Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Süt Sığırcılığı işletmesi Kuracaklara Öneriler. 2- Yem Temini, Düvelerin Bakım ve Beslenmesi


Süt Sığırı İşletmesi Kuracaklara Öneriler. 2- Yem Temini, Düvelerin Bakımı ve Beslenmesi Yeni kurulan bir süt sığırcılığı işletmesinin öncelikli ihtiyaçlarından biri de yemdir. Hayvanlar barınağa girmeden önce özellikle kaba yem ya işletmenin kendi olanakları ile yetiştirilerek ya da satın alınarak depolanmalıdır. Yemin, bir süt sığırcılığı işletmesinin toplam giderleri içerisinde yaklaşık %60-70’lik bir paya sahip olduğu için karlılık açısından önemi büyüktür. Yem denildiği zaman akla kaba ve kesif yem gelir. Kaba yem genellikle tarlada yetiştirilen tahıllar, yonca, silajlık mısır, tritikale, yemlik bezelye, fiğ, raygras gibi bitkilerden oluşur. Kesif yem ise tarlada yetişen arpa, mısır, soya gibi bitkilerle endüstri artığı küspe, posa […]

Hayvancılıkta Çözümü Zor Sorunlar


Türkiye’de hayvancılığın geçmişine bakıldığında kimi sorunların özellikle son otuz yılda giderek kötüleştiğini ve hatta günümüzde çözümlenemez bir hale geldiğini görmekteyiz. Bunda, anılan süreçte Türkiye’de uygulanan neoliberal politikaların rolü büyüktür. 12 Eylül askeri darbesinin ardından yürürlüğe konulan bu politikaların sonucunda Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu gibi birçok kamu iktisadi kuruluşu kapatılmış, arsalarına AVM’ler ve TOKİ binaları yapılmıştır. Tarım Bakanlığının adı ve yapısı sürekli değiştirilerek sektörel ayrım ortadan kaldırılmış, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele Genel Müdürlüğü gibi o güne kadar çok başarılı hizmetlerde bulunan kurumlar bir bir yok edilerek yerlerine taşra ile doğrudan bağları bulunmayan, işlevsiz, karma kurumlar oluşturulmuştur. […]

Türkiye Hayvancılığında Örgütlenme Sorunu


Türkiye hayvancılığı, 2010 yılından itibaren büyük bir ithalat sarmalına sokulmuştur. Bu duruma 2007-2008 yıllarında yaşanan kuraklık neden olmuştur. Kuraklık yüzünden kaba yem üretimi azalmış, çiğ süt maliyetleri artmış, bu durum karşısında yetiştiriciler sağmal ineklerini bile kestirmek zorunda kalmışlardır. İnekler kesilince doğan buzağı sayısı azalmış, Türkiye’de bir kırmızı et açığı ve pahalılığı sorunu ortaya çıkmıştır. Bu durumda kamu idaresi oluşan bu et açığını gidermek amacıyla lob ve karkas et ithalatına başvurmuştur. Sonraki yıllarda ithalat giderek artmış ve çeşitlenmiştir. Artık kırmızı et yanında damızlık düve, besilik ve kasaplık sığır ithalatı da başlamıştır. Türkiye 2010-2018 yılları arasında yaklaşık 5 milyar liralık canlı hayvan […]

Süt Sığırcılığı İşletmesi Kuracaklara Öneriler. 1- Barınak Kurulumu ve Hayvan Alımı


Son on yıl içerisinde devlet ve Avrupa Birliği kanalıyla yetiştiricilere sağlanan teşvik, destek, hibe, sıfır faizli kredi, damızlık hayvan gibi olanaklar yaşamında hiç hayvancılık yapmamış kişilerin bile iştahlarını kabarttı ve bu alana girmelerine neden oldu. Belli bir öz sermayesi bulunan doktor, mühendis, avukat gibi meslek mensupları hem bu sermayelerini değerlendirmek hem de verilen bu desteklerden yararlanmak amacıyla orta ve büyük ölçekli süt ve besi sığırcılığı işletmeleri kurdular. Ancak, çoğunun evdeki hesabı çarşıya uymadı ve gerek iş bilmezlikten gerek kimi hibe programlarının dayattığı barınak projelerinin pahalılığından gerekse kaba yem üretilecek tarım arazisinin bulunmayışından dolayı hayalleri suya düştü ve başarılı olamadılar. Böylece […]

Şarbon ve ardındaki gerçekler


ŞARBON VE ARDINDAKİ GERÇEKLER İnsanların ve hayvanların ortak bir hastalığı olan şarbon son günlerde Türkiye’nin gündemini yoğunlukla işgal eden siyasal ve ekonomik konular arasında yer almayı başardı.Türkiye’de yüzyıllardır hayvanlarda görülen şarbon hastalığı her nedense kurban bayramını izleyen günlerde aniden güncellik kazandı.Konu ile ilgili olsun ya da olmasın kimi çevreler bu hastalık hakkında yazılı ve görsel basında yazılar yazdılar ya da demeçler verdiler.Bu durum doğal olarak konunun iç yüzünü yeterince bilmeyen geniş halk kitleleri arasında tedirginliğe ve kafa karışıklığına neden oldu.Hatta kimi insanlar,tüm hayvanlar hastalıklıymış gibi et yemeyi bıraktılar. Şarbon hastalığının etkeni çevre koşullarına dayanıklı bir bakteridir.Bu bakteri merada ve ahırda […]

Hayvancılık 4.0


Günümüzde önce Endüstri 4.0, sonra da Tarım 4.0 kavramları güncellik kazandı. Her ne kadar hayvancılığın tarımın bir alt dalı olduğu söylense de, hayvansal üretim ile bitkisel üretim arasında dağlar kadar fark vardır. Bitkisel üretimin hayvansal üretim ile olan tek bağı hayvanların tükettiği yemdir. Onun dışında üretimin yapısı ve ürünlerin niteliği bakımından her iki sektör arasında bir bağ söz konusu değildir. O nedenle bu yazımda, hayvansal üretimi tarımdan ayırarak Hayvancılık 4.0 kavramından söz etmek istiyorum. Endüstri 4.0 kavramı bu sektörün geçirdiği ve bugün içinde bulunduğu dört evreyi tanımlar. 18. Yüzyılda buhar makinesinin keşfi ile tarımsal üretimden sanayi üretimine geçilmesi ile ortaya […]

Hayvancılık Konusunda Tarım ve Orman Bakanına Öneriler


Son seçimlerin ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yerine kurulan Tarım ve Orman Bakanlığı’na yeni bir Bakan atandı. Meslek olarak değil de, uğraş alanları olarak gıda, tarım ve hayvancılık konuları ile ilgisi bulunan yeni Bakana başarılar diliyorum. Aslında, meslekten gelmeyen Bakanlar başarılı olamaz fikrine her zaman karşı çıkmışımdır. Çünkü elli yıllık meslek yaşamımda meslekten olan bakanların hayvancılığı ne hale getirdiklerine yakından şahit oldum. Meslekten olmayan Bakanların en azından ön yargılı olmadıkları ve ortak aklı devreye soktukları zaman meslekten gelen bakanlara nazaran görece daha başarılı olduklarını tespit ettim. Yeni atanan her Bakana yaptığım gibi şimdiki Bakan’a da hayvancılık konusundaki kimi önerilerimi […]

Türkiye’de Hayvancılığın Sorunlarını Ancak Devlet Çözebilir


Türkiye’de hayvancılık alanında eksikliği duyulan girdilerden biri kaliteli kaba yem, diğeri de damızlık düve ve besi danasıdır. Ülkemizde hayvancılık kaliteli kaba yem üretimindeki yetersizlik nedeniyle daha çok fabrika yemine dayalı olarak yapılmakta, bu da doğal olarak maliyetleri yükseltip karlılığı azalmaktadır. Hayvancılığın temel taşını oluşturan düve ve besi danası eksikliği ve pahalılığı nedeniyle Türkiye’de süt sığırcılığı ve besicilik zora girmekte, çiğ süt fiyatları yerinde sayarken alınan tüm önlemlere karşın kırmızı et fiyatları bir türlü düşmemektedir. Bu önlemlerin başında gelen düve, besilik dana ve kırmızı et ithalatı ise özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere büyük darbe vurmaktadır. Sonuç olarak, Türkiye’de kaliteli kaba […]

Üçyüz Koyun Dağıtmak Sorunu Çözer mi?


Hükümet, koyunculuğu geliştirmek, köyden kente göçü önlemek, kente göçenlerin tekrar köylerine dönmesini özendirmek ve kırmızı et açığını gidermek için büyük bir projeyi başlatmış bulunmaktadır. Bu projeye göre belli kriterleri taşıyan, özellikle de kentten köye dönmek isteyen kişilere 300 adet koyun vermeyi, bu koyunların yem, ilaç ve veteriner masraflarını karşılamayı, koyunları dağıtacağı kişilere asgari ücret düzeyinde maaş vermeyi ve sosyal güvenlikten yararlandırmayı, buna karşılık bu koyunlardan her yıl doğacak kuzuları satın almayı taahhüt etmektedir. Bu proje bir nevi yıllardır et tavukçuluğunda uygulanan sözleşmeli yetiştiricilik sistemine benzemektedir. Bu sistemde firmalar yetiştiriciye civcivini, yemini, ilacını, aşısını ve veteriner hizmetlerini vermekte buna karşın kesim […]

Digital Hayvancılık


Türkiye’de süt sığırcılığı alanında son yıllarda ağırlık kazanan ölçek büyümesi ve modernleşme olguları yetiştirmede sürü yönetimi programlarının uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. Sürü Yönetiminin temel taşları olan düzenli kayıt ve etkin gözleme olguları, geçmiş dönemlerde elle ve gözle gerçekleşen geleneksel yapının aksine süratle digital ortama taşınmıştır. Bilgisayar teknolojilerinin desteklediği bu digital devrim sadece düzenli kayıt ve etkin gözlem olgularını geliştirmekle kalmamış, aynı zamanda döl verimi başta olmak üzere her türlü hayvansal üretimin de artmasına neden olmuştur. Yetiştirme dışında ise bu digitalleşme olgusu ticari ve endüstriyel bir boyut kazanan mega işletmelerin bilançolarının hazırlanmasında, kar-zarar analizlerinin yapılmasında ve ürün maliyetlerinin hesaplanmasında işletmeye çok […]
css.php