Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin Tarihsel Gelişim Süreci


18.Yüzyılın ikinci yarısında Avrupa kıtasında ortaya çıkan ve tahminen 200 milyon sığırın ölmesine neden olarak ülkelerin ekonomisine büyük zararlar veren sığır vebası ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla bir at hekimi olan Claude Bourgelat 1762 yılında Fransa’nın Lyon kentinde Dünyanın ilk veteriner fakültesini kurmuştur. Bu fakülteyi zaman içerisinde diğer Avrupa ülkelerinde açılan çok sayıda fakülte takip etmiştir. Lyon’da Dünyanın ilk veteriner fakültesinin açılmasından tam 80 yıl sonra, 1842’de Godlewsky adlı Prusyalı bir askeri veteriner hekimi İstanbul’da hizmet yaptığı Süvari Okulunda okuma yazma bilen erler arasından seçtiği on iki kişiden oluşan bir sınıf açtırarak Türkiye’deki ilk veteriner hekimliği öğretimini başlatmıştır. Kimi yayınlarda bu […]

Çiğ Süt Üretiminde Yolun Sonuna Gelindi


Türkiye’de 1980 öncesi tarım ürünleri o arada da et ve süt bir taban fiyatı belirlenerek Devlet tarafından satın alınıyordu. Devlet bu ürünleri ya iç piyasada değerlendiriyor ya da ihraç ediyordu. Buna o zamanlar taban fiyat ve destekleme alımı politikası adı veriliyordu. Üretici devletin fiyatını beğeniyorsa ürününü ona veriyor, beğenmezse serbest piyasada oluşacak fiyata göre tüccara satıyordu. Devlet üreticinin ürettiği her ürünü taban fiyat üzerinden satın alıyordu. Bunu da kurmuş olduğu iktisadi devlet teşekkülleri kanalıyla yapıyordu.1980 yılından sonra Türkiye’de liberal  politikalar uygulanmaya başlandı ve serbest piyasa ekonomisi düzenine geçildi. Bu sisteme göre tarımsal ürün fiyatları arz talep dengesine göre oluşuyor, fiyatı […]

İstiklal Savaşı Gazisi Bir Askeri Veteriner Hekim, Dr. Mehmet Turgut Argun


Değerli meslektaşlarım, en son olarak sizlere Türkiye’de askeri veteriner hekimliğin kilometre taşlarından olan değerli bir büyüğümüzü, Veteriner Hekim Tuğgeneral Orhan Öncül’ü tanıtmıştım. Türkiye’de veteriner hekimliği öğretimi bilindiği gibi ilk olarak askeri okullar bünyesinde başlamıştır. Askeri veteriner hekimlerin özellikle kurtuluş savaşında bir yandan düşmanla bir yandan de sığır vebası ile mücadelesi tarih sayfalarında onurlu yerini almıştır. Bu yazıda da sizlere yine bir askeri veteriner hekim büyüğümüzü, Dr. Mehmet Turgut Argun’u tanıtmaya çalışacağım. Bursa’da 1900 yılında doğan Turgut Argun, 1912’de askeri Rüştiyeyi, 1915’de Kuleli Askeri Lisesini, 1919’da da Askeri Veteriner Yüksek Okulu’nu bitirerek ordu saflarına katılmıştır. Turgut Argun 1921-1923 yıllarına istiklal savaşına […]

Veteriner Hekimliğe Karşı Saldırılar ve Mesleki Tepki


Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz gibi geçenlerde Ebru Emsen adlı bir zooteknist ziraat profesörü Çiftçi TV’de yayınlanan Kuzu Fabrikası adlı programda temel veteriner hekimlik uygulamaları olan suni tohumlama, enjeksiyon, siklus sinkronizasyonu, embriyo transferi ve gebelik ultrasonografisi gibi teknikleri koyunlarda bizzat tatbik ederek 6343 sayılı meslek yasamıza aykırı hareket etmiş ve suç işlemişti. Bunun üzerine başta meslek örgütlerimiz olmak üzere çok sayıda meslektaşımız bu duruma duyarsız kalmamak adına gerek yargıya suç duyurusunda bulunarak gerekse çeşitli sosyal medya ortamlarında, YÖK ve adı geçen kişinin mensubu olduğu Erzurum Atatürk Üniversitesi nezdinde protestolarda bulunmak suretiyle tepkilerini ortaya koymuşlardı. Bu toplu mesleki tepkinin olumlu sonuç verdiğini dün […]

Süt Sığırı İşletmelerinde Sürdürülebilirlik


Her işletmede olduğu gibi süt sığırcılığı işletmesinde de en hayati konu sürdürülebilirliktir. Hayvancılıkta sıkça yaşanan krizler en başta süt sığırı işletmelerini olumsuz olarak etkilemektedir. Her ortaya çıkan krizde zarar eden yetiştiriciler ilk olarak damızlık hayvanlarını kestirmekte, sonra da krizin derecesine göre işletmelerinin kapısına kilit vurmaktadırlar. Böylece işletmede sürdürülebilirlik ortadan kalkmaktadır. Bir süt sığırı işletmesinde sürdürülebilirlik başlıca üç yolla sağlanabilir. Bu yollar sırasıyla verimleri artırmak, maliyetleri düşürmek ve kayıpları önlemektedir. Süt sığırcılığında verimliliği artırmanın ilk koşulu genetik olarak süt verimi yüksek ırklardan hayvanlarla işe başlamaktır. Dünyanın en gelişmiş sütçü sığır ırkı Holştayn dır. Eğer süt yağı bakımından üstün bir ırk isteniyorsa […]

Hayvansal Ürünlerde Fiyat Politikaları ve Hayvancılık Destekleri


Yıllardır uygulanan istikrarsız hayvancılık politikaları yetiştiricilerin emeklerinin karşılığını almalarının önündeki en büyük engeldir. Hele son on yıldır artarak devam eden canlı hayvan ve karkas et ithalatı yetiştiricilerin sorunlarının daha da büyümesine neden olmuştur. Bugün yetiştiricilerin en büyük sorunu ürün maliyetlerinin yüksekliğidir. Bunun da temel nedeni başta fabrika yemi olmak üzere mazot, elektrik, gübre gibi girdilerin fiyatlarının sürekli artmasıdır. Günümüzde hayvan yetiştiricileri artan bu maliyetlere dayanamadıkları için ya sağmal ineklerini kestirmekte ya da işletmelerini kapatıp hayvancılığı bırakmaktadırlar. Sığırcılık işletmelerinin en önemli ürünü olan çiğ sütün fiyatı Ulusal Süt Konseyi tarafından periyodik olarak belirlenmektedir. Bu konseyde hayvancılığın paydaşları temsil edilmektedir. Ancak, konseyin […]

Türkiye’deki Veteriner Fakülteleri Üzerine Kimi Değerlendirmeler


Türkiye’de veteriner hekimliği öğretimi her ne kadar ilk kez 1842 yılında başlamış olarak kabul edilse de asıl bilimsel öğretimin başlaması İstanbul Yüksek Baytar Mektebinin 1933 yılında Ankara’da açılan Yüksek Ziraat Enstitüsüne Baytar Fakültesi adıyla katılması ile eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Daha sonra Veteriner Fakültesi adını alan bu okul 1948 yılında Ankara Üniversitesine bağlanarak batılı anlamda bir akademik kimlik kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tam 22 yıl Türkiye’de tek fakülte olarak faaliyet göstermiştir. Ancak, 1970 yılında Elazığ’da, 1972 yılında İstanbul’da, 1978 yılında da Bursa’da yeni veteriner fakülteleri açılmış ve böylece sayı kısa sürede 4 e yükselmiştir. Ne var ki, 1982 yılında […]

Yetiştirici Eğitiminin Önemi ve Medyanın Rolü


Yaşadığımız çağa verilen isimlerden birisi de informatik yani bilgi çağıdır. Özellikle bilgisayar teknolojilerinin ve internetin ortaya çıkması bilgiye erişimde devrim yaratmıştır. Günümüzde bir tıklama ile dünyanın her tarafındaki bilgiye hem yazılı hem de görsel olarak kolaylıkla ulaşılmaktadır. Ancak, bu gelişme bilgi kirliliği olgusunu da beraberinde getirmiştir. Bilgili olsun ya da olmasın her aklına gelen her konuda yazmakta, görüş bildirebilmektedir. Okuyucu da bu bilgiyi araştırıp sorgulamadan kullanmakta, sonuçta istenmeyen olaylarla karşılaşılabilmektedir. Medya denildiği zaman çerçevesi çok geniş bir alan akla gelmelidir. Gazeteler, dergiler, TV kanalları, internet siteleri ve daha birçok erişim noktaları medya kapsamı içerisine girmektedir. Ancak günümüzde önceliği sosyal medya […]

Hayvancılıkta Neler Oluyor?


Türkiye son altı aydır global bir pandemi ile mücadele ediyor. Bu arada, yoğun sağlık önlemleri yanında karantina ve sokağa çıkma yasağı gibi önlemler de alınıyor. Pandemiden hemen tüm sektörler olumsuz olarak etkilendi. Fabrikalar kapandı, üretim durdu, çalışanlar işsiz kaldı. Bir tek hayvancılık sektörü pandemiden etkilenmedi ve üretimini sürdürdü. Üreticiler et ve süt üretimine, yem fabrikaları yem üretimine, süt fabrikaları süt mamulleri üretimine devam ettiler. Sokağa çıkma yasağı süresince bir tek gıda satan marketler, kasaplar ve fırınlar açık kaldı. Pandemi gıdanın ne kadar stratejik bir madde olduğunu bizlere tartışmasız bir biçimde öğretti. İlk sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde insanlar giyim mağazalarına […]

Türkiye’de ve Dünya’da Veteriner Hekimlik Üstüne Kimi Değerlendirmeler


Kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal Türk veteriner hekimliği 19.Yüzyılda harbiye, mülkiye, tıbbiye gibi çağdaş eğitim kurumları ile birlikte, hatta onlarla iç içe öğretime başlamış ve gelişimini 1933’de Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1948’de de Ankara Üniversitesi ile taçlandırmıştır. Osman Bahadır, Osmanlılardan Cumhuriyete Bilim adlı kitabında mesleğimiz hakkında şu ifadelerde bulunmuştur, “Osmanlılarda bilim, bilimsel düşünce ve metot esas olarak matbaanın kuruluşundan sonra, 18.Yüzyılda tıbbiye, harbiye, baytariye, mülkiye, mühendis mekteplerinin ve Darulfünun’un kurulmasıyla ve bu kurumlar aracılığıyla doğmuş ve gelişmeye başlamıştır. Bilimsel ve daha sonra da modern siyasal düşüncenin doğuşu ve yayılışı, bu okulların ve kurumların etkisinin ve […]
css.php