Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Türkiye’deki Pet Olgusu ve Pet Hekimliği Üzerinde Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DEKİ PET OLGUSU VE PET HEKİMLİĞİ ÜZERİNE KİMİ DEĞERLENDİRMELER   Pet ya da arkadaş hayvan denilince çoğumuzun iyi bildiği gibi evlerde bak&ıl&ıp beslenen kedi,köpek ve kuşlar akla gelir.Kimi yazarlar,evlerde beslendiklerinde hamster,kaplumbağa hatta timsah gibi egzotik hayvanlar&ı da pet kapsam&ına almaktad&ırlar.Ben şahsen bu yarg&ıya bir ölçüde yandaş,ama çokluk karş&ıt görüşteyim.Arkadaş hayvan,kendisiyle s&ın&ırl&ı da olsa iletişim kurulabilen,ad&ından da anlaş&ılacağ&ı üzere insanlarla arkadaşl&ık edebilecek,belli komutlar&ı yerine getiren k&ısacas&ı eğitilebilinen hayvan olarak tan&ımlanabilir.Egzotik hayvan ise,evde bak&ılsa bile yaşamak için belli doğa koşullar&ına gereksinim duyan,vahşi yaşama ilişkin özelliklerini kimi istisnalar d&ış&ında yitirmemiş,sözün k&ısas&ı eğitimi zor hayvan demektir.Nitekim,bu iki farkl&ı hayvan grubunun hekimliği aras&ında da derin […]

Sivil Toplum Örgütleri Üstüne Kimi Değerlendirmeler


Sivil toplum Örgütleri Üstüne Kimi Yeni Değerlendirmeler Sivil toplum örgütleri üstüne gazetemiz Performans&ın önceki say&ılar&ından birinde yazd&ığ&ım yaz&ıya iki yaz&ıyla olumlu eleştiri ve katk&ı getiren Say&ın Dr.Oktay Deprem ile meslek örgütleri ile sivil toplum örgütlerinin ay&ırd&ığ&ı konusunda asl&ında birbiriyle örtüşen görüşlere sahibiz .San&ıyorum bizi farkl&ı düşüncelere sahipmişiz gibi gösteren olgu yaz&ıl&ı ve görüntülü bas&ında s&ıkça rastlanan belki benim de onlardan esinlenerek içine düştüğüm kavram kargaşas&ı sorunudur.Bu yaz&ımda tarihsel süreci ve Dr. Oktay Deprem’in eleştirilerini de göz önünde bulundurarak konu üzerindeki kimi yeni görüşlerimi aç&ıklamak istiyorum. Veteriner Hekimliği Meslek Örgütleri yani Veteriner Hekimliği Birliği ve bağl&ı odalarla Veteriner Hekimler Derneği uzun […]

Hayvancılıkta Hormon Kullanımı


Giderek artan dünya nüfusunu gereğince besleyebilmenin bir yolu da,hayvansal üretimi artt&ırmakt&ır.Bu amaçla gelişmiş baz&ı ülkelerde bir yandan biyoteknolojik uygulamalar yoğunluk kazan&ırken,bir yandan da çoğu yasal olmayan yöntemlerin s&ıkça kullan&ıld&ığ&ına tan&ık olmaktay&ız.Bunlardan sonuncusu,günümüzde Federal Almanya’da ortaya ç&ıkar&ılan “hormonlu et” skandal&ıd&ır. Sentetik Hormonlar Hormonlar, vücuttaki özel bezler taraf&ından salg&ılanan ve organizman&ın yaşamsal öneme sahip tüm işlevlerini yöneten doğal kimyasal maddelerdir.Böylesine önemli işlevleri bulunan hormonlar&ın,bir de doğal&ın&ın kimyasal yap&ıs&ına tamamen uygun olarak üretilmiş sentetik türevleri vard&ır.Doğal hormonlar ne denli vücuda özgü ve yararl&ı maddeler ise,sentetik hormonlar da o denli vücuda yabanc&ı ve zararl&ı maddelerdir.Bu neden,sentetik hormonlar&ın belli baz&ı veteriner hekimlik alanlar&ı d&ış&ında,o da […]

Petin Çağdaş Boyutu ve Veteriner Hekimliği


PETİN ÇAĞDAŞ BOYUTU VE VETERİNER HEKİMLİK Son y&ıllarda ülkemizde güncelleşen ev hayvanlar&ı besleme arzusu sadece insanlar&ın hayvanlara bak&ış aç&ıs&ın&ı değiştirmekle kalmam&ış,Veteriner Hekimlikten soysal yaşama,ekonomiden endüstriye değin bir dizi alanda,yeni oluşumlara da öncülük etmiştir.Pet olarak halk dilinde de yayg&ınlaşan kedi,köpek gibi ev hayvanlarla ilgili reyonlar,süper grosmarketler aç&ılmakta,büyük şehirlerde sadece pete hizmet sunan hastaneler kurulmakta,dergiler yay&ımlanmaktad&ır.Veteriner Hekimlik,günümüzde ekonomik amaçla yetiştirilen büyükbaş hayvanlardan küçük ev hayvanlar&ına dönüşümün sanc&ılar&ın&ı yaş&ıyor.Fakültelerimiz öğretim planlar&ında ve ders programlar&ında pet’e yönelik değişimlerin uğraş&ında.Ya sadece pet’i içeren ya da içerisinde pet’le ilgili konular&ın yer ald&ığ&ı kitaplar yaz&ım aşamas&ında.Hayvan sahiplerini bilgilendirmek amac&ıyla haz&ırlanan kitaplar ya da tek tük dergilere gönderilen […]

Kaçak Et Sorunu ve Düşündürdükleri


KAÇAK ET SORUNU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Et konusu,her ne hikmetse y&ıllard&ır belirli zaman dilimlerinde hormonlu,deli danal&ı,kaçak gibi isimler verilerek Türk kamuoyunun gündemine sokulur. Her defas&ında da gazeteler,TV’ler reyting sağlama ad&ına konuyu biraz da abartarak ele al&ır,bilim adamlar&ı,politikac&ılar,bürokratlar,sivil toplum örgüt temsilcileri,f&ırsat bu f&ırsatt&ır deyip gazetelerde,TV’lerde boy gösterip çokluk bilgileriyle çelişen demeçler verir,ahkam keserler.Üniversiteler,sivil toplum örgütleri faaliyette bulunmak ad&ına aç&ık oturumlar düzenleyip arkas&ından da bol sosisli,salaml&ı,kokteyller düzenlerler.Kaç kilo et yenirse ne kadar hormon al&ın&ır,hormonlu eti yiyen erkekler cinsiyet değiştirir mi ,yoksa bilinmeyen bir protein mi,hastal&ıkl&ı et Türkiye’ye geldi mi,hastal&ık insanlara bulaş&ır m&ı,kaçak etler hastal&ıkl&ı m&ı,Türkiye’ye nereden girdi gibi daha nice sorular sorulur,doğru yanl&ış […]

Hayvan Islahı ve Düşündürdükleri


HAYVAN ISLAHI YASASI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Hayvan Islağ&ı Yasas&ı,sonunda T.B.M.M de başka hiçbir yasada görülmedik bir çoğunlukla kabul edilip yürürlüğe girdi.Eski 904 say&ıl&ı Islah&ı Hayvanat Kanunu Cumhuriyetin ilk y&ıllar&ında girişilen öz kaynaklara dayal&ı kalk&ınma modeli çerçevesinde düşük verimli yerli hayvan &ırklar&ın&ın &ıslah&ın&ı sağlamak amac&ıyla 1926 y&ıl&ında Büyük Atatürk’ün de imzas&ıyla ç&ıkar&ılm&ışt&ı ve yaklaş&ık 75 y&ıl 1995 de yap&ılan bir iki değişiklik d&ış&ında aynen yürürlükte kalm&ışt&ı. Geçmişte Hayvan Islah&ı Yasas&ı üzerinde T.B.M.M Tar&ım Komisyonunda yap&ılan görüşmelere uzman olarak ben de kat&ılm&ış ve düşüncelerimi dile getirmek olanağ&ı bulmuştum.Komisyon çal&ışmalar&ı s&ıras&ında gözlemlediğim bir iki hususu burada aç&ıklamadan geçemeyeceğim.Komisyonun her toplant&ıs&ında nedense Ziraat Mühendisi uzmanlar […]

Hayvan Hakları Yasası ve Düşündürdükleri


HAYVAN HAKLARI YASASI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Ne kadar eğitimli olsak da yinede k&ızd&ık m&ı örneğin araba kullan&ırken hatal&ı sollama yapan kamyon şoförüne okkal&ı bir küfür savururuz. Küfürün hafifi ağ&ır&ı var ama genelde küfürlerde en s&ık kulland&ığ&ım&ız sözcük “hayvan”,”Hayvan herif”,”hayvanl&ık etme”,”hayvan m&ıs&ın be adam” ve daha nicelerini hayvanl&ı küfürler olarak sayabilirim. Bence küfürde hayvan sözcüğünü kullanmak hayvana yap&ılan hakaretlerin en hafifi. Dövmek,öldürmek,zehirlemek,kobay olarak kullanmak,aş&ır&ı yük yüklemek,dövüştürmek gibi eylemler hayvanlara yap&ılan eziyetlerin en ağ&ır olanlar&ı. Birde benim en çok k&ızd&ığ&ım hatta kullananlar&ı nezaketsizce de olsa uyard&ığ&ım “ Afedersiniz hayvan” söylemi var. Kibarl&ığ&ın söz göstergesi olarak örneğin inek diyecekken “afedersiniz inek” diyenler ineğin sütünü […]

Dünya Veterinerler Günü ve Düşündürdükleri


DÜNYA VETERİNERLER GÜNÜ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Dünya Veterinerler Birliğinin 28 Nisan&ı Dünya Veterinerler günü ilan etmesinin ard&ından ilk kez bu y&ıl Türkiye’de de meslek örgütlerince çeşitli kutlamalar ve toplant&ılar yap&ılacakt&ır. Ben de mesleğimizin sorunlar&ın&ın tart&ış&ılmas&ı bağlam&ında son iki y&ıld&ır önemli bir forum olarak gördüğüm gazetesinde bu say&ıs&ında veteriner hekimliğin en temel sorunlar&ına ilişkin düşüncelerimi ve çözüm önerilerimi sunmak istiyorum. Çözüm önerilerine girmeden önce Türkiye’deki veteriner hekimliğin günümüzdeki durumuna k&ısaca da olsa değinmek gerektiğini düşünüyorum. Kamu Veteriner Hekimliği Örgütü ve hizmetleri gerek 1987 deki reorganizasyonunun gerekse y&ıllard&ır yaşanan finansal s&ık&ınt&ılar&ın sonucunda bugün maalesef işlevsiz, ruhsuz ve hantal bir duruma getirilmiştir. Kamu y&ıllard&ır […]

Döl Verimi ve Döl Verimi Düşüklüğü


DÖLVERİMİ VE DÖLVERİMİ DÜŞÜKLÜĞÜ Prof. Dr. Haz&ım Gökçen Ekonomik amaçla yetiştirilen çiftlik hayvanlar&ın&ın o arada da ineklerin en önemli verimi döl verimidir. Çünkü, et, süt gibi ekonomik önem taş&ıyan döl verimi üstün kuşaklar&ın varl&ığ&ı ile mümkündür. İneklerde döl verinin diğer önemli bir yan&ı da yavrulamayan ineğin süt veremeyeceği gerçeğinden kaynaklanmaktad&ır. İneklerde döl verimi çok çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörlerin başl&ıcalar&ı aras&ında genetik yap&ı, menengment (bak&ım-beslenme-yönetim-bar&ınd&ırma ), hastal&ıklar, tohumlamac&ı yada boğa,hijyeni say&ılabilir. İneklerde döl verimi öteki çiftlik hayvanlar&ına bak&ınca daha da önemlidir. Çünkü, bir ineğin yavrusu ve sütü pazarda hem rağbet görmekte hem de değer fiyat&ına sat&ılabilmektedir. İneklerde döl veriminin dikkate […]

Deli Dana ve Ardındaki Gerçekler


DELİ DANA VE ARDINDAKİ GERÇEKLER Prof. Dr Haz&ım GÖKÇEN Günlerdir medyan&ın gündeminde düşmeyen Deli Dana da sonunda zaman&ın o ac&ımas&ız unutulmuşluk sürecine kurban gitti.An&ımsanacakt&ır,y&ıllar önce hormonlu et olay&ında da benzer süreç yaşanm&ışt&ı.Yine medyada kopart&ılan f&ırt&ına bir süre kamuoyunu meşgul etmiş daha sonra sanki hiçbir şey olmam&ış gibi halk&ım&ız hormonlu eti yemeye devam etmişti.Etkeni virüs mu yoksa protein mi;hastal&ıkl&ı et Türkiye’ye geldi mi gelmedi mi;hastal&ık insanlara bulaş&ır m&ı bulaşmaz m&ı derken Deli Dana da Hormonlu Etin ak&ıbetine uğrayarak medyan&ın gündeminde h&ızla gerilere düştü.Ne var ki,arada kimi siyasiler,bilim adamlar&ı,meslek örgütlerinin temsilcileri gazete sayfalar&ında,televizyon ekranlar&ında boy gösterdiler,birbirleriyle çelişen sözler söyleyip bol bol ahkam […]
css.php