanlar değil azıcık tarih bilgisi olanlar bile bilir.Biraz iddialı bir sav olacak ama bırakın hayvancılığı belki de Türkiye’nin bugün içinde […]

Ekonomik Program ve Hayvancılık


EKONOMİK PROGRAM VE HAYVANCILIK ( Performans Dergisi,Mayıs 2001) Türkiye’nin yakın zamanlarda yaşadığı iki büyük finansal kriz ekonomiyi olduğu kadar hayvancılığı da zora soktu.Böylece yıllardır hayvancılık ekonomik bir uğraştır diyenler haklı çıktı.Hayvancılığın girdi-çıktı ve yıllık bilanço temeline dayalı bir endüstriyel bir uğraş olduğunu hep yineleyip dururuz da sorunlara çözüm üretmeye gelince nedense tekniğin dışına bir türlü çıkamayız.Yıllardır hayvanlar ıslah edilsin,suni tohumlama geliştirilip yaygınlaştırılsın,hayvanlarımızı embriyo yöntemi le geliştirelim,hayvan hastalıkları ile mücadelede etkili önlemler alınsın benzeri söylemleri deyim yerinde ise temcit pilavı gibi meslek kamuoyunun önüne getirir dururuz da işin bir de finansal boyutu olduğunu hiç aklımıza getirmeyiz.Örnek mi istersiniz,benim de beşincisinde uzman […]

İneklerde Döl Verimini Etkileyen Faktörler ve Başarılı Bir Sun’i Tohumlama Uygulamasının Koşulları


İNEKLERDE DÖLVERİMİNİ ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER VE BAŞARILI BİR SUNİ TOHUMLAMA UYGULAMASININ TEMEL KOŞULLARI ( Performans Dergisi,Kasım-Aralık 1999,Sayı:18) Havanların en önemli verimi döl verimidir.Et,süt gibi öteki verimlerin sürekliliği ancak döl verimi üstün kuşakların varlığı ile sağlanabilir.İneklerde gebeliğin ölçütü her yıl gebe kalıp bir yavru doğurmalarıdır.Ne var ki Dünyada ineklerin kısırlık oranı süt verimindeki yükselişe parelel olarak gittikçe artmakta,ineklerin yaklaşık %30 u sırf kısır oldukları için kesilmektedir.Türkiye’de ise bu oran yaklaşık %50 civarındadır. Kısırlık döl verimi düşüklüğüne nazaran daha çözümsüz bir olgudur.Döl verimi düşük bir hayvandan sağıtılıp yavru alınabildiği halde kısır hayvan kesinlikle yavru vermez.Dölverimi düşüklüğü ve kısırlık bir sürü sorunu olup […]

Hayvancılıkta Bakım – Yönetim Hataları ve Doğuracağı Sorunlar


HAYVANCILIKTA BAKIM-YÖNETİM HATALARI VE DOÐURACAÐI SORUNLAR (PERFORMANS DERGİSİ,HAZİRAN 2000,Sayı:24) Hayvancılık tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüz yıllardır aralıksız sürdürülen bir uğraş alanıdır.Başlangıçta ilkel yöntemlerle ve babadan kalma usullerle yapılan hayvancılık hayvansal ürünlere talebin artması ve teknolojinin gelişmesi sonucu modernleşmiştir. Bugün biyoteknolojinin de katkılarıyla hayvancılık tümüyle verim artışına ve entegrasyona dayalı bir biçim almıştır.Türkiye’de gittikçe sayıları artan modern işletmeler entegrasyonun tüm boyutları ile sergilendiği,üretim araçlarının teknolojinin yenilikleri ile de donandığı tesisler haline gelmiştir.Bakım ve yetiştirme sistemlerinden yemleme yöntemlerine hastalıklardan korunmadan sağımın makinalaşması hatta kompüturlaşmasına kadar tüm alanlarda hayvancılık kendini yenilemiştir.Doğaldır ki bu gelişme beraberinde verim artışını ve maliyetlarda düşmeyi de […]
css.php